Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/86422847/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • X-ray devices
    33111000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
ul. Topolowa 16
32-500 Chrzanów
Poland
Tel.: +48 326247034
Fax: +48 326239428
E-Mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Website: http://www.szpital-chrzanow.pl/

assignment

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,...
Show more

Polska-Chrzanów: Aparatura rentgenowska

2022/S 080-215281

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-198988)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 628-19-16-916
Adres pocztowy: ul. Topolowa 16
Miejscowość: Chrzanów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-500
Państwo: Polska
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl
Tel.: +48 326247034
Faks: +48 326239428
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital-chrzanow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_chrzanow

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Numer referencyjny: 47/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa RTG z ramieniem "C" dla Ortopedii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-198988

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/08/2022
Powinno być:
Data: 19/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: