Sistem de litotritie extracorporeala Published by Tenders Electronic Daily

Sistem de litotritie extracorporeala

Application deadline

16.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Lithotripter
    33153000-7
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88
010825 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 213193072
Fax: +40 213193072
E-Mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Website: www.scumc.ro

assignment

Sistem de litotritie extracorporeala - 1 cpl1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1, invocat mai sus
Sistem de litotritie extracorporeala - 1 cpl1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare,...
Show more

Description of procurement /scope of services

Sistem de litotritie extracorporeala - 1 cpl

Project adress

Region (NUTS code): RO321 Bucureşti
SUUMC

România-București: Litotritor

2022/S 075-199256

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Număr naţional de înregistrare: 4364594
Adresă: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010825
Țară: România
Persoană de contact: Anca-Andreea Imparatu
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scumc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140670
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem de litotritie extracorporeala

Număr de referinţă: 4364594202240
II.1.2)Cod CPV principal
33153000 Litotritor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Sistem de litotritie extracorporeala - 1 cpl

1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1, invocat mai sus

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 569 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SUUMC

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de litotritie extracorporeala - 1 cpl

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Trebuie sa aiba brat de localizare izocentric cu sonda ecografica sau sonda ecografica cu localizare in capul de tratament(C.45). / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie completa: minim 36 de luni de la data receptiei finale. Se va da o declaratie in acest sens(C56)- punctaj 10 puncte / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 6
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractantă aplică următoarele motive de excludere: conform prevederilor art. 169 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe primul locul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii – CONFORM ART.165 ALIN.3 DIN LEGEA NR.98 /2016 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE „ Pentru respectarea prevederilor alin.2, in etapa prevazuta la art.196 alin.2), operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art.165 alin.1), iar pentru sediile secundare / punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate”;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

4. alte documente edificatoare, dupa caz

Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ionita Radu

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ionita – Radu Florentina, Bazga Ionut, Anca Imparatu, Dumitrescu Gheorghe, Oczelak Cristina, Daniela Conon, Georgescu George, Tudor Gabriela, Boboc Daniela, Amariei Ligia, Andrei Mititelu, Marius Dinu, Ileana Mates, Andreea Anghelescu, Serban Alexandru, Bogdan Ionita

Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Toate documentele se vor depune in S.I.C.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

B) Cerinta: Conform art. 182 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. In cazul in care exista subcontractanti, ofertantul trebuie sa precizeze partea/partile din contract care este/sunt indeplinita/indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se vor prezenta informatii si documente relevante în conformitate cu art. 174 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea daca se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc - in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstrării înregistrării ofertantului ca persoana juridică/fizice având in obiectul de activitate furnizare echipamente care sunt cerute prin prezenta documentaţie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului

Toate documentele se vor depune in S.I.C.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/05/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/05/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna un contract cu operatorul economic situat pe primul loc, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale sa va face astfel:

- in cazul aplicarii criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate pret”

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta câstigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj total rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate pret. Departajarea ofertelor cu punctaj egal: in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va departaja oferta castigatoare dupa punctajul cel mai mare obtinut la criteriul -Pretul ofertei. Daca si dupa aceasta departajare exista egalitate se vor departaja dupa punctajul maxim obtinut la factorii de evaluare. In cazul in care persista egalitatea, pentru departajarea ofertelor autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament.

 In baza art.57 alin.(4) din Legea nr.98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare - „informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le ofera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.

 Prevederile contractuale nu pot fi modificate / adaptate de catre ofertanti / candidati.

 Persoana responsabila cu derularea contractului: P.c.c. Ing. Ileana Mates – responsabil de articol bugetar.

Documentele se incarca in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/04/2022