Medicinska oprema za potrebe Zavoda za humanu reprodukciju s dnevnom bolnicom za potrebe Nove bolnice Published by Tenders Electronic Daily

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za humanu reprodukciju s dnevnom bolnicom za potrebe Nove bolnice

Application deadline

16.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical equipments
  33100000-1
Language

Croatian

Contracting authority / owner

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Krešimirova 42
51000 Rijeka
Croatia
Tel.: +385 51658300
E-Mail: nabava-lidija@kbc-rijeka.hr
Website: www.kbc-rijeka.hr

assignment

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za humanu reprodukciju s dnevnom bolnicom za potrebe Nove bolnice

Lots 1

Job / name

Grupa 1 – Vakuum pumpa za aspiraciju folikula

Description of procurement /scope of services

Vakuum pumpa za aspiraciju folikula

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 2

Job / name

Grupa 2 – Stolni CO2 inkubator

Description of procurement /scope of services

Stolni CO2 inkubator

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 3

Job / name

Grupa 3 – Stolni CO2 inkubator sa 12 komora

Description of procurement /scope of services

Stolni CO2 inkubator sa 12 komora

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 4

Job / name

Grupa 4 – Mali CO2 inkubator

Description of procurement /scope of services

Mali CO2 inkubator

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 5

Job / name

Grupa 5 – Mikroskop invertni s pripremom za mikromanipulator i mikromanipulator

Description of procurement /scope of services

Mikroskop invertni s pripremom za mikromanipulator i mikromanipulator

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 6

Job / name

Grupa 6 – Laser sistem za nadogradnju na invertni mikroskop

Description of procurement /scope of services

Laser sistem za nadogradnju na invertni mikroskop

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 7

Job / name

Grupa 7 – Inkubator za kontinuirano praćenje razvoja zametaka

Description of procurement /scope of services

Inkubator za kontinuirano praćenje razvoja zametaka

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 8

Job / name

Grupa 8 – Grijana ploča

Description of procurement /scope of services

Grijana ploča

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 9

Job / name

Grupa 9 – Grijač epruveta

Description of procurement /scope of services

Grijač epruveta

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 10

Job / name

Grupa 10 – Fazno-kontrastni mikroskop za analizu sjemena

Description of procurement /scope of services

Fazno-kontrastni mikroskop za analizu sjemena

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 11

Job / name

Grupa 11 – Uređaj za određivanje hormona

Description of procurement /scope of services

Uređaj za određivanje hormona

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 12

Job / name

Grupa 12 – Antivibracijske pločice za invertni mikroskop

Description of procurement /scope of services

Antivibracijske pločice za invertni mikroskop

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 13

Job / name

Grupa 13 – Stol antivibracijski za invertni mikroskop

Description of procurement /scope of services

Stol antivibracijski za invertni mikroskop

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 14

Job / name

Grupa 14 – Alarmni sustav za kontrolu kritičnih parametara uređaja i spremnik za pohranu uzoraka u tekućem dušiku

Description of procurement /scope of services

Alarmni sustav za kontrolu kritičnih parametara uređaja i spremnik za pohranu uzoraka u tekućem dušiku

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 15

Job / name

Grupa 15 – Sustav za kompjutersku analizu broja i pokretljivosti spermija

Description of procurement /scope of services

Sustav za kompjutersku analizu broja i pokretljivosti spermija

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 16

Job / name

Grupa 16 – Stolna centrifuga

Description of procurement /scope of services

Stolna centrifuga

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Lots 17

Job / name

Grupa 17 – Besprašna komora

Description of procurement /scope of services

Besprašna komora

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija

Hrvatska-Rijeka: Medicinske naprave

2022/S 073-194652

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lidija Lukežić, dipl.oec.
E-pošta: nabava-lidija@kbc-rijeka.hr
Telefon: +385 51658300
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0014580
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za humanu reprodukciju s dnevnom bolnicom za potrebe Nove bolnice

Referentni broj: 34/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Medicinska oprema za potrebe Zavoda za humanu reprodukciju s dnevnom bolnicom za potrebe Nove bolnice

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 911 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1 – Vakuum pumpa za aspiraciju folikula

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Vakuum pumpa za aspiraciju folikula

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2 – Stolni CO2 inkubator

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Stolni CO2 inkubator

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 190 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3 – Stolni CO2 inkubator sa 12 komora

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Stolni CO2 inkubator sa 12 komora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4 – Mali CO2 inkubator

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Mali CO2 inkubator

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 70 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5 – Mikroskop invertni s pripremom za mikromanipulator i mikromanipulator

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Mikroskop invertni s pripremom za mikromanipulator i mikromanipulator

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 262 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 6 – Laser sistem za nadogradnju na invertni mikroskop

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Laser sistem za nadogradnju na invertni mikroskop

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 380 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 7 – Inkubator za kontinuirano praćenje razvoja zametaka

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Inkubator za kontinuirano praćenje razvoja zametaka

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 8 – Grijana ploča

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Grijana ploča

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 9 – Grijač epruveta

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Grijač epruveta

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 16 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 10 – Fazno-kontrastni mikroskop za analizu sjemena

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Fazno-kontrastni mikroskop za analizu sjemena

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 125 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 11 – Uređaj za određivanje hormona

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Uređaj za određivanje hormona

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 12 – Antivibracijske pločice za invertni mikroskop

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Antivibracijske pločice za invertni mikroskop

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 32 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 13 – Stol antivibracijski za invertni mikroskop

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Stol antivibracijski za invertni mikroskop

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 14 – Alarmni sustav za kontrolu kritičnih parametara uređaja i spremnik za pohranu uzoraka u tekućem dušiku

Grupa br.: 14
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Alarmni sustav za kontrolu kritičnih parametara uređaja i spremnik za pohranu uzoraka u tekućem dušiku

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 15 – Sustav za kompjutersku analizu broja i pokretljivosti spermija

Grupa br.: 15
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Sustav za kompjutersku analizu broja i pokretljivosti spermija

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 230 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 16 – Stolna centrifuga

Grupa br.: 16
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Stolna centrifuga

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 92 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 17 – Besprašna komora

Grupa br.: 17
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
II.2.4)Opis nabave:

Besprašna komora

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10% - 10 bodova
Cijena - Ponder: 90% - 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Točka 4.1. Dokumentacije o nabavi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/05/2022
Lokalno vrijeme: 10:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/04/2022