Доставка на корици и подвързване на книги водени от службите по вписвания към регионални дирекции – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца към Агенция по вписванията Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на корици и подвързване на книги водени от службите по вписвания към регионални дирекции – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца към Агенция по вписванията

There are changes or additional information to this announcement. Доставка на корици и подвързване на книги водени от службите по вписвания към регионални дирекции – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца към Агенция по вписванията (13.05.2022 20:36)

Application deadline

19.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Bookbinding services
    79971200-3
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА №.20
1111 гр.София
Bulgaria
Tel.: +359 29486172
Fax: +359 29486194
E-Mail: a.georgieva@registryagency.bg
Website: https://www.registryagency.bg/

assignment

Подвързване на общ брой книги - приблизително 17 383 бр., включително осигуряване на твърди корици (формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене).Необходимостта от провеждането на горецитираната обществена поръчка е мотивирана от чл. 33 от Правилника за вписванията (ПВ), който указва, че Службите по вписванията към Агенция по вписванията водят книги, които се образуват от подреждането на нотариални актове. Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи на документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том (книга). В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписвания. След това същите се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдията по вписванията. Подвързването задължително се извършва на място в службата по вписванията, без да се изнасят документи и при стриктно спазване на чл. 33 от ПВ.
Подвързване на общ брой книги - приблизително 17 383 бр., включително осигуряване на твърди корици (формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене).Необходимостта...
Show more

Description of procurement /scope of services

Подвързване на общ брой книги - приблизително 17 383 бр., включително осигуряване на твърди корици (формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене).Необходимостта от провеждането на горецитираната обществена поръчка е мотивирана от чл. 33 от Правилника за вписванията (ПВ), който указва, че Службите по вписванията към Агенция по вписванията водят книги, които се образуват от подреждането на нотариални актове. Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи на документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том (книга). В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписвания. След това същите се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдията по вписванията. Подвързването задължително се извършва на място в службата по вписванията, без да се изнасят документи и при стриктно спазване на чл. 33 от ПВ.
Подвързване на общ брой книги - приблизително 17 383 бр., включително осигуряване на твърди корици (формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене).Необходимостта...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
България

България-София: Услуги по подвързване на печатни издания

2022/S 079-212540

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА №.20
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева Георгиева
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.registryagency.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18341
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/192457
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/192457
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на корици и подвързване на книги водени от службите по вписвания към регионални дирекции – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Враца към Агенция по вписванията

Референтен номер: 04-01-56/2022
II.1.2)Основен CPV код
79971200 Услуги по подвързване на печатни издания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Подвързване на общ брой книги - приблизително 17 383 бр., включително осигуряване на твърди корици (формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене).

Необходимостта от провеждането на горецитираната обществена поръчка е мотивирана от чл. 33 от Правилника за вписванията (ПВ), който указва, че Службите по вписванията към Агенция по вписванията водят книги, които се образуват от подреждането на нотариални актове. Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи на документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том (книга). В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписвания. След това същите се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдията по вписванията. Подвързването задължително се извършва на място в службата по вписванията, без да се изнасят документи и при стриктно спазване на чл. 33 от ПВ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подвързване на общ брой книги - приблизително 17 383 бр., включително осигуряване на твърди корици (формат А4 от хартия с висока устойчивост на стареене).

Необходимостта от провеждането на горецитираната обществена поръчка е мотивирана от чл. 33 от Правилника за вписванията (ПВ), който указва, че Службите по вписванията към Агенция по вписванията водят книги, които се образуват от подреждането на нотариални актове. Всеки 200 подредени екземпляра от нотариални актове, съответно от преписи на документи, и 300 екземпляра от другите книжа образуват един том (книга). В края на годината образуваните томове се подвързват, след като се номерират под непрекъснатия надзор на длъжностно лице от службата по вписвания. След това същите се прошнуроват, подпечатват и заверяват от съдията по вписванията. Подвързването задължително се извършва на място в службата по вписванията, без да се изнасят документи и при стриктно спазване на чл. 33 от ПВ.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 480 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП при промяна на месечната инфлация с 3% или повече през 2022 г. и/или 2023 г. по Индекс на потребителски цени (ИПЦ) на НСИ в сравнение с месец март 2022 г., която промяна е установена за най-малко 2 месеца, единичната цена по договора може да бъде изменена в съответствие с увеличението на инфлационния индекс ( в размер, равен на процента на месечна инфлация), считано от първия месец на увеличение на месечната инфлация или договорът може да бъде прекратен.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът, определен за изпълнител представя списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП с посочване на информация за услугата с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, доказващи за извършената услуга.

2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

При участие на консорциум или обединение в процедурата, проверката за съответствие на ISO сертификата или еквивалент се извършва съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП с посочване на сертификата и срока му на валидност.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверени копия на сертификати за управление на качеството.

3. Участникът трябва да разполага с персонал от специалисти, в това число ръководител, с определена професионална компетентност:

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП с посочване на информация за персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на имена, длъжности и опит.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който описва професионален опит, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с идентичен или сходен предмет през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходен предмет се разбира услуги по подвързване с твърди корици, подвързване на книги, на документи, книговезки услуги.

Под сходен обем се разбира подвързване на поне 8000 книги.

2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:20XX или еквивалент с обхват подвързване на книги, периодични издания и архивни документи.

3. Участникът трябва да разполага и осигури минимум четирима специалисти, в това число ръководител, които да отговарят на следните изисквания за професионална компетентност:

Изисквания за квалификация, умения и/или опит: книговезец и/или подвързвач на книги - шивач и/или машинен оператор за подвързване на книги.

За ръководител се изисква минимален професионален опит като книговезец и/или подвързвач на книги – шивач и/или машинен оператор за подвързване на книги от минимум 3 години, за специалистите – минимален професионален опит от 1 година.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Договорът се сключва под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП, и е с отложено изпълнение. Изпълнението на договора е 12 /дванадесет/ месеца и започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/05/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят се възползва от възможността, предвидена в чл. 100, ал. 4 от ЗОП и при провеждане на процедурата допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Най-късно при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение, представляваща: 2% от стойността на договора за изпълнители, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; 5 % от стойността на договора за останалите икономически оператори. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора, при условие че не са налице основния за нейното задържане и/или усвояване.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

- участник, който преди или по време на процедурата за възлагане на обществената поръчка е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т .1 от ЗОП).

-участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС;

- участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

- участник, който след покана от страна на възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;

Органи, от които участниците могат да получат информация за правила и изисквания: 1) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0700 18 700; Интернет адрес: www.nap.bg ;

2) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.govemment.bg

Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца от момента на приключване на изпълнението на поръчката, който започва да тече от деня на подписване на протокола за окончателното предаване и приемане на работата. В срока на гаранционната поддръжка изпълнителят извършва дейностите по т. ІV от Техническата спецификация.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/04/2022