Acord cadru de furnizare constructii usoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate Published by Tenders Electronic Daily

Acord cadru de furnizare constructii usoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate

Application deadline

07.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Modular and portable buildings
    44211100-3
Language

Romanian

Contracting authority / owner

ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE
Strada: Libertăţii, nr. 12 A
040129 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 213114216
Fax: +40 213114203
E-Mail: anrsps@anrsps.gov.ro
Website: www.anrsps.ro

assignment

Acord cadru de furnizare a cantității de maxim 6.239 buc Construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare:in a -11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelorOrice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro).
Acord cadru de furnizare a cantității de maxim 6.239 buc Construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.Autoritatea contractantă va răspunde...
Show more

Description of procurement /scope of services

Construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate. Conditii tehnice de calitate (calitate si caracteristici fizico-mecanice), conform Caiet de sarcini.Estimări ale cantităților care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime 239 buc, cantități maxime 6.239 buc.Estimări ale cantităților care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantități minime: 239 buc, cantități maxime 2.239 buc.Fecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: atribuire cel puțin un contract subsecvent anual.Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 67.170.000,00 lei.Livrarea cantitatii maxime de 6.239 buc in conditia DDP ANRSPS unitati teritoriale, astfel: - UT 320 Dridu-Jud Ialomita – 780 buc, UT 325 Orbeni-Jud Bacau – 835 buc, UT 330 Podoleni, jud. Neamţ 777 buc, UT 345 Sibiu, jud. Sibiu – 777 buc, UT 350 Popeşti Leordeni, jud. Ilfov – 1.390 buc, UT 355 Caransebeș-Jud Caras Severin - 900 buc, UT 360 Curtea de Argeş, jud. Argeş – 780 buc.
Construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate. Conditii tehnice de calitate (calitate si caracteristici fizico-mecanice), conform Caiet de sarcini.Estimări ale cantităților care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime 239 buc, cantități...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO322 Ilfov
DDP ANRSPS UT 320 Dridu-Jud Ialomita, DDP ANRSPS UT 325 Orbeni-Jud Bacau, DDP ANRSPS UT 330 Podoleni-Jud Neamt, DDP ANRSPS UT 345 Sibiu-Jud Sibiu, DDP ANRSPS UT 350 Popesti Leordeni-Jud Ilfov , DDP ANRSPS UT 355 Caransebeș-Jud Caras Severin si DDP ANRSPS UT 360 Curtea de Argeș-Jud Arges

România-București: Construcţii modulare prefabricate

2022/S 085-229161

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE
Număr naţional de înregistrare: 26288978
Adresă: Strada: Libertăţii, nr. 12 A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040129
Țară: România
Persoană de contact: Cimpoeru Constantin
E-mail: anrsps@anrsps.gov.ro
Telefon: +40 213114216
Fax: +40 213114203
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anrsps.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100141947
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare constructii usoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate

Număr de referinţă: 26288978_2022_PAAPD1355801
II.1.2)Cod CPV principal
44211100 Construcţii modulare prefabricate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru de furnizare a cantității de maxim 6.239 buc Construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 zile.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare:in a -11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 187 170 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

DDP ANRSPS UT 320 Dridu-Jud Ialomita, DDP ANRSPS UT 325 Orbeni-Jud Bacau, DDP ANRSPS UT 330 Podoleni-Jud Neamt, DDP ANRSPS UT 345 Sibiu-Jud Sibiu, DDP ANRSPS UT 350 Popesti Leordeni-Jud Ilfov , DDP ANRSPS UT 355 Caransebeș-Jud Caras Severin si DDP ANRSPS UT 360 Curtea de Argeș-Jud Arges

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazare familii sinistrate. Conditii tehnice de calitate (calitate si caracteristici fizico-mecanice), conform Caiet de sarcini.

Estimări ale cantităților care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: cantități minime 239 buc, cantități maxime 6.239 buc.

Estimări ale cantităților care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantități minime: 239 buc, cantități maxime 2.239 buc.

Fecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: atribuire cel puțin un contract subsecvent anual.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 67.170.000,00 lei.

Livrarea cantitatii maxime de 6.239 buc in conditia DDP ANRSPS unitati teritoriale, astfel: - UT 320 Dridu-Jud Ialomita – 780 buc, UT 325 Orbeni-Jud Bacau – 835 buc, UT 330 Podoleni, jud. Neamţ 777 buc, UT 345 Sibiu, jud. Sibiu – 777 buc, UT 350 Popeşti Leordeni, jud. Ilfov – 1.390 buc, UT 355 Caransebeș-Jud Caras Severin - 900 buc, UT 360 Curtea de Argeş, jud. Argeş – 780 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Coeficient de transfer termic pereti exteriori (min. 0,45 W/mpK, max. 0,58 W/mpK) / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE:

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

Autoritatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informațiile solicitate pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție ori în cazul în care nu au divulgat aceste informații sau nu au fost în măsură să prezinte documentele justificative.

