Levering en aanvullende dienstverlening ICT Werkplek apparatuur Published by Tenders Electronic Daily

Levering en aanvullende dienstverlening ICT Werkplek apparatuur

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/68625329/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Computer-related equipment
    30230000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Albeda
Rosestraat 1101
3071 AL Rotterdam
Netherlands
Tel.: +10 4973737
Fax: +10 4973700
E-Mail: aanbesteden@albeda.nl
Website: http://www.albeda.nl

assignment

levering werkplekapparatuur

Nederland-Rotterdam: Computerapparatuur

2022/S 093-255039

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 075-199235)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Albeda
Nationaal identificatienummer: 221543670
Postadres: Rosestraat 1101
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3071 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Hennie de Mik
E-mail: aanbesteden@albeda.nl
Telefoon: +10 4973737
Fax: +10 4973700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.albeda.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en aanvullende dienstverlening ICT Werkplek apparatuur

Referentienummer: 2022-HdM-07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

levering werkplekapparatuur

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-199235

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 14:30
Te lezen:
Datum: 24/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 23-05-2022

Plaatselijke tijd: 14:30

Te lezen:

Datum: 24-05-2022

Plaatselijke tijd: 10:15

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De datum voor het indienen van de aanvullende vragen op Nota van Inlichtingen 1 is bij deze aangepast. Gegadigden kunnen met deze aanpassing de vragen indienen tot 11 mei 12.00 uur.

De beantwoording wordt hiermee verplaatst naar vrijdag 13 mei.

De indiening van de aanbiedingen wordt hiermee ook met 1 dag verplaatst naar 24 mei 10.00 uur.