Servicii de organizare cursuri SEVESO – Subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc III Published by Tenders Electronic Daily

Servicii de organizare cursuri SEVESO – Subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc III

Application deadline

09.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Training services
  80500000-9
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
032572 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 212086150
Fax: +40 212084546
E-Mail: achizitiipublice@igsu.ro
Website: www.igsu.ro

assignment

Lot 1: Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020Lot 2: Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport - subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19
Lot 1: Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020Lot 2: Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport...
Show more

Lots 1

Job / name

• Lot 1 - Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2

Description of procurement /scope of services

Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Others CPV Codes
 • Hotel services
  55100000-1
 • Hotel meeting and conference services
  55120000-7
 • Training services
  80500000-9
Project adress

Region (NUTS code): RO32 Bucureşti - Ilfov
Bucuresti

Lots 2

Job / name

• Lot 2 - Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport - subactivitatea 9.3.2

Description of procurement /scope of services

Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport - subactivitatea 9.3.2

Others CPV Codes
 • Hotel services
  55100000-1
 • Hotel meeting and conference services
  55120000-7
 • Canteen and catering services
  55500000-5
Project adress

Region (NUTS code): RO32 Bucureşti - Ilfov
Conform caiet de sarcini

România-București: Servicii de formare

2022/S 089-242351

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142520
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de organizare cursuri SEVESO – Subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc III

Număr de referinţă: 4203997/2019/TX/MM3/p8, 4203997/2019/TX/MM3/p32
II.1.2)Cod CPV principal
80500000 Servicii de formare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lot 1: Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Lot 2: Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport - subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 152 941.18 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

• Lot 1 - Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80500000 Servicii de formare
55100000 Servicii hoteliere
55120000 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – subactivitatea 9.3.2 din cadrul Proiectului Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Competenta/criteriu nr.5 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Competenta/criteriu nr.4 / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Competenta/criteriu nr. 3 / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Competenta/criteriu nr. 2 / Pondere: 20
Criteriu privind calitatea - Nume: Competenta/criteriu nr. 1 / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 30
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 963 865.55 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiect Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.14)Informații suplimentare

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

• Lot 2 - Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport - subactivitatea 9.3.2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
55500000 Servicii de cantină şi servicii de catering
55100000 Servicii hoteliere
55120000 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Conform caiet de sarcini

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciu de organizare cursuri de pregătire Seveso – servicii cazare, catering/restaurant și transport - subactivitatea 9.3.2

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 189 075.63 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 10
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

II.2.14)Informații suplimentare

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic;

- cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul respectivului operator economic, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz;

- documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna;

- documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

IAMANDI Dan Paul – inspector general

RADU Cristian – prim adjunct al inspectorului general

CHICHIȘAN Adrian-Miron – adjunct al inspectorului general

BALACI MIROIU Anda Camelia – șef Direcția Financiară

COJOCARU Ana – șef Serviciu Decontări Buget Propriu

CIOBANU Florin-Cătălin – șef Serviciu Juridic

STAN Aurel – șef Serviciu Achiziții Publice

SENZACONI Francisc – șef Inspectia de Prevenire

VANGHELE Geanina – șef Serviciu Control Riscuri la Dezastre

ENACHE Iulia – Specialist formare si dezvoltare personal

BUCUR Țepeș Maricel - ofițer în cadrul Serviciului Juridic

NEAGU Marius Constantin - ofițer în cadrul Serviciului Juridic

NEGOIAȘ Nicoleta-Mădălina – ofițer în cadrul Serviciului Achiziții Publice

CARP Ștefania-Nicoleta - ofițer în cadrul Serviciului Achiziții Publice

VLASE Gabriel - ofițer în cadrul Serviciului Achiziții Publice

CIOBANU Marian - ofițer în cadrul Serviciului Achiziții Publice

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune declarația privind conflictul de interese (conform modelului din Secţiunea IV – Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire) – se va depune odată cu DUAE. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerinta:

1. Operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, iar operatorii economici străini trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență.

2. Din documentul de inregistrare trebuie să reiasă că operatorul economic este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.

3. În cazul ofertanților, din documentul de inregistrare trebuie să reiasă că aceștia au capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului. Mai exact, trebuie să existe corespondență între activitățile (menționate sub forma de cod CAEN) operatorului economic cu obiectul achiziției. Această cerință se aplică si pentru subcontractanți (în situația în care vor fi executate părți din contract de către aceștia), pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței:

1. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc.

2. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

3. Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 4). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/04/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

2. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

3.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA ACORDULUI CADRU/Contractului

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative. Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termenul stabilit de autoritatea contractanta prin invitația pentru semnarea contractului. În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului , contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta. In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

Durata contractului mentionata la pct. II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii, este estimata.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Cf. pr. L.101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Aut. Contr, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Aut Contr considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată.Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Aut Contr

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/05/2022