Obligațiile autorității contractante de a obține documentele în cauză direct prin accesarea unei baze de date naționale din orice stat membru, disponibilă în mod gratuit, se aplică și în cazul în care informațiile solicitate inițial cu privire la criteriile de selecție au fost limitate la un răspuns de tip da sau nu. Prin urmare, în cazul în care sunt solicitate astfel de documente electronice, operatorii economici vor furniza autorității contractante informațiile necesare pentru a obține documentele în cauză în momentul verificării criteriilor de selecție, mai degrabă decât direct în DUAE.

În cazul în care un extras din registrul pertinent, cum ar fi cazierul judiciar, poate fi consultat de către autoritatea contractantă în format electronic, operatorul economic poate preciza unde pot fi găsite informațiile (și anume denumirea arhivei, adresa de internet, identificarea dosarului sau a registrului etc.), astfel încât autoritatea contractantă să poate extrage aceste informații. Prin indicarea acestor informații, operatorul economic își exprimă acordul că autoritatea contractantă poate obține documentele relevante în conformitate cu normele naționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a categoriilor speciale de date, cum ar fi cele privind infracțiunile, condamnările penale sau măsurile de securitate.

Operatorii economici care sunt înscriși pe listele oficiale de operatori economici autorizați sau care dețin un certificat relevant eliberat de organisme de drept public sau privat pot să transmită autorității contractante certificatul de înscriere eliberat de autoritatea competentă sau certificatul eliberat de organismul de certificare competent.

Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE.

Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

În cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociațiile temporare, participă împreună la procedura de achiziții publice, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate pentru fiecare dintre operatorii economici participanți.

Ofertanții/ Terții susținători/Subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 60, art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea 98/2016.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE,

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE,

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 - se va completa DUAE,

4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea 98/2016.- se va completa DUAE. Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de incheiere a acordului cadru.

Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în legatura cu procedura de atribuire sunt: Pop Georgian -Presedinte; Caralicea Ciprian-Secretar General; Ruicu Dumitru – Director General, Teodorescu Carmen – Director, Offenberg Maria Neluța - Director; Amza Cornel – Șef Serviciu; Stan Bogdan – Consilier; Stănculescu Alexandra – Coordonator compartiment; Cimpoeru Constantin – Consilier; Manu Corneliu - Șef Birou; Dumitrașcu Elena – Consilier juridic; Anghel Nicoleta Laura – Consilier juridic; Rațiu Dan – Consilier Juridic, Otopeleanu Cristina-Coordonator compartiment; Stan Ovidiu – Consilier, Simion Daniela Valentina – consilier, Bostan Emil- Director.

Modalitatea de îndeplinire:

Completarea Documentulul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016, care confirma ca operatorul economic nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Totodata si ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de exludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (Formular nr. 4) Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, Acordul de asociere (Formular nr. 5) si /sau Acordul de subcontractare, dupa caz.

Nota:

Documente justificative prin care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea cerintelor:

1)- Certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), care trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii acestora. Operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru (așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv), o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate,

2)- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3)- Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4)- Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, referitoare la conflictul de interese (Formular nr.3).

Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, are obligatia de a prezenta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Documentele justificative trebuie depuse si de ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator. În cazul depunerii unei oferte în asociere,fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor.

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168 alin. (1) din L 98/2016, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, se accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Încadrarea în oricare din situatiile prevazute de art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea de îndeplinire

Completarea Documentulul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati/subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Document justificativ prin care operatorul economic dem... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca au furnizat în ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, (dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător cu zilele de decalare și perioada aferentă experienței similare) în baza unui contract sau mai multe contracte, produse similare (prin produse similare se înțeleg construcții ușoare din elemente modulate cu diferite destinații, de exemplu birouri, spații de locuit, etc.) în valoare/valoare cumulata de cel putin: 67.000.000,00 lei, fara TVA.Pentru calculul pretului contractelor exprimate în alta moneda decât Lei se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentulul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente (emise sau contrasemnate de o autoritate sau clientul beneficiar, care se constituie ca documente justificative care probează informațiile din DUAE) din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente.Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de achiziție publică/acord-cadru, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.În cazul în care susținerea terțului/terților vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură autorității contractante îndeplinirea obligațiilor asumate prin acesta, în situația în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului.În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceștia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare oferte.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Conform Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Birou Juridic
Adresă: Bulevardul Libertatii nr. 12A, sector 5, etaj 6, camera 506
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 040129
Țară: România
E-mail: anrsps@anrsps.gov.ro
Telefon: +40 213114213
Fax: +40 213114210
Adresă internet: www.anrsps.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/04/2022