EA Waardetransport Published by Tenders Electronic Daily

EA Waardetransport

Application deadline

14.06.2022, 13:00 hour

Procedure

Negotiated procedure (negotiated procedure)

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Road transport services
    60100000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

NS Groep N.V.
Laan van Puntenburg 100
3511ER UTRECHT
Netherlands
Tel.: +31 886713319
E-Mail: procurementsupport@ns.nl
Website: http://www.ns.nl

assignment

NS zoekt een partij die haar kan voorzien in haar gehele behoefte aan transport en tellen van chartale middelen; het zelfstandig uitvoeren van servicing (denk hierbij aan klein onderhoud) van kaartverkoopautomaten (KVA); opslag en transport van (eventueel verschillende soorten) tickets; en het leveren van wisselgeld.
NS zoekt een partij die haar kan voorzien in haar gehele behoefte aan transport en tellen van chartale middelen; het zelfstandig uitvoeren van servicing (denk hierbij aan klein onderhoud) van kaartverkoopautomaten (KVA); opslag en transport van (eventueel verschillende soorten) tickets; en het leveren...
Show more

Description of procurement /scope of services

Raamovereenkomst voor 4 jaren + 4 x 1 jaar verlenging. Meer details zijn te vinden in de selectieleidraad.

Others CPV Codes
  • Financial and insurance services
    66000000-0
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Utrecht: Wegvervoersdiensten

2022/S 091-251874

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NS Groep N.V.
Nationaal identificatienummer: 41680548
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Gerjan van Asch
E-mail: procurementsupport@ns.nl
Telefoon: +31 886713319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ns.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8f26fb6c85d5c8cb484f81a8149a1932
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: NS Procurement: Toegang tot de documenten in Ariba kunt u aanvragen door een e-mail, inclusief de contactgegevens van uw organisatie, te sturen naar procurementsupport@ns.nl
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: NS Procurement (Servicecenter)
E-mail: Procurementsupport@NS.NL
Telefoon: +31 886713319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsprocurement.nl/contact
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/8f26fb6c85d5c8cb484f81a8149a1932
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: NS Procurement: Toegang tot de documenten in Ariba kunt u aanvragen door een e-mail, inclusief de contactgegevens van uw organisatie, te sturen naar procurementsupport@ns.nl
Postadres: Laan van Puntenburg 100
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: NS Procurement
Telefoon: +31 886713319
E-mail: Procurementsupport@NS.NL
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nsprocurement.nl/contact
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vervoer met trein

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Waardetransport

Referentienummer: WS3479090796
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NS zoekt een partij die haar kan voorzien in haar gehele behoefte aan transport en tellen van chartale middelen; het zelfstandig uitvoeren van servicing (denk hierbij aan klein onderhoud) van kaartverkoopautomaten (KVA); opslag en transport van (eventueel verschillende soorten) tickets; en het leveren van wisselgeld.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66000000 Financiële en verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor 4 jaren + 4 x 1 jaar verlenging. Meer details zijn te vinden in de selectieleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging mogelijk van 4 x 1 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging mogelijk van 4 x 1 jaar

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/05/2022