Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa Published by Tenders Electronic Daily

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/40292620/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse and waste related services
    90500000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa Turawa
Poland
Tel.: +48 774212012
Fax: +48 774212073
E-Mail: aleksandra.kansy@turawa.com
Website: http://www.turawa.pl

assignment

CZĘŚĆ 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Turawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym. 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK, jest zlokalizowany przy ul. Wodnej 18A w Kotorzu Małym (46-045).3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Turawa.CZĘŚĆ 2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich oraz obiektów gminnych położonych na terenie gminy TurawaOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenów niezamieszkałych, tj. obiektów gminnych oraz terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich i koszy ulicznych
CZĘŚĆ 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na...
Show more

Polska-Turawa: Usługi związane z odpadami

2022/S 077-210504

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-201647)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Turawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 531413320
Adres pocztowy: ul. Opolska 39c
Miejscowość: Turawa
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-045 Turawa
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kansy - Grzesik
E-mail: aleksandra.kansy@turawa.com
Tel.: +48 774212012
Faks: +48 774212073
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.turawa.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa

Numer referencyjny: BU.271.3.2022.AKG
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

CZĘŚĆ 1 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Turawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK, jest zlokalizowany przy ul. Wodnej 18A w Kotorzu Małym (46-045).

3. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Turawa.

CZĘŚĆ 2 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich oraz obiektów gminnych położonych na terenie gminy Turawa

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z terenów niezamieszkałych, tj. obiektów gminnych oraz terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich i koszy ulicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-201647

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Turawa

Numer referencyjny: BU.271.3.2022.AKG

Powinno być:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z PSZOK w Kotorzu Małym oraz terenów rekreacyjnych Jezior Turawskich i obiektów gminnych położonych na terenie gminy Turawa (z podziałem na 2 części).

Numer referencyjny: BU.271.3.2022.AKG

VII.2)Inne dodatkowe informacje: