„Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“. Published by Tenders Electronic Daily

„Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“.

Application deadline

12.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД
бул. СЛИВНИЦА №.309
1202 гр. София
Bulgaria
Tel.: +359 898575688
E-Mail: isokolova@sbaloncology.bg
Website: https://app.eop.bg/buyer/21328

assignment

Предметът на поръчката включва : - изготвяне на проектна документация във фази – идеен и работен инвестиционен проект;- упражняване на надзор по време на строителството;- изпълнение на строително-монтажни работи;-организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци;- завършване на строежа и приемането му от възложителя; - участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; - гаранционна отговорност и гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени по реда на чл. 160, ал. 4 от ЗУТ с договора за възлагане на обществената поръчка.
Предметът на поръчката включва : - изготвяне на проектна документация във фази – идеен и работен инвестиционен проект;- упражняване на надзор по време на строителството;-...
Show more

Description of procurement /scope of services

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:- изготвяне на проектна документация във фази – идеен и работен инвестиционен проект. При изработването на проектите следва да бъдат спазени всички действащи необходими за съответните части нормативни уредби и други документи, отразяващи добрите практики в проучването и проектирането. В инвестиционния проект се предвиждат продукти /материали и изделия/, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите;- упражняване на надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни части и приложимата нормативна уредба, посредством експертите – проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант;- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка и влагане в строителния процес при изпълнението на СМР само нови, качествени суровини и материали, конструкция и изделия, отговарящи на техническите изисквания на ЕС и по БДС, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с Техническите спецификации за проектиране и строителство, работния проект и количествените сметки, съгласно предписанията и заповедите в Заповедната книга, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, изготвяне съпътстващата документация и всички необходими дейности до окончателното приемане на обекта на строителството от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обекта.Сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители (чл. 137, т.2, б. „д” от ЗУТ), III-та категория: център за психично здраве Сграда (лечебно заведение за болнична помощ) и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2 – сгради за обслужване в областта на здравеопазването. (чл. 4, ал.5, т.1 и т.2 от наредбата),
Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:- изготвяне на проектна документация във фази – идеен и работен инвестиционен проект. При изработването...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG412 София (Sofia)

България-София: Строителни и монтажни работи

2022/S 075-197479

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000770257
Пощенски адрес: бул. СЛИВНИЦА №.309
Град: гр. София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Ива Трифонова Соколова
Електронна поща: isokolova@sbaloncology.bg
Телефон: +359 898575688
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://app.eop.bg/buyer/21328
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21328
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/201947
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/201947
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“.

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва :

- изготвяне на проектна документация във фази – идеен и работен инвестиционен проект;

- упражняване на надзор по време на строителството;

- изпълнение на строително-монтажни работи;

-организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци;

- завършване на строежа и приемането му от възложителя;

- участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;

- гаранционна отговорност и гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени по реда на чл. 160, ал. 4 от ЗУТ с договора за възлагане на обществената поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 001 390.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- изготвяне на проектна документация във фази – идеен и работен инвестиционен проект. При изработването на проектите следва да бъдат спазени всички действащи необходими за съответните части нормативни уредби и други документи, отразяващи добрите практики в проучването и проектирането. В инвестиционния проект се предвиждат продукти /материали и изделия/, съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите;

- упражняване на надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни части и приложимата нормативна уредба, посредством експертите – проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант;

- изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка и влагане в строителния процес при изпълнението на СМР само нови, качествени суровини и материали, конструкция и изделия, отговарящи на техническите изисквания на ЕС и по БДС, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с Техническите спецификации за проектиране и строителство, работния проект и количествените сметки, съгласно предписанията и заповедите в Заповедната книга, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка, изготвяне съпътстващата документация и всички необходими дейности до окончателното приемане на обекта на строителството от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обекта.

