Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Published by Tenders Electronic Daily

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

There are changes or additional information to this announcement. Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach (20.05.2022 20:35)

Application deadline

23.05.2022, 08:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Forestry management services
  77231000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
ul. Św. Huberta 43/45
40-543 Katowice
Poland
Tel.: +48 326094543
Fax: +48 326094503
E-Mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Website: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp

assignment

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 3 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Opole, Tułowice, Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r., Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu, Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) oraz Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych. Zamówienie podzielone jest na 6 części.
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 3 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Opole,...
Show more

Lots 1

Job / name

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Opole

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 1
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu...
Show more

Others CPV Codes
 • Forest inventory services
  77231400-2
 • Forest sectoral planning services
  77231900-7
 • Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
  90711400-8
Project adress

Region (NUTS code): PL52 Opolskie
Teren Nadleśnictwa Opole

Lots 2

Job / name

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Tułowice

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego...
Show more

Others CPV Codes
 • Forest inventory services
  77231400-2
 • Forest sectoral planning services
  77231900-7
 • Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
  90711400-8
Project adress

Region (NUTS code): PL52 Opolskie
Teren Nadleśnictwa Tułowice

Lots 3

Job / name

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Węgierska Górka

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu wraz z dodatkowym pilotażowym zastosowaniem metody wykorzystującej lotniczy skaning laserowy (ALS) – w ramach Zadania Nr 3
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko...
Show more

Others CPV Codes
 • Forest inventory services
  77231400-2
 • Forest sectoral planning services
  77231900-7
 • Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
  90711400-8
Project adress

Region (NUTS code): PL22 Śląskie
Teren Nadleśnictwa Węgierska Górka

Lots 4

Job / name

Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu – w ramach Zadania Nr 4

Others CPV Codes
 • Forest inventory services
  77231400-2
 • Forest sectoral planning services
  77231900-7
 • Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
  90711400-8
Project adress

Region (NUTS code): PL22 Śląskie
Teren Nadleśnictwa Wisła

Lots 5

Job / name

Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzyst. metodyki określania wartości SIG

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) – w ramach Zadania Nr 5

Others CPV Codes
 • Forest inventory services
  77231400-2
 • Forest sectoral planning services
  77231900-7
 • Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
  90711400-8
Project adress

Region (NUTS code): PL22 Śląskie
Teren Nadleśnictwa Jeleśnia

Lots 6

Job / name

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych – w ramach Zadania Nr 6

Others CPV Codes
 • Forest inventory services
  77231400-2
 • Forest sectoral planning services
  77231900-7
 • Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction
  90711400-8
Project adress

Region (NUTS code): PL21 Małopolskie
Teren Nadleśnictwa Sucha

Polska-Katowice: Usługi gospodarki leśnej

2022/S 076-208008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 634-025-79-13
Adres pocztowy: ul. Św. Huberta 43/45
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-543
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Pasternak
E-mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 326094543
Faks: +48 326094503
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp
Adres profilu nabywcy: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6340257913
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Numer referencyjny: RR.270.2.1.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie 3 projektów planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictw: Opole, Tułowice, Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r., Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu, Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) oraz Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych. Zamówienie podzielone jest na 6 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 485 494.88 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Opole

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opole na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 381 242.14 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/02/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Tułowice

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Tułowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tułowice na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu – w ramach Zadania Nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 345 787.68 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/02/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Węgierska Górka

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Węgierska Górka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033, wg stanu na 01.01.2024 r. zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego planu wraz z dodatkowym pilotażowym zastosowaniem metody wykorzystującej lotniczy skaning laserowy (ALS) – w ramach Zadania Nr 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 392 154.66 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/02/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Wisła

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wisła na lata 2017-2026, wg stanu na 01.01.2023 r. oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego aneksu – w ramach Zadania Nr 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 680.62 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/02/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzyst. metodyki określania wartości SIG

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Jeleśnia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia powierzchni dla Nadleśnictwa Jeleśnia, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) – w ramach Zadania Nr 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 231 812.47 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Sucha

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w III stopniu zagęszczenia sieci punktów badań dla Nadleśnictwa Sucha, wg stanu na 01.01.2023 r. wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych – w ramach Zadania Nr 6

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 817.32 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości stanowiącej nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

i

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja: W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena ofertowa – 60 %,

Zdolność zawodowa osób – 40 %,

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca przedłoży oświadczenie w formie JEDZ. Oświadczenie JEDZ należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

(c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,

(d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

(e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

c.d. w pkt. III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

1) Część I - dla Zadania Nr 1 – 130.000,00 złotych,

2) Część II - dla Zadania Nr 2 – 130.000,00 złotych,

3) Część III - dla Zadania Nr 3 – 130.000,00 złotych,

4) Część IV - dla Zadania Nr 4 – 25.000,00 złotych,

5) Część V - dla Zadania Nr 5 – 100.000,00 złotych,

6) Część VI - dla Zadania Nr 6 – 45.000,00 złotych.

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na wykonanie kilku lub wszystkich Części – musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w wysokości stanowiącej sumę kwot wskazanych wyżej, dla poszczególnych Części, na które została złożona oferta.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku - Wykonawca winien złożyć Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit b) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

Dokument będzie wymagany od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Wezwany przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć ten dokument w termie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 10 dni.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:

1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:

Część I-III: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko, który został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 1 300 000,00 zł netto za wykazane opracowanie. Uwaga: w przypadku złożenia oferty na wykonanie każdego z trzech projektów planu urządzenia lasu (wymóg dotyczy każdego z Zadań nr 1-3, odrębnie).

