Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026 Published by Tenders Electronic Daily

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026

Application deadline

08.06.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001GS WEERT
Netherlands
Tel.: +31 495575000
Fax: +31 495541554
E-Mail: inkoop@weert.nl
Website: http://www.weert.nl

assignment

De gemeente Weert is voornemens om namens de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert de RAW-Raamovereenkomst voor de dienst “Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026”aan te besteden volgende de Europese Openbare procedure op basis van “Laagste Prijs”.De dienst betreft: Het reinigen van objecten (riolen e.d.); Het inspecteren van objecten (riolen e.d.) Tijdelijk afsluiten van riolen; Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen; In kennis stellen van omwonenden; Bijkomende werkzaamheden.Deze raamovereenkomst wordt opgesteld voor de gemeenten Echt-Susteren Leudal, Nederweert, Peel en Maas,Roermond en Weert. De definitieve gunning van de raamovereenkomst zal per perceel verzorgt worden door de desbetreffende gemeente.
De gemeente Weert is voornemens om namens de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert de RAW-Raamovereenkomst voor de dienst “Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026”aan te besteden volgende de Europese Openbare procedure op basis van “Laagste Prijs”.De...
Show more

Lots 1

Job / name

Perceel 1 gemeente Echt-Susteren

Description of procurement /scope of services

zie inschrijfstaat bestek

Others CPV Codes
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Project adress

Region (NUTS code): NL421 Noord-Limburg, NL422 Midden-Limburg
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

Lots 2

Job / name

Perceel 2 gemeente Leudal

Description of procurement /scope of services

Zie inschrijfstaat bestek

Others CPV Codes
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Project adress

Region (NUTS code): NL421 Noord-Limburg, NL422 Midden-Limburg
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

Lots 3

Job / name

Perceel 3 gemeente Nederweert

Description of procurement /scope of services

Zie inschrijfstaat bestek

Others CPV Codes
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Project adress

Region (NUTS code): NL421 Noord-Limburg, NL422 Midden-Limburg
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

Lots 4

Job / name

Perceel 4 gemeente Peel en Maas

Description of procurement /scope of services

Zie inschrijfstaat bestek

Others CPV Codes
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Project adress

Region (NUTS code): NL421 Noord-Limburg, NL422 Midden-Limburg
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

Lots 5

Job / name

Perceel 5 gemeente Roermond

Description of procurement /scope of services

Zie inschrijfstaat bestek

Others CPV Codes
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Project adress

Region (NUTS code): NL421 Noord-Limburg, NL422 Midden-Limburg
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

Lots 6

Job / name

Perceel 6 gemeente Weert

Description of procurement /scope of services

Zie inschrijfstaat bestek

Others CPV Codes
 • Sewer cleaning services
  90470000-2
Project adress

Region (NUTS code): NL421 Noord-Limburg, NL422 Midden-Limburg
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

Nederland-Weert: Diensten voor rioolreiniging

2022/S 071-189791

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Weert
Nationaal identificatienummer: 411684491
Postadres: Wilhelminasingel 101
Plaats: WEERT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6001GS
Land: Nederland
Contactpersoon: Marc Kessels
E-mail: inkoop@weert.nl
Telefoon: +31 495575000
Fax: +31 495541554
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.weert.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/143f84d219d32ad09dc07f9581d0c7e9
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/143f84d219d32ad09dc07f9581d0c7e9
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026

Referentienummer: WEE141
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Weert is voornemens om namens de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert de RAW-Raamovereenkomst voor de dienst “Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026”

aan te besteden volgende de Europese Openbare procedure op basis van “Laagste Prijs”.

De dienst betreft:

 Het reinigen van objecten (riolen e.d.);

 Het inspecteren van objecten (riolen e.d.)

 Tijdelijk afsluiten van riolen;

 Treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;

 In kennis stellen van omwonenden;

 Bijkomende werkzaamheden.

Deze raamovereenkomst wordt opgesteld voor de gemeenten Echt-Susteren Leudal, Nederweert, Peel en Maas,

Roermond en Weert. De definitieve gunning van de raamovereenkomst zal per perceel verzorgt worden door de desbetreffende gemeente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 gemeente Echt-Susteren

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijfstaat bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 gemeente Leudal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaat bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3 gemeente Nederweert

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaat bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4 gemeente Peel en Maas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaat bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 5 gemeente Roermond

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaat bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 6 gemeente Weert

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000 Diensten voor rioolreiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
NUTS-code: NL422 Midden-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond en Weert

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaat bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mogelijkheid tot verlenging van maximaal 3 x 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Inkoop Centrum Zuid
Postadres: Nieuwe Markt 55
Plaats: Echt
Postcode: 6100 AB
Land: Nederland
E-mail: klacht@inkoopcentrumzuid.nl
Telefoon: +31 81164116
Fax: +31 12345678
Internetadres: http://www.inkoopcentrumzuid.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank
Postadres: St. Annadal 1
Plaats: Maastricht
Postcode: 6214 PA
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/04/2022