Revitalizácia detských ihrísk Published by Tenders Electronic Daily

Revitalizácia detských ihrísk

Application deadline

01.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Playground equipment
  37535200-9
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
95006 Nitra
Slovakia
Tel.: +421 376502344
Fax: +421 376511931
E-Mail: viktor.moravec@msunitra.sk
Website: www.nitra.sk

assignment

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Lots 1

Job / name

Detské ihrisko - Bajkalská ulica

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Bajkalská ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, Bajkalská ulica

Lots 2

Job / name

Detské ihrisko - Hlboká ulica

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Hlboká ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, Hlboká ulica

Lots 3

Job / name

Detské ihrisko - Tokajská ulica

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Tokajská ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, Tokajská ulica

Lots 4

Job / name

Detské ihrisko - Novomeského ulica

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Novomeského ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, Novomeského ulica

Lots 5

Job / name

Detské ihrisko - ulica Janka Kráľa

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko ulica Janka Kráľa, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, ulica Janka Kráľa

Lots 6

Job / name

Detské ihrisko - Hollého ulica

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Hollého ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, Hollého ulica

Lots 7

Job / name

Detské ihrisko - Dlhá ulica

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Dlhá ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Others CPV Codes
 • Playground equipment
  37535200-9
 • Landscaping work for playgrounds
  45112723-9
 • Flatwork for children's play area
  45236210-5
Project adress

Region (NUTS code): SK023 Nitriansky kraj
Mesto Nitra, Dlhá ulica

Slovensko-Nitra: Zariadenie ihrísk

2022/S 086-232244

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308307
Poštová adresa: Štefánikova trieda 60
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 95006
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Moravec
E-mail: viktor.moravec@msunitra.sk
Telefón: +421 376502344
Fax: +421 376511931
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nitra.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439494
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20299/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Revitalizácia detských ihrísk

Referenčné číslo: 07/2022/VM
II.1.2)Hlavný kód CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 364 177.68 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - Bajkalská ulica

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, Bajkalská ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Bajkalská ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 48 031.28 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - Hlboká ulica

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, Hlboká ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Hlboká ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 41 956.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - Tokajská ulica

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, Tokajská ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Tokajská ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 36 264.95 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - Novomeského ulica

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, Novomeského ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Novomeského ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 73 206.69 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - ulica Janka Kráľa

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, ulica Janka Kráľa

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko ulica Janka Kráľa, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 53 398.92 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - Hollého ulica

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, Hollého ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Hollého ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 55 000.96 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Detské ihrisko - Dlhá ulica

Časť č.: 7
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
45112723 Terénne úpravy ihrísk
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra, Dlhá ulica

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk - Detské ihrisko Dlhá ulica, v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 56 318.55 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Uchádzač, o ktorom je možné verejným obstarávateľom získať/použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podrobnejšie pravidlá preukazovania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO sú uvedené v dokumentoch k verejnému obstarávaniu (súťažných podkladoch) zverejnených v rámci systému JOSEPHINE na linku: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20299/summary.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky realizácie zákazky/zákaziek sú uvedené v zmluve a dokumentácii.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 01/06/2022
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/06/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, a to tzv. online sprístupnením ponúk. Pri online sprístupnení ponúk systém zverejní / poskytne uchádzačom iba informácie v rozsahu uvedenom v § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožní aj prezenčnú účasť na otváraní ponúk zástupcom uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Verejný obstarávateľ rozhodol, že v tomto verejnom obstarávaní bude postupovať v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.

2. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny konkrétnej časti zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu za časť zákazky z časového hľadiska ako prvý v poradí.

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

4. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom k zákazke.

6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ vzhľadom na voľne prístupné oblasti nebude organizovať obhliadku, záujemcovia si môžu lokalitu prezrieť kedykoľvek.

7. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nepovoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/04/2022