Instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) t.b.v. externe inhuur personeel Published by Tenders Electronic Daily

Instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) t.b.v. externe inhuur personeel

Application deadline

31.12.2023, 17:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
    79000000-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
Spui 70
2511 BT Den Haag
Netherlands
Tel.: +31 854855417
E-Mail: info@h10inkoop.nl
Website: http://www.h10inkoop.nl

assignment

H10 Inkoopbureau stelt een DAS in. Voor de uitvoering van het DAS zal het digitale platform www.flextender.nl worden ingezet. In het DAS zullen inhuur uitvragen van het H10 Inkoopbureau worden gepubliceerd in de volgende diensten: Juridische en financiële dienstverlening, data-analyse, kantoorondersteuning, managementdiensten en organisatieadvies
H10 Inkoopbureau stelt een DAS in. Voor de uitvoering van het DAS zal het digitale platform www.flextender.nl worden ingezet. In het DAS zullen inhuur uitvragen van het H10 Inkoopbureau worden gepubliceerd in de volgende diensten: Juridische en financiële dienstverlening, data-analyse, kantoorondersteuning,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Zie www.flextender.nl

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND, NL33 Zuid-Holland
Regio Haaglanden

Nederland-'s-Gravenhage: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 121-296827

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
41774040
Spui 70
Den Haag
2511 BT
Nederland
Contactpersoon: Ed Bötticher
Telefoon: +31 854855417
E-mail: info@h10inkoop.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.h10inkoop.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f89f899c98fd594d140f427daf8c9faf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f89f899c98fd594d140f427daf8c9faf
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Jeugdhulp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instellen van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) t.b.v. externe inhuur personeel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

H10 Inkoopbureau stelt een DAS in. Voor de uitvoering van het DAS zal het digitale platform www.flextender.nl worden ingezet. In het DAS zullen inhuur uitvragen van het H10 Inkoopbureau worden gepubliceerd in de volgende diensten: Juridische en financiële dienstverlening, data-analyse, kantoorondersteuning, managementdiensten en organisatieadvies

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Haaglanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:
II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Economisch meest voordelige inschrijving / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/06/2019
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2023
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/06/2019