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители (чл. 137, т.2, б. „д” от ЗУТ), III-та категория: център за психично здраве

Сграда (лечебно заведение за болнична помощ) и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2 – сгради за обслужване в областта на здравеопазването. (чл. 4, ал.5, т.1 и т.2 от наредбата),

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий, свързан с разходи - Име: Предложена цена за изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, с тежест в комплексната оценка / Тежест: 90%
Критерий, свързан с разходи - Име: Предложени ценообразуващи показатели за непредвидените СМР, с тежест в комплексната оценка / Тежест: 10%
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 001 390.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Стартирането на изпълнението на обществената поръчка е под условие за осигурен финансов ресурс от възложителя. Изпълнението започва след изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя. В случай, че в срок от 2 месеца от сключването на договора за обществена поръчка Възложителят не изпрати възлагателно писмо за стартиране изготвянето на проектите ,договорът се прекратява автоматично.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Да са вписани в съответния професионален регистър, необходим за изпълнение на поръчката, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2.1. Минимално ниво:

Да притежават регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя (или еквивалентна регистрация в държава - членка). Регистрацията трябва да е приложима за основните видове строителства от предмета на поръчката, описани съгласно квалификацията им по ЗУТ и Наредба № 1/ 30.07.2003г. за номенклатурата на строежите, както следва:

Сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители (чл. 137, т.2, б. „д” от ЗУТ), III-та категория: център за психично здраве

Сграда (лечебно заведение за болнична помощ) и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2 – сгради за обслужване в областта на здравеопазването. (чл. 4, ал.5, т.1 и т.2 от наредбата),

Част IV: Критерии за подбор, раздел A) Годност, т.1, като в отговора следва да се поясни вида на строителството, за което е налице регистрация, по начин, по който да е възможна съпоставка с изискванията на възложителя за конкретните видове строежи.

2.3. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и преди подписване на договора участниците удостоверяват спазване на изискването чрез представяне на:

1. Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което да е приложимо за всички видове строителства от предмета на поръчката,

или

2. Друг документ, удостоверяващ аналогична регистрация в чужда държава-членка,

или

3. Друг документ или информация, чието представяне за доказване на спазването на изискването за годност е допустимо съобразно Закона за обществените поръчки.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За последните три приключили финансови години (2020, 2019 и 2018) участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За последните три приключили финансови години (2020, 2019 и 2018) участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, както следва:

1. Минимален общ оборот: 4 000 000 лв.

2. Минимален оборот, попадащ в сферата на строителството: 3 000 000 лв.

*Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбира оборотът, реализиран от строително-монтажни работи – без оглед на категорията на строителство или други специфики.

3.2. Участниците декларират спазването на изискването в ЕЕДОП, Част IV – Критерии за подбор, раздел Б – Икономическо и финансово състояние.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и преди подписване на договора участниците предоставят:

1. Справка за общия оборот и за оборота, попадащ в сферата на строително-монтажните работи

и/или

2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен

и/или

3. Друг документ, допустим съгласно ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да разполагат със следния персонал /назначени лица по трудов договор/ за изпълнение на поръчката:

Поне по един проектант с висше образование в областта на долупосочените проектни части (или еквивалентно) и пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентно.

1. Архитектура;

2. Cтроителни конструкции;

3. Електро;

4. ВиК;

5. ОВК; /Отопление, вентилация и климатизация/;

6. Енергийна Ефективност

7. Геодезия;

8. Паркоустройство и благоустройство;

9. ПУСО/проект за управление на строителните отпадъци/;

10. ПБЗ /План за безопасност и здраве/;

11. ПБ /Пожаробезопасност/;

12. Количествено-стойностна сметка;

4.1.2. Минимално ниво:

Да разполагат минимум с 15 работника на трудов договор, ангажирани с изпълнение на строителни дейности и минимум един ръководен служител с висше образование Строителен инженер или Промишлено и гражданско строителство или еквиалентно.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво:

Да разполагат минимум с 15 работника на трудов договор, ангажирани с изпълнение на строителни дейности и минимум един ръководен служител с висше образование Строителен инженер или Промишлено и гражданско строителство или еквиалентно.

