Automatisatie van grondwaterpeilmetingen: Levering en installatie van IoT-peilmeetapparatuur voor putten van de VMM-grondwatermeetnetten met bovengrondse afwerking Published by Tenders Electronic Daily

Automatisatie van grondwaterpeilmetingen: Levering en installatie van IoT-peilmeetapparatuur voor putten van de VMM-grondwatermeetnetten met bovengrondse afwerking

Application deadline

16.05.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
  31000000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Vlaamse Milieumaatschappij
Dr De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
Belgium
E-Mail: r.eppinger@vmm.be
Website: http://www.vmm.be

assignment

De opdracht betreft het leveren en installeren van IoT peilapparatuur voor 440 mono- en multilevel putten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, wat in drie fases verloopt. De verkregen meetgegevens van de meetsondes worden telemetrisch via het VMM-platform ter beschikking gesteld. De opdracht voorziet eveneens in een onderhoud van de peilapparatuur en validatie van de metingen aansluitend aan het stapsgewijze installeren van de voorziene meetapparatuur over verschillende jaren heen.
De opdracht betreft het leveren en installeren van IoT peilapparatuur voor 440 mono- en multilevel putten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, wat in drie fases verloopt. De verkregen meetgegevens van de meetsondes worden telemetrisch via het VMM-platform ter beschikking gesteld. De...
Show more

Description of procurement /scope of services

De opdracht betreft het leveren en installeren van IoT peilapparatuur voor 440 mono- en multilevel putten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, wat in drie fases verloopt. De verkregen meetgegevens van de meetsondes worden telemetrisch via het VMM-platform ter beschikking gesteld. De opdracht voorziet eveneens in een onderhoud van de peilapparatuur en validatie van de metingen aansluitend aan het stapsgewijze installeren van de voorziene meetapparatuur over verschillende jaren heen.
De opdracht betreft het leveren en installeren van IoT peilapparatuur voor 440 mono- en multilevel putten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, wat in drie fases verloopt. De verkregen meetgegevens van de meetsondes worden telemetrisch via het VMM-platform ter beschikking gesteld. De...
Show more

Others CPV Codes
 • Electronic equipment
  31710000-6
 • Telemetry apparatus
  38291000-1
 • Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment
  50532000-3
Project adress

Region (NUTS code): BE2 VLAAMS GEWEST

België-Aalst: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2022/S 068-179490

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26
Plaats: Aalst
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9300
Land: België
Contactpersoon: Ralf Eppinger
E-mail: r.eppinger@vmm.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vmm.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442292
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=442292
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-KPIWGGW-SGB-RE-2022-01-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automatisatie van grondwaterpeilmetingen: Levering en installatie van IoT-peilmeetapparatuur voor putten van de VMM-grondwatermeetnetten met bovengrondse afwerking

Referentienummer: VMM-KPIWGGW-SGB-RE-2022-01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren en installeren van IoT peilapparatuur voor 440 mono- en multilevel putten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, wat in drie fases verloopt. De verkregen meetgegevens van de meetsondes worden telemetrisch via het VMM-platform ter beschikking gesteld. De opdracht voorziet eveneens in een onderhoud van de peilapparatuur en validatie van de metingen aansluitend aan het stapsgewijze installeren van de voorziene meetapparatuur over verschillende jaren heen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31710000 Elektronische uitrusting
38291000 Telemetrieapparatuur
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft het leveren en installeren van IoT peilapparatuur voor 440 mono- en multilevel putten met ca. 700 meetfilters, gespreid over heel Vlaanderen, wat in drie fases verloopt. De verkregen meetgegevens van de meetsondes worden telemetrisch via het VMM-platform ter beschikking gesteld. De opdracht voorziet eveneens in een onderhoud van de peilapparatuur en validatie van de metingen aansluitend aan het stapsgewijze installeren van de voorziene meetapparatuur over verschillende jaren heen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Herstel & Veerkracht (FHV) van de Europese Unie

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie bestek

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie bestek

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2022