Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pn.: „Aktywni gospodarczo" Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pn.: „Aktywni gospodarczo"

There are changes or additional information to this announcement. Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pn.: „Aktywni gospodarczo" (22.04.2022 20:10)

Application deadline

19.05.2022, 09:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Audio-visual equipment
    32321200-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
97-200 Tomaszów Maz.
Poland
Tel.: +48 447242311
Fax: +48 447244359
E-Mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Website: www.tomaszow-maz.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pt. „Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” • Wyświetlacz LED,• Aluminiowa konstrukcja, • Waga 30 kg (tolerancja +/-10%),• Nie wymaga konfiguracji, • Możliwa również instalacja na ścianie (w pionie/poziomie),• Wbudowany odtwarzacz mediów, darmowe oprogramowanie do obsługi,• Treść wprowadzana przez USB lub przez sieć WiFi,• Dostępne tryby wyświet. dla grupy wyświetlaczy: klonowanie, tryb rozszerzony,• Rodzaj diody 3 w 1,• Wymiary ekranu 1940 mm x 576 mm (tolerancja 15%),• Żywotność diody 100 000 godzin (tolerancja 15%), • Interfejs HDMI / USB / WiFi / LAN,• Współcz. kontrastu 3000:1, • Kąty widzenia (pion/poziom) 150°/140°,• Rozstaw pikseli 2.57 mm (tolerancja 10%),• Jasność 700 cd/m² (tolerancja 10%),• Rozdzie. 756 x 224 pikseli toler. 10%
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pt. „Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” • Wyświetlacz...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pt. „Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu. Przedmiot umowy obejmuje również transport do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenie na czas przewozu, rozładunek oraz wszelkie inne czynności składające się na dostarczenie i odbiór przedmiotu zamówienia.Przedmiot niniejszej umowy dostarczony i rozładowany w ramach niniejszego zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa, odpowiadać określonym standardom lub specyfikacjom technicznym.Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062).Opis zamówienia; • Wyświetlacz LED,• Aluminiowa konstrukcja, • Waga 30 kg (tolerancja +/-10%),• Nie wymaga konfiguracji, • Możliwa również instalacja na ścianie (w pionie/poziomie),• Wbudowany odtwarzacz mediów, darmowe oprogramowanie do obsługi,• Treść wprowadzana przez USB lub przez sieć WiFi,• Dostępne tryby wyświetlania dla grupy wyświetlaczy: klonowanie, tryb rozszerzony,• Rodzaj diody 3 w 1,• Wymiary ekranu 1940 mm x 576 mm (tolerancja 15%),• Żywotność diody 100 000 godzin (tolerancja 15%), • Interfejs HDMI / USB / WiFi / LAN,• Współczynnik kontrastu 3000:1, • Kąty widzenia (pion/poziom) 150°/140°,• Rozstaw pikseli 2.57 mm (tolerancja 10%),• Jasność 700 cd/m² (tolerancja 10%),• Rozdzielczość 756 x 224 pikseli (tolerancja 10%).Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz innych zmian, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu lub zwiększenie wynagrodzenia: 1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią,2) działania osób trzecich niezależne od stron umowy uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie umowy we wskazanym terminie,3) możliwość dostarczenia przez wykonawcę innego asortymentu aniżeli zaoferowanego w ofercie (np. w sytuacji zaprzestania produkcji lub innych okoliczności) - pod warunkiem, że asortyment ten posiada parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż zaoferowano i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia,4) inne nieokreślone w ust. 1 uniemożliwiające wykonania w terminie przedmiotu umowy,Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia lub okoliczności, stanu faktycznego i prawnego stanowiących podstawę żądania.Wszelkie zamiany umowy w tym wynagrodzenia wymagają zgody zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pt. „Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego...
Show more

Project adress

Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Urządzenia audiowizualne

2022/S 075-199432

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 59064831000000
Adres pocztowy: ul. POW 10/16
Miejscowość: Tomaszów Maz.
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Pawlik
E-mail: zam.pub@tomaszow-maz.pl
Tel.: +48 447242311
Faks: +48 447244359
Adresy internetowe:
Główny adres: www.tomaszow-maz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pn.: „Aktywni gospodarczo"

Numer referencyjny: WRIK.271.1.16.2022.ZP
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pt. „Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”

