Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten “Afstemming en borging BAG- en WOZ gegevens” Published by Tenders Electronic Daily

Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten “Afstemming en borging BAG- en WOZ gegevens”

Application deadline

30.05.2022, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Development of transaction processing and custom software
    72232000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Demmersweg 140
7556BN HENGELO OV
Netherlands
Tel.: +31 534818730
Fax: +31 534818730
E-Mail: k.vanderent@gbtwente.nl
Website: http://www.gbtwente.nl

assignment

Voor u ligt de Uitnodiging tot Inschrijving met betrekking tot de Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten “Afstemming en borging BAG- en WOZ-gegevens”. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd middels het gunningscriterium beste prijs- en kwaliteitsverhouding. Deze Uitnodiging tot Inschrijving bevat alle informatie die een Inschrijver nodig heeft om een goed beeld te kunnen krijgen van de inhoud van de aanbestedingsprocedure, om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een Inschrijving in te dienen.
Voor u ligt de Uitnodiging tot Inschrijving met betrekking tot de Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten “Afstemming en borging BAG- en WOZ-gegevens”. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd middels het gunningscriterium beste prijs- en kwaliteitsverhouding. Deze...
Show more

Description of procurement /scope of services

Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de levering van een geautomatiseerd informatiesysteem en aanverwante diensten gedurende een initiële periode van 2 jaren. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van 6 keer 1 jaar.Deze opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Inschrijven op een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. De onderhavige opdracht in deze aanbesteding vertegenwoordigt een jaarlijkse indicatieve waarde van € 35.000,00, excl. BTW.
Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de levering van een geautomatiseerd informatiesysteem en aanverwante diensten gedurende een initiële periode van 2 jaren. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid...
Show more

Others CPV Codes
  • Software implementation services
    72263000-6
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Hengelo

Nederland-Hengelo OV: Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software

2022/S 070-184998

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Nationaal identificatienummer: 451927574
Postadres: Demmersweg 140
Plaats: HENGELO OV
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7556BN
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Plattel
E-mail: k.vanderent@gbtwente.nl
Telefoon: +31 534818730
Fax: +31 534818730
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gbtwente.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0f6c042d9492bd7829cca8033d707dcc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0f6c042d9492bd7829cca8033d707dcc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten “Afstemming en borging BAG- en WOZ gegevens”

Referentienummer: Project 1187
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72232000 Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor u ligt de Uitnodiging tot Inschrijving met betrekking tot de Europese aanbesteding Geautomatiseerd Informatiesysteem en aanverwante diensten “Afstemming en borging BAG- en WOZ-gegevens”. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd middels het gunningscriterium beste prijs- en kwaliteitsverhouding. Deze Uitnodiging tot Inschrijving bevat alle informatie die een Inschrijver nodig heeft om een goed beeld te kunnen krijgen van de inhoud van de aanbestedingsprocedure, om zodoende te kunnen besluiten al dan niet een Inschrijving in te dienen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000 Software-implementatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hengelo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de levering van een geautomatiseerd informatiesysteem en aanverwante diensten gedurende een initiële periode van 2 jaren. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van 6 keer 1 jaar.

Deze opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Inschrijven op een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. De onderhavige opdracht in deze aanbesteding vertegenwoordigt een jaarlijkse indicatieve waarde van € 35.000,00, excl. BTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 1 / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 2 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 3 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 4 / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 5 / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens 6 / Weging: 10
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/09/2022
Einde: 01/01/2031
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de levering van een geautomatiseerd informatiesysteem en aanverwante diensten gedurende een initiële periode van 2 jaren. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van 6 keer 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Contact
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Contact
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2022