Część IV: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego Aneksu do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa, który został zatwierdzony przez ministra właściwego ds. środowiska i był wykonany za cenę nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część V: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania siedliskowego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Część VI: zrealizował usługę, polegającą na wykonaniu, co najmniej jednego opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictwa, które było wykonane za cenę nie mniejszą niż 450 000,00 zł netto za wykazane opracowanie,

Uwaga: w przypadku złożenia oferty na wykonanie więcej niż jednej Części – warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia zostanie wypełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia proporcjonalnego do ilości oraz rodzaju zadań oferowanych przez Wykonawcę (Opis w SWZ).

2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

Część I-III: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt. 3.1 a-c (część I-III) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo). Do wykonania zamówienia dla jednego Nadleśnictwa wymaga się zatrudnienia co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby nie mogą się dublować (nie mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III.

Każda z w/w osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

Część IV: Do wykonania opracowania, wyszczególnionego w Rozdziale 3 pkt. 3.1. d (Część IV) wskaże co najmniej 3 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części IV wymaga się zatrudnienia co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części I-III, ale nie mogą się dublować z osobami z części V i VI.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu,

c.d. poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Część V-VI: Do wykonania opracowań, wyszczególnionych w Rozdziale 3 pkt. 3.1. e-f (Część V i VI) wskaże co najmniej po 5 osób, odrębnie na każdą Część (Nadleśnictwo), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Łącznie do wykonania Części V oraz VI wymaga się zatrudnienia co najmniej po 5 osób na podstawie umowy o pracę. Wykazane osoby mogą się dublować (mogą być przyporządkowane do innych Nadleśnictw) z osobami z części V-VI.

Każda z osób przeznaczonych do wykonania niniejszego zamówienia musi posiadać:

wykształcenie wyższe o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz co najmniej 3-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych,

lub wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 5-letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych.

Wskazane osoby, muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu prac urządzeniowych i brać udział w sporządzaniu (dla Części I-IV) co najmniej 2 planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, które zostały zatwierdzone przez ministra właściwego ds. środowiska, a w przypadku opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego (dotyczy Części V, VI) muszą posiadać wyżej wymagany staż pracy przy wykonywaniu tego typu prac i brać udział w sporządzaniu co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA!

W przypadku złożenia ofert na Części I-III osoby wskazane do wykonania zamówienia nie mogą się wzajemnie dublować.

W przypadku złożenia ofert na Część IV osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części I-III, ale nie mogą się dublować z osobami z części V i VI.

W przypadku złożenia ofert na Część V-VI osoby wskazane do wykonania zamówienia mogą się dublować z osobami z Części V-VI.

Dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże co najmniej:

Dla części I-IV: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu planów urządzenia lasu. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw, sporządzonych wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Dla części V-VI: po 1 osobie na każdą część z osobna, przeznaczonej do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać wykształcenie wyższe, o jednym z następujących kierunków: leśnictwo, geografia, biologia, geodezja, kartografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz nie mniejszy niż 5 - letni staż pracy przy wykonywaniu opracowań siedliskowych lub fitosocjologicznych. Wymaga się, aby wskazana osoba posiadała doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem co najmniej 2 opracowań siedliskowych lub co najmniej 2 opracowań fitosocjologicznych, które zostały należycie wykonane.

UWAGA! W przypadku złożenia ofert na wszystkie części, osoby wskazane do nadzoru wewnętrznego mogą się dublować.

Dysponowanie potencjałem technicznym (Część V);

Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje zapleczem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia (Część V) ‒ jeżeli wykaże, że posiada możliwość dokonania analizy cech fizycznych i chemicznych gleb do opracowania siedliskowego ‒ w laboratorium (własnym lub współpracującym z Wykonawcą), mającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W tym celu składa akredytację (SWZ)

Z powodu braku miejsca dalsza część w Dziale III.2.1.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

c.d. z Działu III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ - - (wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 10 do SWZ).

Wykonawcy zagraniczni oraz wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów składają dokumenty wg. postanowień, zawartych w Dziale 9 SWZ.

c.d. z Działu III.1.3.

Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa:

Dowody, że wykazane usługi były są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (SWZ)

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia - na okres 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli i odbioru prac.

Kontrole i odbiory:

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych prac. Zakończone prace danego etapu lub podetapu podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po ich wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktach prawnych obowiązujących w LP oraz szczegółowymi warunkami zawartymi w SWZ.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - wszystkich osób wykonujących czynności, które wchodzą w zakres realizacji zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegółowe warunki umowy w sprawie zamówienia zawarto w załączniku do SWZ - wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy https://josephine.proebiz.com/pl.

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje wymagane w art. 222 ust. 5 PZP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części nr 1 zamówienia

46.000,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy złotych) – dla części nr 2 zamówienia

52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) – dla części nr 3 zamówienia

4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) – dla części nr 4 zamówienia

30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) – dla części nr 5 zamówienia

13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) – dla części nr 6 zamówienia

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299),

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach”, Część Nr :_________________________________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Z treści wadium wnoszonego w formie niepieniężnej: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588740
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588740
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/04/2022