Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” Published by Tenders Electronic Daily

Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”

There are changes or additional information to this announcement. Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” (10.05.2022 20:02), Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach” (03.05.2022 20:02)

Application deadline

17.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Construction work
  45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

PKP CARGO Terminale sp. z o. o.
ul. Kolejarzy 22B
21-540 Małaszewicze
Poland
Tel.: +48 571232874
E-Mail: gabriel.gryciuk@pkpcargoterminale.com
Website: https://pkpcargoterminale.com/

assignment

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:1. Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1.A. do SWZ,2. projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB), przedmiarach robót – stanowiących Załącznik nr 1.B.do SWZ,Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt I.3) Ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:1. Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1.A. do SWZ,2. projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB), przedmiarach robót – stanowiących Załącznik nr 1.B.do...
Show more

Description of procurement /scope of services

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach”.2. W zakres zadania wchodzi:1) Budowa budynku socjalnego2) Budowa budynku hali naprawczej z częścią socjalną dla pracowników wraz z instalacjami wewnętrznymi3) Budowa wiaty stalowej nad strefą wjazdową;4) Budowa konstrukcji bramowej;5) Montaż zapór drogowych;6) Budowa płyty terminalu;7) Budowa jezdni z betonu asfaltowego;8) Budowa parkingu z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych;9) Budowa parkingu z kostki brukowej dla samochodów osobowych;10) Budowa chodników i azyli;11) Budowa zbiorników retencyjnych;12) Budowa ogrodzenia terminalu;13) Budowa torów i rozjazdów;14) Budowa sieci elektroenergetycznej, w tym linii oświetleniowej, oświetlenie parkingu;15) Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantową, w tym budowę wodociągu p. poż.;16) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;17) Budowa sieci kanalizacji deszczowej;18) Budowa sieci teletechnicznych.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:1) Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1.A. do SWZ,2) projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB), przedmiarach robót – stanowiących Załącznik nr 1.B do SWZ.4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.5. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Użyte nazwy są jedynie przykładem. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji rozwiązań równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.6. Zamawiający przewiduje obligatoryjną wizję lokalną. 7. Gwarancja: wymagany jest okres gwarancji na przedmiot zamówienia – nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń, systemów i elementów wyposażenia, w zakresie i na zasadach określonych we Wzorze Umowy (załącznik nr 10 do SWZ).8. Termin realizacji zadania: w zakresie wykonania robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 31.10.2023r.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach”.2. W zakres zadania wchodzi:1) Budowa budynku socjalnego2) Budowa budynku hali naprawczej z częścią socjalną dla pracowników wraz z instalacjami...
Show more

Others CPV Codes
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
 • Building demolition and wrecking work and earthmoving work
  45110000-1
 • Site preparation and clearance work
  45111200-0
 • Landscaping work
  45112700-2
 • Construction work for buildings relating to railway transport
  45213320-2
 • Engineering works and construction works
  45220000-5
 • Other building completion work
  45450000-6
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
 • Building demolition and wrecking work and earthmoving work
  45110000-1
 • Site preparation and clearance work
  45111200-0
 • Landscaping work
  45112700-2
 • Construction work for buildings relating to railway transport
  45213320-2
Show more
Project adress

Zduńska Wola, dz. ewidencyjne nr 1/22, 1/31, 1/53, obr. adm. 18 w Zduńskiej Woli (gmina M. Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie).

Polska-Małaszewicze: Roboty budowlane

2022/S 076-206379

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP CARGO Terminale sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Kolejarzy 22B
Miejscowość: Małaszewicze
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gabriel Gryciuk
E-mail: gabriel.gryciuk@pkpcargoterminale.com
Tel.: +48 571232874
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pkpcargoterminale.com/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezakupy.pkp-cargo.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”

Numer referencyjny: WNZ-000615
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:

1. Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1.A. do SWZ,

2. projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB), przedmiarach robót – stanowiących Załącznik nr 1.B.do SWZ,

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt I.3) Ogłoszenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45213320 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zduńska Wola, dz. ewidencyjne nr 1/22, 1/31, 1/53, obr. adm. 18 w Zduńskiej Woli (gmina M. Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie).

