Inhuur brugbediening Dordrecht Published by Tenders Electronic Daily

Inhuur brugbediening Dordrecht

Application deadline

24.06.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Recruitment services
    79600000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
3311GR DORDRECHT
Netherlands
Tel.: +31 7708008
E-Mail: inkoop@drechtsteden.nl
Website: http://www.servicegemeentedordrecht.nl

assignment

De Opdrachtnemer draagt zorg voor levering van personeel voor de bediening van één of meer in deze paragraaf en in bijlage F 'Programma van Eisen' genoemde objecten. Ten eerste op momenten dat deze volgens dienstroosters niet door brugbedieners in gemeentedienst bezet zijn en ten tweede op momenten dat er vervanging benodigd is bij ziekte en/of verlof van de brugbedieners. Het in te zetten personeel zal de functies moeten vervullen gedurende de daarbij nader aangegeven bedienings- of werktijden. In afwijking hiervan (bij calamiteiten, tijdens werk in uitvoering, ter complementeren van een roosterbezetting, een gewijzigd bedieningsregime of i.v.m. stremmingen) zullen deze nader worden opgegeven.
De Opdrachtnemer draagt zorg voor levering van personeel voor de bediening van één of meer in deze paragraaf en in bijlage F 'Programma van Eisen' genoemde objecten. Ten eerste op momenten dat deze volgens dienstroosters niet door brugbedieners in gemeentedienst bezet zijn en ten tweede op momenten...
Show more

Description of procurement /scope of services

De Opdrachtnemer draagt zorg voor levering van personeel voor de bediening van één of meer in deze paragraaf en in bijlage F 'Programma van Eisen' genoemde objecten.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Dordrecht

Nederland-Dordrecht: Recruteringsdiensten

2022/S 087-236538

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Dordrecht | servicegemeente Dordrecht
Nationaal identificatienummer: 111720547
Postadres: Spuiboulevard 300
Plaats: DORDRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3311GR
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjan Monshouwer
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 7708008
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.servicegemeentedordrecht.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f71a82e31c5a5330fef18f1240b968ea
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f71a82e31c5a5330fef18f1240b968ea
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur brugbediening Dordrecht

Referentienummer: 220035GDD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000 Recruteringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdrachtnemer draagt zorg voor levering van personeel voor de bediening van één of meer in deze paragraaf en in bijlage F 'Programma van Eisen' genoemde objecten. Ten eerste op momenten dat deze volgens dienstroosters niet door brugbedieners in gemeentedienst bezet zijn en ten tweede op momenten dat er vervanging benodigd is bij ziekte en/of verlof van de brugbedieners. Het in te zetten personeel zal de functies moeten vervullen gedurende de daarbij nader aangegeven bedienings- of werktijden. In afwijking hiervan (bij calamiteiten, tijdens werk in uitvoering, ter complementeren van een roosterbezetting, een gewijzigd bedieningsregime of i.v.m. stremmingen) zullen deze nader worden opgegeven.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdrachtnemer draagt zorg voor levering van personeel voor de bediening van één of meer in deze paragraaf en in bijlage F 'Programma van Eisen' genoemde objecten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst treedt in werking op 1-1-2023 en wordt gesloten voor een periode van twee (2) jaar met een optie tot eenzijdige verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 31-12-2024, met een mogelijke uitloop tot 31-12-2025 en vervolgens 31-12-2026.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst treedt in werking op 1-1-2023 en wordt gesloten voor een periode van twee (2) jaar met een optie tot eenzijdige verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De overeenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 31-12-2024, met een mogelijke uitloop tot 31-12-2025 en vervolgens 31-12-2026.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging,

- Inschrijving handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referentie,

- Kwaliteitsbewaking

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 kalenderdagen

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/04/2022