Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online Published by Tenders Electronic Daily

Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online

There are changes or additional information to this announcement. Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online (16.05.2022 20:18), Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online (13.05.2022 20:35), Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online (06.05.2022 20:48), Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online (27.04.2022 20:18)

Application deadline

10.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Television production services
    92221000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Kraków5020 sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Poland
Tel.: +48 510262711
E-Mail: alicja.rajczyk@k5020.pl
Website: http://k5020.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online, zwanego dalej studiem, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online rejestrowanych oraz emitowanych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:1) Świadczenie usług realizacyjnych zgodnych z koncepcją autorów audycji telewizyjnych składających się w szczególności z:a) Audycji na żywo b) Rozmowy publicystycznejc) Serwisu informacyjnegod) Koncertue) Audycji rozrywkowej2) Organizacja technicznych warunków funkcjonowania studia3) Organizacja formalnych założeń funkcjonowania studia4) Przygotowywanie planu zdjęciowego i hybrydowego studia do codziennych realizacji5) Stworzenie zdjęć do audycji6) Rejestracja obrazu i dźwięku7) Montaż materiałów8) Archiwizacja materiałów9) Zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej emitowanie materiałów „na żywo”.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online, zwanego dalej studiem, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online rejestrowanych oraz emitowanych.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:1) Świadczenie...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online, zwanego dalej studiem, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online rejestrowanych oraz emitowanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:1) Świadczenie usług realizacyjnych zgodnych z koncepcją autorów audycji telewizyjnych składających się w szczególności z:a) Audycji na żywo b) Rozmowy publicystycznejc) Serwisu informacyjnegod) Koncertue) Audycji rozrywkowej2) Organizacja technicznych warunków funkcjonowania studia3) Organizacja formalnych założeń funkcjonowania studia4) Przygotowywanie planu zdjęciowego i hybrydowego studia do codziennych realizacji5) Stworzenie zdjęć do audycji6) Rejestracja obrazu i dźwięku7) Montaż materiałów8) Archiwizacja materiałów9) Zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej emitowanie materiałów „na żywo”.3. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, zawiera:1) Opis przedmiotu zamówienia – część opisowa,2) Wykaz stanowisk wymaganych przez Zamawiającego w celu zapewnienia techniczno-osobowej obsługi studia wraz z opisem zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk oraz liczbę etatów danych stanowisk,3) Specyfikację sprzętu technicznego studia zapewnionego przez Zamawiającego.4) Specyfikację platformy VOD i łącza transmisyjnego zapewnionych przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online, zwanego dalej studiem, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online rejestrowanych oraz emitowanych. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:1) Świadczenie...
Show more

Others CPV Codes
  • Advertising, propaganda and information film and video-tape production
    92111200-4
  • Information film production
    92111250-9
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
Centrum Kongresowe ICE Kraków

Polska-Kraków: Usługi produkcji telewizyjnej

2022/S 073-195702

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kraków5020 sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 6762609702
Adres pocztowy: ul. Marii Konopnickiej 17
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-302
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@k5020.pl
Tel.: +48 510262711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://k5020.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia/k5020.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://zamowienia/k5020.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarzadzanie, promocja, produkcja i nadawanie audycji audiowizualnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online

Numer referencyjny: DZP-271-5/2022
II.1.2)Główny kod CPV
92221000 Usługi produkcji telewizyjnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online, zwanego dalej studiem, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online rejestrowanych oraz emitowanych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:

1) Świadczenie usług realizacyjnych zgodnych z koncepcją autorów audycji telewizyjnych składających się w szczególności z:

a) Audycji na żywo

b) Rozmowy publicystycznej

c) Serwisu informacyjnego

d) Koncertu

e) Audycji rozrywkowej

2) Organizacja technicznych warunków funkcjonowania studia

3) Organizacja formalnych założeń funkcjonowania studia

4) Przygotowywanie planu zdjęciowego i hybrydowego studia do codziennych realizacji

