Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД

Application deadline

26.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical consumables
  33140000-3
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД
БУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №.49
6300 гр. Хасково
Bulgaria
Tel.: +359 38606783
E-Mail: ddimitrova_79@abv.bg
Website: http://www.mbalhaskovo.com/

assignment

В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1.1 до № 1.8 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества.
В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят...
Show more

Lots 1

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Хирургично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 133 (сто тридесет и три) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.1  към техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.1 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 133 (сто тридесет и три) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.1  към техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 2

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 40 (четиридесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.2  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.2 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 40 (четиридесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.2  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 3

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на отделение по Офталмология на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 12 (дванадесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.3  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.3 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 12 (дванадесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.3  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 4

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Вътрешно отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 4 (четири) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.4  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.4 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 4 (четири) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.4  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 5

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Неврохирургично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 29 (двадесет и девет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.5  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.5 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 29 (двадесет и девет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.5  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 6

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за остеосинтеза за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 57 (петдесет и седем) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.6  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.6 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 57 (петдесет и седем) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.6  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 7

Job / name

Доставка на стерилни хидрофибърни превръзки и консумативи за лечение на рани с отрицателно налягане за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 22 (двадесет и две) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.7  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.7 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 22 (двадесет и две) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.7  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

Lots 8

Job / name

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Урологично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Description of procurement /scope of services

Обособената позиция включва 30 (тридесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.8  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.8 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.
Обособената позиция включва 30 (тридесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.8  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи...
Show more

Others CPV Codes
 • Medical consumables
  33140000-3
Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

България-Хасково: Медицински консумативи

2022/S 080-214704

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХАСКОВО АД
Национален регистрационен номер: 126529015
Пощенски адрес: БУЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №.49
Град: гр. Хасково
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 6300
Държава: България
Лице за контакт: Димитрина Иванова Димитрова
Електронна поща: ddimitrova_79@abv.bg
Телефон: +359 38606783
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbalhaskovo.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20763
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/204737
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/204737
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя.

Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1.1 до № 1.8 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 700 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Хирургично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 133 (сто тридесет и три) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.1  към техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.1 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 40 (четиридесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.2  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.2 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на отделение по Офталмология на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 12 (дванадесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.3  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.3 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 860 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Вътрешно отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 4 (четири) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.4  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.4 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Неврохирургично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 29 (двадесет и девет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.5  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.5 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 500 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за остеосинтеза за нуждите на Ортопедо – травматологично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 57 (петдесет и седем) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.6  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.6 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 855 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на стерилни хидрофибърни превръзки и консумативи за лечение на рани с отрицателно налягане за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 22 (двадесет и две) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.7  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.7 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на специфични медицински изделия за нуждите на Урологично отделение на „МБАЛ - Хасково” АД”

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

“МБАЛ - Хасково” АД с адрес: 6300 гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 49 – франко склад болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция включва 30 (тридесет) номенклатурни единици, подробно описани в Приложение № 1.8  към Техническата спецификация. Предлаганите изделия/консумативи трябва да са съобразени и да съответстват на посочените технически характеристики. Количествата за всяка една номенклатурна единица,  посочени в Приложение № 1.8 към Техническата спецификация са прогнозни. Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта,  и с оглед броя пациенти. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на действие на договора и по отделните заявки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 305 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните опции (възможности) за изменение на договора:

1. При изчерпване стойността на договора и липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 4 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена за изпълнение на поръчката за 12 месеца може да се увеличи с до една трета за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества продукти от една или повече номенклатурни единици, но само в рамките на максималната стойност на договора.

3. Удължаване срока на договора, когато при извършените заявки през двадесет и четири месечния период на действие на договора не е достигната стойността на същия.

4. Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян писмено с допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции, като участникът задължително следва да оферира всички номенклатурни единици в обособената позиция. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Тъй като критериите за подбор са еднакви, Възложителят допуска представяне на един еЕЕДОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал.1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и да притежават Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията или да са производители, установени на територията на Република България.

Съответствието на участника с посочените изисквания се удостоверява с посочване на номер и дата на издаване на съответните разрешителни за търговия на едро с медицински изделия, съгласно ЗМИ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията, или с посочване на информация, че участника е производител на оферираното/те от него изделие/я.

Деклариране: При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира в част IV, раздел А: Годност, от ЕЕДОП, като се посочва информация за органа, издал разрешението, номер, срок на валидност.

Доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците или от определения за изпълнител:

- валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията или да са производители, установени на територията на Република България с приложение за медицинските изделия, за които се отнася - заверено копие.

Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ, на основание чл.77, ал. 2 от ЗМИ.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всички обособени позиции

Предлаганите медицинските изделия от участниците трябва да притежават СЕ маркировка съгласно Закона за медицинските изделия.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Предлаганите медицинските изделия от участниците трябва да притежават СЕ маркировка съгласно Закона за медицинските изделия.

Деклариране: При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на Част IV, Раздел В, „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на качеството“ от еЕЕДОП.

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците или от определения за изпълнител: заверено копие на Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на ЗМИ, съставена от производителя или от негов упълномощен представител и заверено копие на валиден сертификат за СЕ маркировка съгласно Закона за медицинските изделия или еквивалент, издаден от нотифициран орган. В случай, че декларацията или сертификатът са на чужд език, трябва да се представят и в превод.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Предлаганите изделия и консумативи трябва да отговарят изцяло на изискванията, описани в Приложението (Приложение от 1.1 до 1.8 в зависимост от обособената позиция) към Техническата спецификация. 2. Когато участникът не е производител на предлагания продукт, той следва да е оторизиран от производителя на продукта или от упълномощен представител със специални или изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на Република България.3. Остатъчният срок на годност на специфичните медицински изделия и консумативи по всички обособени позиции да бъде не по-малък от 60% (шестдесет процента) от обявения от производителя към датата на всяка доставка.4. Възложителят определя максимален срок за доставката на специфичните медицински изделия и консумативи по всички обособени позиции: до 8 (осем) часа при спешност и до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или по друг начин.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/05/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Условия и начин на финансиране и плащане: Настоящата поръчка се финансира със собствени средства на Възложителя. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на издаване на фактурата.

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои

задължения с гаранция за изпълнение, в размер на 1% от общата стойност на Договора без ДДС.Съгласно чл.111, ал. 5 от ЗОП, гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността наизпълнителя.

1. Основания за отстраняване от процедурата

1.1.Възложителят отстранява, на основание чл. чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.

Основанията по т.1, т. 2 и т. 7, се отнасят за лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Основанията за отстраняване се прилагат съобразно сроковете посочени в чл.57, ал.3 от ЗОП.Прилагането на т. 3, е съобразно разпоредбите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП.

1.2. На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните специфични национални основания за изключване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна обществена поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

При подаване на оферта липсата на основания за отстраняване от процедурата, се декларира чрез Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като се попълва изискуемата информация в Част III.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 срещу решението за откриване на процедура, решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/04/2022