Dynamiskt inköpssystem för UPS-system (avbrottsfri kraftförsörjning) Published by Tenders Electronic Daily

Dynamiskt inköpssystem för UPS-system (avbrottsfri kraftförsörjning)

Application deadline

30.04.2030, 00:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
Language

Swedish

Contracting authority / owner

SVERIGES DOMSTOLAR
Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Sweden
Tel.: +46 36155563
E-Mail: upphandling@dom.se
Website: http://dom.se/

assignment

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) inklusive service- och support till myndigheter inom Sveriges Domstolar.Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

Description of procurement /scope of services

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) inklusive service- och support till myndigheter inom Sveriges Domstolar.Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

Others CPV Codes
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
 • Construction work
  45000000-7
 • Building installation work
  45300000-0
 • Installation services (except software)
  51000000-9
 • Public utilities
  65000000-3
 • Other sources of energy supplies and distribution
  65400000-7
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
 • Construction work
  45000000-7
 • Building installation work
  45300000-0
 • Installation services (except software)
  51000000-9
 • Public utilities
  65000000-3
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SE SVERIGE

Sverige-Jönköping: Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning

2020/S 087-206324

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SVERIGES DOMSTOLAR
Nationellt registreringsnummer: 202100-2742
Postadress: Kyrkogatan 34
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE2
Postnummer: 551 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Katarina Korpenstam
E-post: upphandling@dom.se
Telefon: +46 36155563

Internetadress(er):

Allmän adress: http://dom.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/domstolsverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51860
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/domstolsverket/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=51860
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för UPS-system (avbrottsfri kraftförsörjning)

Referensnummer: 2020/0486
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) inklusive service- och support till myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31000000
65000000
65400000
51000000
45000000
45300000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende UPS (avbrottsfri kraftförsörjning) inklusive service- och support till myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 månader

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/04/2030
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 1 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/04/2020