Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie Published by Tenders Electronic Daily

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/96322271/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Flood-prevention works
    45246400-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59A
00-848 Warszawa
Poland
E-Mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Website: https://przetargi.wody.gov.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. WielkopolskiePrzedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Prosny na długości L = 6 430 m (km wału 1+900 ÷ 8+330) wraz z przejazdami i zjazdami wałowymi (17 szt.) w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom. Szczegółowy zakres określają:-dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,, -przedmiar, mapki.
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. WielkopolskiePrzedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka prawostronnego wału przeciwpowodziowego...
Show more

Polska-Warszawa: Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

2022/S 093-252967

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-206444)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kaczmarek
E-mail: dariusz.kaczmarek@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wody.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.18.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45246400 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa (przebudowa) istniejącego odcinka prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Prosny na długości L = 6 430 m (km wału 1+900 ÷ 8+330) wraz z przejazdami i zjazdami wałowymi (17 szt.) w ramach zadania inwestycyjnego pn,: Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica - Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala przed wodami wielkimi rzeki Prosny, poprzez odbudowę istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego do parametrów technicznych odpowiadającym obecnie obowiązującym przepisom. Szczegółowy zakres określają:-dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,, -przedmiar, mapki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-206444

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Powinno być:

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. *5k Rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 11:15
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 30/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Termin związania zamiast 20.08.2022 -( obecnie) jest do dnia 30.08.2022.

Wadium zgodnie z treścią SWZ należy wnieść w wysokości 300000,00 zł. Forma wadium zgodnie z pkt 8.2 SWZ. Szczegóły w SWZ.

W treści SWZ wprowadza się następujące zmiany:

Do punktu 10.2 SWZ i ogłoszenia o zamówieniu w części dotyczące wykluczenia wykonawców - Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składane na żądanie Zamawiającego dodaje się zapis:

-oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z załącznikiem do Wyjaśnień i zmian treści SWZ.

-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – zgodnie z załącznikiem do Wyjaśnień i zmian treści SWZ.