Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/25077139/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Network equipment
    32420000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Poland
Tel.: +48 224119928
E-Mail: zamowienia@mrit.gov.pl
Website: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/

assignment

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 33 sztuk switchy (przełączników sieciowych) do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy.2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 33 sztuk switchy (przełączników sieciowych) do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy.2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa „Szczegółowy Opis Przedmiotu...
Show more

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2022/S 080-215330

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-207005)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Gruszczyńska
E-mail: zamowienia@mrit.gov.pl
Tel.: +48 224119928
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/
Adres profilu nabywcy: https://mrpit.ezamawiajacy.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 33 sztuk switchy do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy

Numer referencyjny: BDG-V.2610.9.2022.KG
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 33 sztuk switchy (przełączników sieciowych) do szaf dostępowych wraz z gwarancją na 36 miesięcy.

2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207005

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: