Usługa wykonania przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) elektrycznego zespołu trakcyjnego EN62 Nr 001 Published by Tenders Electronic Daily

Usługa wykonania przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) elektrycznego zespołu trakcyjnego EN62 Nr 001

There are changes or additional information to this announcement. Usługa wykonania przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) elektrycznego zespołu trakcyjnego EN62 Nr 001 (20.05.2022 20:41), Usługa wykonania przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) elektrycznego zespołu trakcyjnego EN62 Nr 001 (13.05.2022 20:42)

Application deadline

13.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of rolling stock
    50222000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
ul. Lubelska 46
10-409 Olsztyn
Poland
Tel.: +48 783933051
Fax: +48 783933051
E-Mail: joanna.tamkun@p-r.com.pl
Website: www.polregio.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czterech przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) pojazdu EN62-001. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czterech przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) pojazdu EN62-001. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czterech przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) pojazdu EN62-001. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czterech przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) pojazdu EN62-001. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2022/S 075-205549

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLREGIO S.A. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Lubelska 46
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 10-409
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Tamkun
E-mail: joanna.tamkun@p-r.com.pl
Tel.: +48 783933051
Faks: +48 783933051
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polregio.pl
Adres profilu nabywcy: www.polregio.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://polregio.eb22b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa wykonania przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) elektrycznego zespołu trakcyjnego EN62 Nr 001

Numer referencyjny: OI.240.487.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czterech przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) pojazdu EN62-001.

Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania czterech przeglądów drugiego poziomu utrzymania (P2) pojazdu EN62-001.

Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 06/06/2022
Koniec: 22/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, w tym

2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w § 6 ust. 2.

2. W terminie składania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz z SWZ na stronie https://polregio.eb2b.com.pl.. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

3. Podmiotowe środki dowodowe opisano w par. 7 SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jeden przegląd drugiego poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego o wartości brutto nie mniejszej niż 40 000,00 zł; w przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Postanowienia dotyczące wadium zawarto w par. 9 SWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem zawartym w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

ul. Lubelska 46, 10-409 Olsztyn

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamowień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2022