„Доставка чрез закупуване на прик. инвентар, представляващ рулонна балопреса с в. за опаковане с мрежа и сезал, ел.контрол на балирането и система за автоматично мазане за нуждите на ТП „ДЛС Искър“ Published by Tenders Electronic Daily

„Доставка чрез закупуване на прик. инвентар, представляващ рулонна балопреса с в. за опаковане с мрежа и сезал, ел.контрол на балирането и система за автоматично мазане за нуждите на ТП „ДЛС Искър“

Application deadline

10.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Pick-up balers
    16331000-4
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИСКЪР"
гр.Самоков пк 52
2000 гр.Самоков
Bulgaria
E-Mail: milko_mihailov@abv.bg
Website: https://dls-iskar.uzdp.bg/

assignment

„Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар, представляващ рулонна балопреса с възможност за опаковане с мрежа и сезал, ел.контрол на балирането и система за автоматично мазане за нуждите на ТП „ДЛС Искър“
„Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар, представляващ рулонна балопреса с възможност за опаковане с мрежа и сезал, ел.контрол на балирането и система за автоматично...
Show more

Description of procurement /scope of services

доставка на рулонна балопреса

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA), BG4 ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA), BG41 Югозападен (Yugozapaden), BG412 София (Sofia)

България-Самоков: Машини за сеносъбиране и балиране

2022/S 093-253263

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО "ИСКЪР"
Национален регистрационен номер: 2016275060386
Пощенски адрес: гр.Самоков пк 52
Град: гр.Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Milko Zlatkov Mihaylov
Електронна поща: milko_mihailov@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dls-iskar.uzdp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16013
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/209942
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/209942
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: териториално поделение на държавно предприятие
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Горско и ловно стопанство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка чрез закупуване на прик. инвентар, представляващ рулонна балопреса с в. за опаковане с мрежа и сезал, ел.контрол на балирането и система за автоматично мазане за нуждите на ТП „ДЛС Искър“

II.1.2)Основен CPV код
16331000 Машини за сеносъбиране и балиране
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар, представляващ рулонна балопреса с възможност за опаковане с мрежа и сезал, ел.контрол на балирането и система за автоматично мазане за нуждите на ТП „ДЛС Искър“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG4 Югозападна и Южна централна България / Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
код NUTS: BG41 Югозападен / Yugozapaden
код NUTS: BG412 София / Sofia
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

доставка на рулонна балопреса

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 45 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранция за изпълнение - 3%.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът да е реализирал през последните 3 (три) години поне три идентични или сходни доставки. Под идентична или сходна доставка се има в предвид доставка на прикачен инвентар - рулонна балопреса.

Участникът представя списък на извършените идентични или сходни доставки, заедно с документи, доказващи извършените доставки.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 2 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок, съгласно чл.197 ал.1. т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/05/2022