Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowa ulicy Kolejowej i przebudowa ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną. Published by Tenders Electronic Daily

Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowa ulicy Kolejowej i przebudowa ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną.

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/27811871/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Miasto Szczecin
Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Poland
Tel.: +48 918173385
E-Mail: zamowienia@sim.szczecin.pl
Website: www.sim.szczecin.pl

assignment

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Łasztownia, rozbudowa ulicy Leona Heyki wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania 3.2.A: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” w formule zaprojektuj i wybuduj
Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Łasztownia, rozbudowa ulicy Leona Heyki wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania 3.2.A: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych...
Show more

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2022/S 082-220175

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 067-176093)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 382696215
Adres pocztowy: Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Klaudia Czarnecka-Jurga
E-mail: zamowienia@sim.szczecin.pl
Tel.: +48 918173385
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sim.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn (Glinki), rozbudowa ulicy Kolejowej i przebudowa ulicy Nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą techniczną.

Numer referencyjny: SIM/ZP/P/15/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Łasztownia, rozbudowa ulicy Leona Heyki wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania 3.2.A: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” w formule zaprojektuj i wybuduj

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 067-176093

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/08/2022
Powinno być:
Data: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.