Usuwanie tawuły w strefie buforowej poza rezerwatem RP "Złote Bagna" Published by Tenders Electronic Daily

Usuwanie tawuły w strefie buforowej poza rezerwatem RP "Złote Bagna"

Application deadline

24.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Horticultural services
    77300000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1
45-594 Opole
Poland
Tel.: +48 774526252
Fax: +48 774526231
E-Mail: zampub.opole@rdos.gov.pl
Website: https://www.gov.pl/web/rdos-opole

assignment

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej w strefie buforowej poza rezerwatem przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje następujące prace: Usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej biomasy poza teren prac. Zdeponowanie wyrwanych roślin (biomasy) na folii izolacyjnej, odwróconych bryłą korzeniową do góry i pozostawienie do naturalnego rozkładu w sąsiedztwie powierzchni poddanej zabiegom. Ułożone pryzmy z wyrwanych lub wykopanych roślin tawuły nie powinny być wyższe niż 1 m, tak, by bryła korzeniowa przeschła. Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie podmokły, na glebach bagiennych i torfowo – murszowych. Łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 158,64 ha. Stopień pokrycia tawułą – ok. 9%. Przełożenie zeskładowanej tawuły z lat ubiegłych na nowe folie o minimalnych wymiarach 3m x 3m .
Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej w strefie buforowej poza rezerwatem przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje następujące prace: Usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej...
Show more

Description of procurement /scope of services

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej w strefie buforowej poza rezerwatem przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje następujące prace: Usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej biomasy poza teren prac. Zdeponowanie wyrwanych roślin (biomasy) na folii izolacyjnej, odwróconych bryłą korzeniową do góry i pozostawienie do naturalnego rozkładu w sąsiedztwie powierzchni poddanej zabiegom. Ułożone pryzmy z wyrwanych lub wykopanych roślin tawuły nie powinny być wyższe niż 1 m, tak, by bryła korzeniowa przeschła. Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie podmokły, na glebach bagiennych i torfowo – murszowych. Łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 158,64 ha. Stopień pokrycia tawułą – ok. 9%. Przełożenie zeskładowanej tawuły z lat ubiegłych na nowe folie o minimalnych wymiarach 3m x 3m .
Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej w strefie buforowej poza rezerwatem przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje następujące prace: Usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej...
Show more

Others CPV Codes
  • Weed-clearance services
    77312000-0
Project adress

Rezerwat zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, w odległości około 1 km na północ od wsi Szydłów.

Polska-Opole: Usługi ogrodnicze

2022/S 082-221236

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 754 29 54 917
Adres pocztowy: ul. Firmowa 1
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-594
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rogowska
E-mail: zampub.opole@rdos.gov.pl
Tel.: +48 774526252
Faks: +48 774526231
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/rdos-opole
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-opole/zamowienia-publiczne3
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usuwanie tawuły w strefie buforowej poza rezerwatem RP "Złote Bagna"

Numer referencyjny: WOF.261.1.23.2022
II.1.2)Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej w strefie buforowej poza rezerwatem przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje następujące prace: Usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej biomasy poza teren prac. Zdeponowanie wyrwanych roślin (biomasy) na folii izolacyjnej, odwróconych bryłą korzeniową do góry i pozostawienie do naturalnego rozkładu w sąsiedztwie powierzchni poddanej zabiegom. Ułożone pryzmy z wyrwanych lub wykopanych roślin tawuły nie powinny być wyższe niż 1 m, tak, by bryła korzeniowa przeschła.

Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie podmokły, na glebach bagiennych i torfowo – murszowych. Łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 158,64 ha. Stopień pokrycia tawułą – ok. 9%.

Przełożenie zeskładowanej tawuły z lat ubiegłych na nowe folie o minimalnych wymiarach 3m x 3m .

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 476.68 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77312000 Usługi usuwania chwastów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rezerwat zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” oraz Obszaru Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, w odległości około 1 km na północ od wsi Szydłów.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na usuwaniu tawuły kutnerowatej w strefie buforowej poza rezerwatem przyrody Złote Bagna. Zamówienie obejmuje następujące prace: Usunięcie płatów zarośli tawuły kutnerowatej poprzez ręczne wyrywanie lub wykopywanie przy użyciu szpadli, bez wynoszenia pozyskanej biomasy poza teren prac. Zdeponowanie wyrwanych roślin (biomasy) na folii izolacyjnej, odwróconych bryłą korzeniową do góry i pozostawienie do naturalnego rozkładu w sąsiedztwie powierzchni poddanej zabiegom. Ułożone pryzmy z wyrwanych lub wykopanych roślin tawuły nie powinny być wyższe niż 1 m, tak, by bryła korzeniowa przeschła.

Teren objęty pracami jest zabagniony, miejscami silnie podmokły, na glebach bagiennych i torfowo – murszowych. Łączna powierzchnia objęta zabiegiem – 158,64 ha. Stopień pokrycia tawułą – ok. 9%.

Przełożenie zeskładowanej tawuły z lat ubiegłych na nowe folie o minimalnych wymiarach 3m x 3m .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób realizujących przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 476.68 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2022
Koniec: 15/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0117/16 „Ochrona in situ wybranych siedlisk i gatunków w opolskich obszarach Natura 2000”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ niniejszego postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez Wykonawcę, że:

a) w ramach wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania się co najmniej dwiema usługami agrotechnicznymi lub leśnymi;

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednim doświadczeniu, tj. kierownikiem prac. Za kierownika prac zamawiający uzna osobę posiadającą doświadczenie w realizacji prac agrotechnicznych lub leśnych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SWZ, w tym ze wzorem umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/06/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 260,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych i 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

w banku: Narodowy Bank Polski Oddział Opole

nr rachunku: 29 1010 1401 0063 5013 9120 0000 NBP O/O Opole

z adnotacją „Wadium – nr ref.: WOF.261.1.23.2022”.

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022