• Wyświetlacz LED,

• Aluminiowa konstrukcja,

• Waga 30 kg (tolerancja +/-10%),

• Nie wymaga konfiguracji,

• Możliwa również instalacja na ścianie (w pionie/poziomie),

• Wbudowany odtwarzacz mediów, darmowe oprogramowanie do obsługi,

• Treść wprowadzana przez USB lub przez sieć WiFi,

• Dostępne tryby wyświet. dla grupy wyświetlaczy: klonowanie, tryb rozszerzony,

• Rodzaj diody 3 w 1,

• Wymiary ekranu 1940 mm x 576 mm (tolerancja 15%),

• Żywotność diody 100 000 godzin (tolerancja 15%),

• Interfejs HDMI / USB / WiFi / LAN,

• Współcz. kontrastu 3000:1,

• Kąty widzenia (pion/poziom) 150°/140°,

• Rozstaw pikseli 2.57 mm (tolerancja 10%),

• Jasność 700 cd/m² (tolerancja 10%),

• Rozdzie. 756 x 224 pikseli toler. 10%

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 21 230.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych (nieużywanych) multimedialnych rollupów na potrzeby przygotowania kampanii promocji gospodarczej projektu pt. „Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

Przedmiot umowy obejmuje również transport do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenie na czas przewozu, rozładunek oraz wszelkie inne czynności składające się na dostarczenie i odbiór przedmiotu zamówienia.

Przedmiot niniejszej umowy dostarczony i rozładowany w ramach niniejszego zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa, odpowiadać określonym standardom lub specyfikacjom technicznym.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062).

Opis zamówienia;

• Wyświetlacz LED,

• Aluminiowa konstrukcja,

• Waga 30 kg (tolerancja +/-10%),

• Nie wymaga konfiguracji,

• Możliwa również instalacja na ścianie (w pionie/poziomie),

• Wbudowany odtwarzacz mediów, darmowe oprogramowanie do obsługi,

• Treść wprowadzana przez USB lub przez sieć WiFi,

• Dostępne tryby wyświetlania dla grupy wyświetlaczy: klonowanie, tryb rozszerzony,

• Rodzaj diody 3 w 1,

• Wymiary ekranu 1940 mm x 576 mm (tolerancja 15%),

• Żywotność diody 100 000 godzin (tolerancja 15%),

• Interfejs HDMI / USB / WiFi / LAN,

• Współczynnik kontrastu 3000:1,

• Kąty widzenia (pion/poziom) 150°/140°,

• Rozstaw pikseli 2.57 mm (tolerancja 10%),

• Jasność 700 cd/m² (tolerancja 10%),

• Rozdzielczość 756 x 224 pikseli (tolerancja 10%).

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz innych zmian, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu lub zwiększenie wynagrodzenia:

1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią,

2) działania osób trzecich niezależne od stron umowy uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie umowy we wskazanym terminie,

3) możliwość dostarczenia przez wykonawcę innego asortymentu aniżeli zaoferowanego w ofercie (np. w sytuacji zaprzestania produkcji lub innych okoliczności) - pod warunkiem, że asortyment ten posiada parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż zaoferowano i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia,

4) inne nieokreślone w ust. 1 uniemożliwiające wykonania w terminie przedmiotu umowy,

Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz ze szczegółowym opisem zdarzenia lub okoliczności, stanu faktycznego i prawnego stanowiących podstawę żądania.

Wszelkie zamiany umowy w tym wynagrodzenia wymagają zgody zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: WYDŁUŻONY TERMIN GWARANCJI / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 230.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Aktywni gospodarczo – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający z postępowania wykluczy wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzania wykonyw. pracy małoletniemu cudzoz., o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykon. pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczyp. Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partn. albo komplement. w spółce komandytowej lub komand.-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administr. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) wobec którego prawom. orzeczono zakaz ubiegania się o zamów. publiczne,

5) jeżeli zamaw. może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonaw. porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynik. z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spow. tym zakłócenie konkurencji może być wyelimin. w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykl. przez zamaw. na każdym etapie postęp. o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczn. określonych w ust. 1 pkt pkt 1, 2, 5, jeżeli zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:cd w sekcji III 1.2

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4. Zamaw. ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdz. zaistnienie jednej z podstaw wykl., chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) w ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h,

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Stosownie do art. 85 ust. 2 pzp - wykonawca zaangażowany w przygot. postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego postęp. wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangaż. zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wyklucz. wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem wykon. zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygot. postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

7. W przypadku podm. wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z wykonawców nie może podlegać wyklucz. Powyższe dotyczy sytuacji, w której wyk. powołuje się na zdolności lub sytuację podm. udostępn. zasoby.