5) Stworzenie zdjęć do audycji

6) Rejestracja obrazu i dźwięku

7) Montaż materiałów

8) Archiwizacja materiałów

9) Zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej emitowanie materiałów „na żywo”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92111250 Produkcja filmów informacyjnych
92111200 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Kongresowe ICE Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie techniczno-osobowej obsługi hybrydowego studia online, zwanego dalej studiem, w Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz produkcja i realizacja audycji online rejestrowanych oraz emitowanych.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące zadania:

1) Świadczenie usług realizacyjnych zgodnych z koncepcją autorów audycji telewizyjnych składających się w szczególności z:

a) Audycji na żywo

b) Rozmowy publicystycznej

c) Serwisu informacyjnego

d) Koncertu

e) Audycji rozrywkowej

2) Organizacja technicznych warunków funkcjonowania studia

3) Organizacja formalnych założeń funkcjonowania studia

4) Przygotowywanie planu zdjęciowego i hybrydowego studia do codziennych realizacji

5) Stworzenie zdjęć do audycji

6) Rejestracja obrazu i dźwięku

7) Montaż materiałów

8) Archiwizacja materiałów

9) Zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej emitowanie materiałów „na żywo”.

3. Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, zawiera:

1) Opis przedmiotu zamówienia – część opisowa,

2) Wykaz stanowisk wymaganych przez Zamawiającego w celu zapewnienia techniczno-osobowej obsługi studia wraz z opisem zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk oraz liczbę etatów danych stanowisk,

3) Specyfikację sprzętu technicznego studia zapewnionego przez Zamawiającego.

4) Specyfikację platformy VOD i łącza transmisyjnego zapewnionych przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kluczowych stanowisk / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji:

1) W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zamówienia obsługi pracy studia przez dodatkowe 4 osoby (etaty), w tym 2 osoby (etaty) wykonujące czynności na stanowisku starszy specjalista i 2 osoby (etaty) wykonujące czynności na stanowisku młodszy specjalista.

2) Wartość opcji winna zostać wliczona do wartości oferty zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

3) Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie za zamówioną dodatkową obsługę jako iloczyn zamówionego okresu dodatkowej obsługi oraz zaoferowanego wynagrodzenia dla danego stanowiska.

4) Zamawiający może składać zamówienia w ramach prawa opcji przez cały okres obowiązywania umowy, przy czym czas trwania zamówienia w ramach prawa opcji będzie tak określony, aby okres zamówienia w ramach prawa opcji upłynął w tym samym dniu co termin zakończenia realizacji zamówienia w ramach zamówienia podstawowego.

5) Warunki realizacji zamówienia w ramach prawa opcji pozostają takie same jak dla zamówienia podstawowego, z wyłączeniem okresu wykonywania zamówienia.

6) Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane

w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji w przypadku stwierdzenia konieczności zwiększenia obsługi pracy studia o dodatkowe osoby/zakresy czynności. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pocztą elektroniczną zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zawiadomienia o zamiarze skorzystania z prawa opcji będzie zawierać w szczególności:

a) Czas trwania (rozpoczęcia i zakończenia) zamówienia w ramach prawa opcji, przy czym wskazany czas rozpoczęcia realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 7 dni od otrzymania zamówienia, a czas trwania zamówienia zlecany pojedynczym zamówieniem nie może być krótszy niż 1 miesiąc.

b) Wskazanie zakresu czynności do wykonania wraz z określeniem stanowiska pracy,

c) Wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia osoby/osób wynikających z zakresu czynności i stanowiska pracy.

Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia, Załącznikiem do umowy będzie harmonogram uruchamiania stanowisk. Zamawiający szacuje, iż wszystkie stanowiska, z wyłączeniem prawa opcji, zostaną uruchomione do 1 miesiąca od zawarcia umowy. Zamawiający ma prawo wstrzymać określone stanowiska na zasadach określonych w SWZ i załącznikach.

