zamówienie na dostawę fabrycznie nowego ambulansu rentgenowskiego - składającego się z pojazdu bazowego oraz zamontowanego nadwozia kontenerowego wraz z aparatem RTG i stacją akwizycyjną technika Published by Tenders Electronic Daily

zamówienie na dostawę fabrycznie nowego ambulansu rentgenowskiego - składającego się z pojazdu bazowego oraz zamontowanego nadwozia kontenerowego wraz z aparatem RTG i stacją akwizycyjną technika

Application deadline

16.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Diagnostic X-ray system
    33111800-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Areszt Śledczy w Krakowie
ul. Montelupich 7
31-155 Kraków
Poland
Tel.: +48 126301110
Fax: +48 126335354
E-Mail: przetargi_as_krakow@sw.gov.pl
Website: www.platformazakupowa.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest ambulans rentgenowski.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111800, 34114000-9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest ambulans rentgenowski.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111800, 34114000-9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest ambulans rentgenowski.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111800, 34114000-9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest ambulans rentgenowski.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111800, 34114000-9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
  • Specialist vehicles
    34114000-9
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Areszt Śledczy w Krakowie

Polska-Kraków: Diagnostyczny system rentgenowski

2022/S 073-194406

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Areszt Śledczy w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Montelupich 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-155
Państwo: Polska
E-mail: przetargi_as_krakow@sw.gov.pl
Tel.: +48 126301110
Faks: +48 126335354
Adresy internetowe:
Główny adres: www.platformazakupowa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

zamówienie na dostawę fabrycznie nowego ambulansu rentgenowskiego - składającego się z pojazdu bazowego oraz zamontowanego nadwozia kontenerowego wraz z aparatem RTG i stacją akwizycyjną technika

Numer referencyjny: 5/D/Kw/22
II.1.2)Główny kod CPV
33111800 Diagnostyczny system rentgenowski
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest ambulans rentgenowski.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111800, 34114000-9.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Areszt Śledczy w Krakowie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest ambulans rentgenowski.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33111800, 34114000-9.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 212
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania, przynajmniej dwóch dostaw pojazdów specjalnych o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 zł każda.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022