DAS Inhuur Onderwijzend Personeel Published by Tenders Electronic Daily

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel

Application deadline

31.07.2029, 10:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Supply services of personnel including temporary staff
    79620000-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Saturnus 7
6922LX Duiven
Netherlands
Tel.: +31 413397008
E-Mail: info@inhuurmeesters.nl
Website: http://www.quadraam.nl

assignment

Welkom op de DAS voor Inhuur van Onderwijzend Personeel voor Quadraam. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze OP ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd. Onder OP wordt verstaan: docenten, instructeurs, trainers/begeleiders. De inzet van surveillanten is geen onderdeel van de scope van dit DAS.Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.Via dit DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op de DAS voor Inhuur van Onderwijzend Personeel voor Quadraam. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze OP ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels...
Show more

Description of procurement /scope of services

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inzet van Onderwijzend personeel die nog nodig is voor een organisatie als Quadraam met ca. 13.000 leerlingen en ca. 1.400 medewerkers na uitvoer van bovenstaande proces.

Project adress

Region (NUTS code): NL226 Arnhem/Nijmegen

Nederland-Duiven: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2021/S 161-424177

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Quadraam Gelderse Onderwijsgroep
Nationaal identificatienummer: 561963025
Postadres: Saturnus 7
Plaats: Duiven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6922LX
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: info@inhuurmeesters.nl
Telefoon: +31 413397008
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.quadraam.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e216c30b172d815b92367439c8ebeb49
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Stichting Quadraam
Postadres: Saturnus 5
Plaats: Duiven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6922 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Roger Klinkers
E-mail: r.klinkers@quadraam.nl
Telefoon: +31 0641226529
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.quadraam.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e216c30b172d815b92367439c8ebeb49
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Inhuur Onderwijzend Personeel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op de DAS voor Inhuur van Onderwijzend Personeel voor Quadraam. Deze publicatie is een voortzetting van de eerder gepubliceerde DAS, maar naar een nieuw platform (Negometrix 4). Via dit DAS wordt op rechtmatige wijze OP ingehuurd op detacheringsbasis uitgaande van een uurtarief, dat niet middels de reeds aanbestede raamovereenkomsten met uitzendbureaus (perceel 1) en detacheerders (perceel 2) kan worden gecontracteerd. Onder OP wordt verstaan: docenten, instructeurs, trainers/begeleiders. De inzet van surveillanten is geen onderdeel van de scope van dit DAS.

Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een lopende uitvraag in dit DAS terug te trekken als deze middels een ander kanaal is ingevuld.

Via dit DAS wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL226 Arnhem / Nijmegen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdracht is financieel niet uit te drukken. De opdracht omvat alle inzet van Onderwijzend personeel die nog nodig is voor een organisatie als Quadraam met ca. 13.000 leerlingen en ca. 1.400 medewerkers na uitvoer van bovenstaande proces.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/08/2021
Einde: 31/07/2029
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Verplichte Uitsluitingsgronden,

- Faillissement of Surseance van betaling

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2029
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: denhaag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Contact
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Roeland Jansen
Postadres: Saturnus 5
Plaats: Duiven
Postcode: 6922 LX
Land: Nederland
E-mail: bestuur@quadraam.nl
Telefoon: +31 0619902991
Internetadres: http://www.quadraam.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/08/2021