Szczególowe informacje o kryteriach oceny zawarte są w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż

1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1) posiadają minimalne warunki dotyczące doświadczenia, co oznacza iż wykonali należycie, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (z uwagi na specjalistyczny zakres doświadczenia, Zamawiający ustanawia okres nabycia doświadczenia na okres 5 lat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) co najmniej 3 (trzech) usług polegających na produkcji i realizacji audycji telewizyjnej o charakterze serwisu informacyjnego i/lub programu rozrywkowego i/lub reality show i/lub programu dokumentalnego/serii dokumentalnej, przy czym każda z usług musi zostać zrealizowana na podstawię odrębnej umowy,

b) usługę lub usługi polegających na produkcji i realizacji audycji telewizyjnej emitowanych na żywo w wymiarze min. 500 godzin, przy czym Zamawiający nie określa liczby umów, w ramach których usługa ta winna być zrealizowana.

2) skierują do realizacji zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:

a) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Producenta wykonawczego posiadającą:

- minimum 10 letnie doświadczenie w pracy przy produkcji i przygotowaniu audycji telewizyjnych,

- doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 30 osobowym zespołem

b) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Reżysera posiadającą:

- minimum 5 letnie doświadczenie w reżyserii telewizyjnych programów o charakterze informacyjnym i/lub rozrywkowym i/lub reality show i/lub dokumentalnym/serii dokumentalnej,

- doświadczenie w pracy przy produkcji co najmniej 2 programów emitowanych „na żywo”.

c) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Realizatora wizji posiadającą doświadczenie nabyte przy produkcji co najmniej 5 multikamerowych audycji telewizyjnych z elementami grafiki zrealizowanych z użyciem min 5 kamer emitowanych „na żywo”,

d) co najmniej 2 (dwie) osoby, na stanowisku Operatora kamery studyjnej, z których każda posiada:

- doświadczenie nabyte przy produkcji studyjnych audycji „na żywo”

- doświadczenia w pracy na stanowisku operatora obrazu, w tym przy audycjach „na żywo”

- posiada umiejętności kompozycji, kadrowania, operowania światłem i obsługi dźwięku,

e) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Kierownik planu, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

f) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Obsługa planu, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

g) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Realizator dźwięku, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

h) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Realizator Wizji, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

i) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Realizator światła, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

j) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Obsługa promptera, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

k) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Obsługa CCU - poziom wizji, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

l) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Nadzór reżyserki, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

m) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Nadzór realizatorski, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

n) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Obsługa Vmix, która posiada doświadczenie w pracy przy programach „na żywo”

o) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Operator ramienia, która posiada doświadczenie w pracy na stanowisku operatora obrazu lub operatora ramienia, w tym przy audycjach “na żywo”

p) co najmniej 1 (jedną) osobą na stanowisku Operator ENG, która posiada doświadczenie w pracy na stanowisku operatora dźwięku w ekipie ENG.

SWZ zawiera definicję pojęć użytyxh w treści SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Kraków5020 sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on- line.

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (PZP) oraz zgodnie z art. 109 ust. 1 Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania

Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, i od 7 do 10 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. Szczegółowe warunki dotyczące

wykluczenia zawiera SWZ. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków

udziału w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą JEDZ.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków

udziału w postepowaniu:

— informację z KRK w zakresach podanych przez Zamawiającego

— oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiającego,

— zaświadczenie albo inny dokument właściwej jednostki ZUS lub KRUS,

— odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG,

— oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ.

— Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

— Wykaz usług,

— Dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie,

— Wykaz osób - na zasadach wskazanych w SWZ.

Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które są zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta

została wybrana, przed zawarciem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, które będzie wynosiło 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium

w wysokości 150 000,00 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Banku PKO

BP nr konta 79 1020 2892 0000 5602 0802 4228, w tytule przelewu: "Wadium - nr postępowania DZP-271-5/2022". Za termin

wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień,godzina).

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał

gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Wymagania dotyczące składania ofert przed podmioty występujące wspólnie zawarte są w treści SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany

na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej

albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym

mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2022