4.1.3. Участниците декларират спазването на изискването в своята оферта чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в следните части:

Част IV: Критерии за подбор, т. „В: Технически и професионални способности”, подточка „2)”, като описанието следва да съдържа достатъчно информация за установяване на спазването на изискването за екипа за изпълнение на поръчката.

4.1.4. Преди подписване на договора, както и при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП, участниците удостоверяват спазване на изискването чрез представяне на:

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата;

4.2. Да прилага системи за управление на качеството.

4.2.1. Минимално ниво:

4.2.1.1. Да прилагат Система по стандарт EN ISO 9001 или еквивалента с обхват строителство.

4.2.1.2. Да прилагат Система по стандарт ISO 45001 или еквивалентна, с обхват строителство.

4.2.2. Участниците декларират спазването на изискването в своята оферта чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в следните части:

Част IV: Критерии за подбор, т. „Г: Стандарти за осигуряване на качество и екологично управление”, точка „1)”, като описанието следва да съдържа достатъчно информация за установяване на спазването на изискването за стандартите.

4.2.3. Преди подписване на договора, както и при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП, участниците удостоверяват спазване на изискването чрез представяне на:

Заверени копия на сертификатите, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството.

4.3. Да прилагат системи или стандарти за опазване на околната среда:

4.3.1. Минимално ниво:

Да прилагат Система по стандарт EN ISO 14001 или еквивалента, с обхват строителни дейности

4.3.2. Участниците декларира спазването на изискването в своята оферта чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в следните части:Част IV: Критерии за подбор, т. „Г: Стандарти за осигуряване на качество и екологично управление”, точка „2)”, като описанието следва да съдържа достатъчно информация за установяване на спазването на изискването за стандарта. 4.3.3. Преди подписване на договора, както и при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП, участниците удостоверяват спазване на изискването чрез представяне на:

Заверени копия на сертификатите, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството.

4.4. Да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.4.4.1. Минимално ниво:

Да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката - най-малко 2 обект, изпълнен през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под сходен с предмета на поръчката следва да се разбира строително-ремонтни или строително монтажни работи на обекти с обществено обслужващо предназначение и друго от съответния вид на строителството от предмета на поръчката.За сходни с предмета на поръчката ще се приемат СМР/СРР, квалифициращи се сходно строителство на предмет на поръчката, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 за номенклатурата на отделните строежи, а именно:

Всички строежи от чл. 4, ал.5 от Наредба № 1/ 30.07.2003г., които са с общественообслужващо предназначение съгласно Приложение № 2 от наредбата.4.4.2. Участниците декларира спазването на изискването в своята оферта чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в следните части:Част IV: Критерии за подбор, т. „В: Технически и професионални способности”, подточка „1а)”, като от описанието на строителните дейности следва да съдържа достатъчно информация за установяване на спазването на изискването за сходни дейности.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/05/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят прилага задължителните основания за отстраняване, предвидени в ЗОП.

До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП, както и за които не са налице:

- забраните за за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 3, т. 8, включително във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- забраните за участие в процедури за обществени поръчки по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В тази връзка при подаване на офертата участниците декларират в ЕЕДОП, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т. 5 от ЗОП, както и че за тях не са налице цитираните забрани по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по ЗПКОНПИ за участие в процедура по обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му.

Липсата на горепосочените обстоятелства по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по ЗПКОНПИ, които са свързани с националните основания за отстраняване, се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност. Преди подписване на договора участниците представят предвидените в ЗОП и ППЗОП документи за удостоверяване липсата на упоменатите обстоятелства.

Възлагане под условие:

Стартирането на изпълнението на обществената поръчка е под условие за осигурен финансов ресурс от възложителя. Изпълнението започва след възлагателно писмо от страна на Възложителя. В случай че в срок от 2 месеца от сключването на договора за обществена поръчка Възложителят не изпрати възлагателно писмо за стартиране изготвянето на проектите (идеен и работен), договорът прекратява автоматично действието си. За невъзлагането на обществена поръчка Възложителят не търпи никакви неблагоприятни последици, в т.ч. неустойки, обезщетения и др.

Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 6 (шест) месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл.197, ал.1,т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/04/2022