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach”.

2. W zakres zadania wchodzi:

1) Budowa budynku socjalnego

2) Budowa budynku hali naprawczej z częścią socjalną dla pracowników wraz z instalacjami wewnętrznymi

3) Budowa wiaty stalowej nad strefą wjazdową;

4) Budowa konstrukcji bramowej;

5) Montaż zapór drogowych;

6) Budowa płyty terminalu;

7) Budowa jezdni z betonu asfaltowego;

8) Budowa parkingu z kostki brukowej dla samochodów ciężarowych;

9) Budowa parkingu z kostki brukowej dla samochodów osobowych;

10) Budowa chodników i azyli;

11) Budowa zbiorników retencyjnych;

12) Budowa ogrodzenia terminalu;

13) Budowa torów i rozjazdów;

14) Budowa sieci elektroenergetycznej, w tym linii oświetleniowej, oświetlenie parkingu;

15) Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantową, w tym budowę wodociągu p. poż.;

16) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;

17) Budowa sieci kanalizacji deszczowej;

18) Budowa sieci teletechnicznych.

3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w:

1) Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1.A. do SWZ,

2) projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIORB), przedmiarach robót – stanowiących Załącznik nr 1.B do SWZ.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.

5. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Użyte nazwy są jedynie przykładem. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w specyfikacji warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do oferty specyfikacji rozwiązań równoważnych w formie certyfikatu, analizy jakości lub dokumentu równoważnego. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy.

6. Zamawiający przewiduje obligatoryjną wizję lokalną.

7. Gwarancja: wymagany jest okres gwarancji na przedmiot zamówienia – nie krótszy niż 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania, bez zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń, systemów i elementów wyposażenia, w zakresie i na zasadach określonych we Wzorze Umowy (załącznik nr 10 do SWZ).

8. Termin realizacji zadania: w zakresie wykonania robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 31.10.2023r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji - 84 miesiące / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji - 72 miesiące / Waga: 5%
Cena - Waga: 90%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach”, zgłoszonego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie III.3 Transport multimodalny.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku

2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

- zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej 15 000 000,00 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda obejmowała łącznie:

1) branżę drogową w zakresie budowy dróg lub placów o konstrukcji betonowej tj. placów składowych lub przeładunkowych lub płyt lotniskowych (pas startowy lub płyty postojowe) lub parkingów, o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 zł brutto, oraz

2) branżę torową i urządzeń SRK w zakresie budowy torów kolejowych lub tramwajowych o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto, oraz

3) co najmniej jedną branżę z następujących:

a) branża instalacyjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) branża instalacyjna w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

d) branża konstrukcyjno-budowlana w zakresie hal i budynków administracyjnych.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności):

1) drogowej – co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i co najmniej 5 lat doświadczenia od momentu uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w postaci kierowania minimum 1 budową o wartości powyżej 10 000 000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję kierownika robót drogowych pełniła również funkcję kierownika budowy;

2) konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika robót

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych

6) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika robót kolejowych

7) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń oraz doświadczenie na stanowisku kierownika robót kolejowych

Każda z osób wymienionych w pkt 2)-7) musi posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia od momentu uzyskania uprawnień;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy z przyczyn wskazanych w § 22 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Platforma Zakupowa Grupy PKP CARGO pod adresem https://ezakupy.pkpcargo.com

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zostało opisane w rozdziale 12,19,21 SWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie prowadzone jest przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://ezakupy.pkpcargo.com/

2.Zamawiający przeprowadzi postępowanie w „procedurze odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie wszelkich oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, wniosków, wyjaśnień, zawiadomień oraz informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://ezakupy.pkpcargo.com/ Za datę wpływu ww. dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022