Usługa promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 Published by Tenders Electronic Daily

Usługa promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022

There are changes or additional information to this announcement. Usługa promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (02.05.2022 20:16)

Application deadline

09.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Advertising and marketing services
    79340000-9
Language

Polish

Contracting authority / owner

Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
90 - 051 Łódź
Poland
Tel.: +48 426633390
E-Mail: zp.info@lodzkie.pl
Website: https://portal.smartpzp.pl/umwl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (zwanego dalej „Forum” lub „wydarzeniem”). Forum odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.Przedmiot zamówienia składa się z sześciu etapów: ETAP I Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej Forum oraz projektu n aranżacji studia nagrańETAP II Usługa przygotowania projektów graficznych materiałów promocyjno- informacyjnychETAP III Usługa wykonania i dostarczenia materiałów promocyjno-informacyjnychETAP IV Usługa związana z promocją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno- informacyjnej ETAP V Usługa organizacyjna wraz z obsługą techniczną w czasie odbywania się ForumETAP VI Usługa zapewnienia konferansjera i prelegentówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do projektu Umowy). Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (zwanego dalej „Forum” lub „wydarzeniem”). Forum odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.Przedmiot zamówienia składa się z sześciu etapów: ETAP I Przygotowanie...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (zwanego dalej „Forum” lub „wydarzeniem”). Forum odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.Przedmiot zamówienia składa się z sześciu etapów: ETAP I Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej Forum oraz projektu n aranżacji studia nagrańETAP II Usługa przygotowania projektów graficznych materiałów promocyjno- informacyjnychETAP III Usługa wykonania i dostarczenia materiałów promocyjno-informacyjnychETAP IV Usługa związana z promocją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno- informacyjnej ETAP V Usługa organizacyjna wraz z obsługą techniczną w czasie odbywania się ForumETAP VI Usługa zapewnienia konferansjera i prelegentówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do projektu Umowy). Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą niżej określonych kodów CPV: 39294100-0, 79341000-6, 79342200-5, 79822500-7, 79822000-2, 79820000-8, 98390000-3, 79952000-2
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (zwanego dalej „Forum” lub „wydarzeniem”). Forum odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.Przedmiot zamówienia składa się z sześciu etapów: ETAP I Przygotowanie...
Show more

Project adress

Województwo Łódzkie

Polska-Łódź: Usługi reklamowe i marketingowe

2022/S 071-189804

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7251739344
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 90 - 051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Kaczmarczyk
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Tel.: +48 426633390
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/umwl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umwl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022

Numer referencyjny: ASI.272.35.2022
II.1.2)Główny kod CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (zwanego dalej „Forum” lub „wydarzeniem”). Forum odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.

Przedmiot zamówienia składa się z sześciu etapów:

ETAP I Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej Forum oraz projektu n aranżacji studia nagrań

ETAP II Usługa przygotowania projektów graficznych materiałów promocyjno- informacyjnych

ETAP III Usługa wykonania i dostarczenia materiałów promocyjno-informacyjnych

ETAP IV Usługa związana z promocją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno- informacyjnej

ETAP V Usługa organizacyjna wraz z obsługą techniczną w czasie odbywania się Forum

ETAP VI Usługa zapewnienia konferansjera i prelegentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do projektu Umowy). Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Łódzkie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi promocji i obsługi III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022 (zwanego dalej „Forum” lub „wydarzeniem”). Forum odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r.

Przedmiot zamówienia składa się z sześciu etapów:

ETAP I Przygotowanie koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej Forum oraz projektu n aranżacji studia nagrań

ETAP II Usługa przygotowania projektów graficznych materiałów promocyjno- informacyjnych

ETAP III Usługa wykonania i dostarczenia materiałów promocyjno-informacyjnych

ETAP IV Usługa związana z promocją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno- informacyjnej

ETAP V Usługa organizacyjna wraz z obsługą techniczną w czasie odbywania się Forum

ETAP VI Usługa zapewnienia konferansjera i prelegentów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku Nr 2 do SWZ (Załącznik nr 1 do projektu Umowy). Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą niżej określonych kodów CPV: 39294100-0, 79341000-6, 79342200-5, 79822500-7, 79822000-2, 79820000-8, 98390000-3, 79952000-2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej wydarzenia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Projekt aranżacji studia nagrań / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba unikatowych uczestników zarejestrowanych oraz biorących udział w wydarzeniu / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba postów objętych płatną promocją na fanpage wydarzenia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju organizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym oraz w Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 oraz wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane w pkt III.1.3 ogłoszenia.

2. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

3. Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

− wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik Nr 6

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt X.B.1.1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt X.B.1.1) SWZ.

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

wykazu usług (sporządzony wg wzoru Załącznik Nr 4 do SWZ), wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

*okres 5 lat jest liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) 2 usługi polegające na organizacji wydarzenia takiego jak np.: konferencja / forum / sympozjum / kongres dla co najmniej 200 osób w ramach każdej z usług, o wartości co najmniej 70.000,00 PLN brutto każda, z których każda obejmowała swym zakresem łącznie co najmniej wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej wraz

z obsługą.

UWAGA: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez NBP na dzień opublikowania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, podanej w pkt. II SWZ. Jeżeli w dniu publikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt IX.4 SWZ musi spełnić jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Analogicznie w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt IX.4 SWZ to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załączonym projektem umowy – patrz załącznik nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego (cenowego) stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty należy załączyć:

c) Projekt koncepcji i kreacji kampanii wizerunkowej

d) Projekt aranżacji studia nagrań

e) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.

Oświadczenie to składa się na formularzu j.e.d.z. (tj. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16).

Pozostałe informacje dot. postępowania (w tym składania dokumentów dot. warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia przez Wykonawców, Wykonawców ubiegających się wspólnie i podmioty trzecie, na których zasoby Wykonawca się powołuje), których ze względu na ograniczoną liczbę znaków poszczególnych sekcji niniejszego formularza nie można było w nim umieścić, znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami udostępnianej na stronie https://portal.smartpzp.pl/umwl/ do której prowadzi przekierowanie ze strony www.bip.lodzkie.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urzad Zamowien Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

12. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2022