Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu. Published by Tenders Electronic Daily

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu.

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/31530606/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work for water and sewage pipelines
    45231300-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
Poland
Tel.: +48 885955901
E-Mail: renata.baumann-jerzak@aquanet.pl
Website: http://www.aquanet.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu. Zakres robót obejmuje :• sieć wodociągowa o średnicy DN150 w ul. Rubież o dł. 196,6 m • sieć wodociągowa o średnicy DN100 w ul. Bożywoja o długości 261,8 m • przyłącza wodociągowe
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu. Zakres robót obejmuje :
Show more

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2022/S 082-222385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-205015)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AQUANET S.A.
Adres pocztowy: ul. Dolna Wilda 126
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-492
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Przetargów
E-mail: renata.baumann-jerzak@aquanet.pl
Tel.: +48 885955901
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.aquanet.pl
Adres profilu nabywcy: https://aquanet.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu.

Numer referencyjny: Z/24/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bożydara i Bożywoja w Poznaniu.

Zakres robót obejmuje :

• sieć wodociągowa o średnicy DN150 w ul. Rubież o dł. 196,6 m

• sieć wodociągowa o średnicy DN100 w ul. Bożywoja o długości 261,8 m

• przyłącza wodociągowe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-205015

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert oraz JEDZ, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl

2. Szczegóły dotyczące funkcjonowania platformy e-zamawiający zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SWZ.

3. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-zamawiający.

4. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – zalecany 1 plik,

b) wyceniony Kosztorys Ofertowy (Przedmiar Robót), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 plik,

c) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – zalecany 1 plik,

d) JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – zalecany 1 plik dla każdego z podmiotów,

e) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zalecany 1 plik dla każdego z Wykonawców,

f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ),

g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art. 118 PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone w sposób określony w pkt 9.13.-9.23 SWZ,

h) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający zaleca złożenie tego oświadczenia w treści Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powinno być:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert oraz JEDZ, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e-zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl

2. Szczegóły dotyczące funkcjonowania platformy e-zamawiający zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SWZ.

3. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-zamawiający.

4. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 13.4. SWZ.

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie PZP. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie PZP wyklucza się:

7.1 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem 765/2006" i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem 269/2014" albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

7.2 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

7.3 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: