Levering, Implementatie en Beheer van een Financiële SAAS oplossing Published by Tenders Electronic Daily

Levering, Implementatie en Beheer van een Financiële SAAS oplossing

Application deadline

07.06.2022, 17:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • IT services: consulting, software development, Internet and support
    72000000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Veiligheidsregio Kennemerland
Zijlweg 200
2015CK HAARLEM
Netherlands
Tel.: +31 612396205
E-Mail: hugo.wijdicks@vrk.nl
Website: http://www.vrk.nl

assignment

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een Opdrachtnemervoor de levering, implementatie en beheer van een financieel systeem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlenging.

Description of procurement /scope of services

De raming van de Opdracht is ongeveer € 450.000,-- tot € 550.000,-- voor een contract voor 4 jaar exclusief BTW

Project adress

Region (NUTS code): NL324 Agglomeratie Haarlem
Haarlem

Nederland-Haarlem: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 067-177479

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veiligheidsregio Kennemerland
Nationaal identificatienummer: 6236577
Postadres: Zijlweg 200
Plaats: HAARLEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2015CK
Land: Nederland
Contactpersoon: Hugo Wijdicks
E-mail: hugo.wijdicks@vrk.nl
Telefoon: +31 612396205
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vrk.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.vrk.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0b231ecac886d6ccb1d97d1c7e706d35
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0b231ecac886d6ccb1d97d1c7e706d35
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering, Implementatie en Beheer van een Financiële SAAS oplossing

Referentienummer: 2021_05 EA FP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar een Opdrachtnemer

voor de levering, implementatie en beheer van een financieel systeem volgens het SaaS-principe met bijbehorende dienstverlenging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De raming van de Opdracht is ongeveer € 450.000,-- tot € 550.000,-- voor een contract voor 4 jaar exclusief BTW

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/07/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Aanbestedende Dienst heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst 6 keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van één jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

nvt

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Handels- of beroepsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Referenties,

- Referenties,

- overige eisen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 02/08/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/06/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kantonhaarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kantonhaarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kantonhaarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/03/2022