«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ Published by Tenders Electronic Daily

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Application deadline

13.05.2022, 23:50 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Bins
  39224340-3
Language

Greek

Contracting authority / owner

Δήμος Παλλήνης
ΙΘΑΚΗΣ 12
15344 ΓΕΡΑΚΑ
Greece
Tel.: +30 2106662148
E-Mail: d.liamis@0156.syzefxis.gov.gr
Website: www.pallini.gr

assignment

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών σε ετήσια βάση και σε βάθος τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες και να ενισχύσει την υφιστάμενη λειτουργία της υπηρεσίας αποκομιδής και καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.
Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών σε ετήσια βάση και σε βάθος τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο,...
Show more

Lots 1

Job / name

ΤΜΗΜΑ 1:Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι

Others CPV Codes
 • Bins
  39224340-3

Lots 2

Job / name

ΤΜΗΜΑ 2:Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με κυρτό καπάκι, καπάκι στο καπάκι και ελατήριο επαναφοράς και ανταλλακτικών

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με κυρτό καπάκι, καπάκι στο καπάκι και ελατήριο επαναφοράς.Προμήθεια καμπυλωτού καπακιού Προμήθεια μικροκάπακου καμπυλωτού καπακιού
Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με κυρτό καπάκι, καπάκι στο καπάκι και ελατήριο επαναφοράς.Προμήθεια καμπυλωτού καπακιού Προμήθεια...
Show more

Others CPV Codes
 • Bins
  39224340-3

Lots 3

Job / name

ΤΜΗΜΑ 3:Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Α) και ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Α) και ανταλλακτικών

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Α)Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Α)Προμήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα τύπου SULOΠρομήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα και σύστημα φρένου τύπου SULOΠρομήθεια ποδομοχλού τύπου SULO
Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Α)Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Α)Προμήθεια τροχών με...
Show more

Others CPV Codes
 • Bins
  39224340-3

Lots 4

Job / name

ΤΜΗΜΑ 4 : Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Β) Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Β) και ανταλλακτικών

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Β)Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Β)Προμήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα τύπου HELESIΠρομήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα και σύστημα φρένου τύπου HELESIΠρομήθεια επίπεδου καπακιού τύπου HELESIΠρομήθεια ποδομοχλού τύπου HELESIΠρομήθεια σετ βραχιόνων ανύψωσης τύπου HELESI
Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Β)Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Β)Προμήθεια τροχών με...
Show more

Others CPV Codes
 • Bins
  39224340-3

Ελλάδα-Γέρακα: Κάδοι

2022/S 070-183465

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Παλλήνης
Αριθμός ταυτοποίησης: ΑΦΜ:997606696
Ταχ. διεύθυνση: ΙΘΑΚΗΣ 12
Πόλη: ΓΕΡΑΚΑ
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 15344
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΜΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.liamis@0156.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2106662148
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pallini.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Αριθμός αναφοράς: 9138
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39224340 Κάδοι
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών σε ετήσια βάση και σε βάθος τριετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες και να ενισχύσει την υφιστάμενη λειτουργία της υπηρεσίας αποκομιδής και καθαριότητας του Δήμου Παλλήνης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 425 220.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 4
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΤΜΗΜΑ 1:Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39224340 Κάδοι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με πλαστικό καπάκι

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η παρούσα υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΤΜΗΜΑ 2:Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με κυρτό καπάκι, καπάκι στο καπάκι και ελατήριο επαναφοράς και ανταλλακτικών

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39224340 Κάδοι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων με κυρτό καπάκι, καπάκι στο καπάκι και ελατήριο επαναφοράς.

Προμήθεια καμπυλωτού καπακιού

Προμήθεια μικροκάπακου καμπυλωτού καπακιού

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 200.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η παρούσα υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΤΜΗΜΑ 3:Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Α) και ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Α) και ανταλλακτικών

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39224340 Κάδοι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Α)

Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Α)

Προμήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα τύπου SULO

Προμήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα και σύστημα φρένου τύπου SULO

Προμήθεια ποδομοχλού τύπου SULO

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 343 300.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η παρούσα υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΤΜΗΜΑ 4 : Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Β) Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Β) και ανταλλακτικών

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39224340 Κάδοι
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων χρώματος πράσινου (Β)

Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών 1100 λίτρων χρώματος μπλέ (Β)

Προμήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα τύπου HELESI

Προμήθεια τροχών με μεταλλική ζάντα και σύστημα φρένου τύπου HELESI

Προμήθεια επίπεδου καπακιού τύπου HELESI

Προμήθεια ποδομοχλού τύπου HELESI

Προμήθεια σετ βραχιόνων ανύψωσης τύπου HELESI

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 720.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η παρούσα υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.3 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/05/2022
Τοπική ώρα: 23:50
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: ΡΕΝΤΗΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/04/2022