Omchippen restafval en gft minicontainers, en chippen en uitzetten van nieuwe pbd minicontainers, inclusief bijbehorende dienstverlening. Published by Tenders Electronic Daily

Omchippen restafval en gft minicontainers, en chippen en uitzetten van nieuwe pbd minicontainers, inclusief bijbehorende dienstverlening.

Application deadline

30.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Sewage, refuse, cleaning and environmental services
    90000000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

gemeente 's-Hertogenbosch
Wolvenhoek 1
5211 HH 's-Hertogenbosch
Netherlands
Tel.: +31 625241670
Fax: +31 736155538
E-Mail: i.vandongen@s-hertogenbosch.nl
Website: http://www.s-hertogenbosch.nl

assignment

De opdracht betreft op hoofdlijnen:• Het aanschaffen van de chips zoals omschreven in deze uitvraag;• Het uithalen van de oude chips en inzetten van de nieuwe chips;• Het uitzetten van containers;• Het administratief bijhouden van het nieuwe chipnummer bij het adres;• Het plakken van een sticker met de adresgegevens op de minicontainer;• Het wekelijks aanleveren van de lijsten met nieuwe adres en chipnummer combinaties conform een vooraf afgesproken format;• Het recyclen van de oude chips;• Het vooraf communiceren aan de bewoners wanneer zij welke fractie buiten moeten zetten voor het omchippen;• Direct aanspreekpunt voor vragen van bewoners.
De opdracht betreft op hoofdlijnen:• Het aanschaffen van de chips zoals omschreven in deze uitvraag;• Het uithalen van de oude chips en inzetten van de nieuwe chips;• Het uitzetten van containers;• Het administratief bijhouden van het nieuwe chipnummer bij het adres;• Het plakken van een sticker...
Show more

Description of procurement /scope of services

Deel 1 Rest- en GFT containers: +/- 84.000 containersDeel 2 PBD containers: +/- 44.000 containersDeel 3 Vught: +/- 23.000 containers

Project adress

Region (NUTS code): NL413 Noordoost-Noord-Brabant
's-Hertogenbosch

Nederland-'s-Hertogenbosch: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2022/S 073-195745

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilse van Dongen
E-mail: i.vandongen@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 625241670
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/966ad0c1d324000842459655797a6323
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Via vraag en antwoord module TenderNed
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/966ad0c1d324000842459655797a6323
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Via vraag en antwoord module TenderNed
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
E-mail: inkoop@s-hertogenbosch.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omchippen restafval en gft minicontainers, en chippen en uitzetten van nieuwe pbd minicontainers, inclusief bijbehorende dienstverlening.

Referentienummer: 11826526
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft op hoofdlijnen:

• Het aanschaffen van de chips zoals omschreven in deze uitvraag;

• Het uithalen van de oude chips en inzetten van de nieuwe chips;

• Het uitzetten van containers;

• Het administratief bijhouden van het nieuwe chipnummer bij het adres;

• Het plakken van een sticker met de adresgegevens op de minicontainer;

• Het wekelijks aanleveren van de lijsten met nieuwe adres en chipnummer combinaties conform een vooraf afgesproken format;

• Het recyclen van de oude chips;

• Het vooraf communiceren aan de bewoners wanneer zij welke fractie buiten moeten zetten voor het omchippen;

• Direct aanspreekpunt voor vragen van bewoners.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deel 1 Rest- en GFT containers: +/- 84.000 containers

Deel 2 PBD containers: +/- 44.000 containers

Deel 3 Vught: +/- 23.000 containers

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/07/2022
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden mbt insolventie, belangenconflict of beroepsfouten,

- Betalingen belastingen en premies,

- Onherroepelijke gerechtelijke uitspraak,

- Beroeps- of handelsregister

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202390
Fax: +31 736202382
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/04/2022