Aanstellen ontwerpteam (selectiefase) - Lokerenbaan / Huis ten Halve, Zele Published by Tenders Electronic Daily

Aanstellen ontwerpteam (selectiefase) - Lokerenbaan / Huis ten Halve, Zele

Application deadline

31.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural services for buildings
    71221000-3
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Acacialaan 49W13
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32 52456200
E-Mail: kathleen.hoogewys@gmvwzele.be
Website: www.gmvwzele.be

assignment

Opbouw van 25 à 30 woonentiteiten, inclusief renoveren / aanpassen van de aanwezige hangaar

Description of procurement /scope of services

Aanstellen van een bouwteam voor het project te Lokerenbaan / Huis ten Halve - Zele

Project adress

Region (NUTS code): BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Lokerenbaan en Huis Ten Halve te 9240 Zele

België-Zele: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2022/S 086-234207

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw CVBA
Nationaal identificatienummer: 0400.189.930_533667
Postadres: Acacialaan 49W13
Plaats: Zele
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9240
Land: België
Contactpersoon: Kathleen Hoogewys
E-mail: kathleen.hoogewys@gmvwzele.be
Telefoon: +32 52456200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gmvwzele.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444657
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444657
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=GMVW-Lokerenbaan+%2F+Huis+ten+Halve%2C+Zele-F21
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SHM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen ontwerpteam (selectiefase) - Lokerenbaan / Huis ten Halve, Zele

Referentienummer: GMVW-Lokerenbaan / Huis ten Halve, Zele-F21_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opbouw van 25 à 30 woonentiteiten, inclusief renoveren / aanpassen van de aanwezige hangaar

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lokerenbaan en Huis Ten Halve te 9240 Zele

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanstellen van een bouwteam voor het project te Lokerenbaan / Huis ten Halve - Zele

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie toegevoegd bestek (selectiecriteria)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 31/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/04/2022