8. Zamaw. nie przewiduje wyklucz. wykonawców na podst. art. 109 ust. 1 pzp.

szczegółowe informacje w zakresie podstaw do wykl. na stronie prowadzonego postepowania.

Min. poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na ofertę składają się:

1) formularz oferty,

2) pełnom. (jeżeli dotyczy),

3) przedm. środek dowodowy w zakresie zaoferowania równoważnego asortymentu (jeżeli dotyczy),

4) Zamawiający informuje w związku z zapisami rozdziału 32 SWZ oraz na podst art. 139 ustawy Pzp, że w niniejszym postępowaniu zastosował tzw. „procedurę odwróconą”, tym samym wykon. nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Ośw. to wymagane jest wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Tym samym zamawiający wezwie wykonawcę najwyżej ocenionego do złożenia na podst. art. 139 ust. 2 pzp – oświadczenia (JEDZ) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

cd. z III.1.2 z wykonawców wykaz. spełnianie warunków udziału.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

b) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp - (rozdział 7 ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ), sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp - (rozdział 7 ust. 1 pkt 4 SWZ), dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp:

a) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - (załącznik 2 SWZ)

albo:

b) oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (załącznik 3 SWZ),

W przypadku, kiedy wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – składa tylko załącznik z pkt „a”.

3) oświadczenia wykonawcy - (załącznik nr 4 SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (rozdział 10 ust. 7 pkt 2 SWZ) - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego tj:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 (informacji z KRK) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp (rozdziału 7 ust. 1 pkt 1 i 2 SWZ), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

6. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przedmiot umowy obejmuje również transport do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenie na czas przewozu, rozładunek oraz wszelkie inne czynności składające się na dostarczenie i odbiór przedmiotu zamówienia.

Parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne dostarczanego przedmiotu umowy określone zostały w specyfikacji warunków zamówienia. Przedstawione tam parametry techniczne są parametrami minimalnymi, do których spełnienia zobowiązany jest wykonawca, a dokładne ich określenie wynika z przedstawionej przez wykonawcę i zaakceptowanej przez zamawiającego oferty.

Przedmiot niniejszej umowy dostarczony i rozładowany w ramach niniejszego zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa, odpowiadać określonym standardom lub specyfikacjom technicznym.

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Składanie ofert tylko za pośrednictwem ePUAP (zgodnie z wymogami SWZ ) na skrzynkę: Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, POLSKA.

Otwarcie ofert nastąpi w: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, budynek C, I piętro, pok. 11.

Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie prowadzonego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Andrzej Pawlik

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na charakter zamówienia, przedmiot, wymagania Zamawiającego, niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

Tym samym Zamawiający zamieszcza w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść Specyfikacji Warunków Zamówienia ze wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego przygotowania oferty:

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167

lub miniportal

Takie stanowisko wyrażone w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

„Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści (starej) art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 pzp (tzw. procedurę odwróconą). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy

którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ).

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych dostaw.

1. Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zamawiający rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@tomaszow-maz.pl .

Na ofertę składają się:

1) formularz oferty,

2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

3) przedmiotowy środek dowodowy w zakresie zaoferowania równoważnego asortymentu (jeżeli dotyczy),

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 257. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Podział zamówienia na części jest uprawnieniem Zamawiającego. Uzasadnienie do braku podziału zamówienia na części zawiera rozdział 23 SWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający dopuszcza przed dokonaniem przez wykonawców wyceny oferty, odbycie wizji lokalnej.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza będą dokonywane w polskich złotych.

Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

Z uwagi na charakter zamówienia – zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy pzp - przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 ust. 1 pzp.

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

13. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

15. Szczegółowo uprawnienia i obowiązki wykonawców i zamawiającego związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2022