Servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 ” Published by Tenders Electronic Daily

Servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 ”

Application deadline

09.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Construction-site supervision services
    71521000-6
Language

Romanian

Contracting authority / owner

R.A. AEROPORTUL IASI
Strada: Moara de Vânt, nr. 34
700377 Iasi
Romania
Tel.: +40 232271590
Fax: +40 232271570
E-Mail: achizitii@aeroport.ro
Website: www.aeroport-iasi.ro

assignment

Se vor presta servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 , pe perioada de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție incluse în Proiect, cu personal calificat, în vederea implementarii cu succes a investițiilor și atingerii tuturor indicatorilor de performanță, în perioada de eligibilitate a contractelor, asigurând în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.Valoarea estimata totala este de 4.500.000,00 lei fara TVA.Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
Se vor presta servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 , pe perioada de proiectare...
Show more

Description of procurement /scope of services

Se vor presta servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 , pe perioada de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție incluse în Proiect, cu personal calificat, în vederea implementarii cu succes a investițiilor și atingerii tuturor indicatorilor de performanță, în perioada de eligibilitate a contractelor, asigurând în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
Se vor presta servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 , pe perioada de proiectare...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): RO213 Iaşi
RA Aeroportul Iasi,Strada Moara de Vant nr.34

România-Iași: Servicii de supraveghere a şantierului

2022/S 085-231290

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: R.A. AEROPORTUL IASI
Număr naţional de înregistrare: 9671409
Adresă: Strada: Moara de Vânt, nr. 34
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700377
Țară: România
Persoană de contact: OANA BONTEANU
E-mail: achizitii@aeroport.ro
Telefon: +40 232271590
Fax: +40 232271570
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aeroport-iasi.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142019
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 ”

Număr de referinţă: 9671409_2022_PAAPD1340167
II.1.2)Cod CPV principal
71521000 Servicii de supraveghere a şantierului
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor presta servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 , pe perioada de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție incluse în Proiect, cu personal calificat, în vederea implementarii cu succes a investițiilor și atingerii tuturor indicatorilor de performanță, în perioada de eligibilitate a contractelor, asigurând în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.

Valoarea estimata totala este de 4.500.000,00 lei fara TVA.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 500 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

RA Aeroportul Iasi,Strada Moara de Vant nr.34

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor presta servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii " Dezvoltarea Aeroportului International Iasi -Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 , pe perioada de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție incluse în Proiect, cu personal calificat, în vederea implementarii cu succes a investițiilor și atingerii tuturor indicatorilor de performanță, în perioada de eligibilitate a contractelor, asigurând în același timp respectarea standardelor din legislația națională și europeană privind execuția lucrărilor și protecția mediului.

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienta Reprezentatului Supervizorului – Managerul contractului de supervizare / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 21
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

"Dezvoltarea Aeroportului International Iasi - Extinderea terminalelor de pasageri si a facilitatilor de parcare la Aeroportul International Iasi” – Extras din SF - Modulul 1 ”

II.2.14)Informații suplimentare

Entitatea contractanta a primit aprobarea cererii de finatare depusa in cadrul Componentei 1 - Apel : POIM/327/2/3/Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor/3/Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor .

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1:Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se afle in nici una dintre situatiile prevazute de art. 177, 178 si 180 din Legea 99 din 2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei: Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE (Document Unic de achizitie European) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul a carei oferte s-a clasat pe locul 1 dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.

Documentele care atesta neincadrarea in situatiile prevazute la rt 177, 178 si 180 din legea 99/2016 sunt:

I.Pentru persoanele juridice romane

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii. Se vor prezenta documentele menționate, doar pentru sediul principal,pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.;

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

-cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa

dovedeasca faptul ca nu au obligații restante de plată a impozitelor la momentul prezentării lor, în conformitate cu prevederile legislației din țara de rezidență. Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180, Persoanele juridice straine pot

prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016 , care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi

demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, cu luarea în considerare de către Operatorii Economici a prevederilor art. 184, alin.(3) din Legea 99/2016. La solicitarea Entitatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens.

Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: In conformitate cu OUG 114/2020, ART. II, pct. 12 (1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

a) fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat, sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante;

b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor."

Nota 3: Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situaţia prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta va acorda respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziţie nu poate denatura concurenţa.

Nota 4: Formularele si/sau documentele solicitate, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinta 2: Ofertantul va prezenta in SEAP ,pana la data limita de depunere a ofertelor- Declaratia privind neâncadrarea în situatiile prevazute de la art.72 si 73 din Legea nr. 99/2016,Formularul nr.6 ,

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Vatra Gheorghe-Romeo Director General Provizoriu, Pricop Cosmin - Director Tehnic Provizoriu ,Alexandrescu Nicoleta - Director Economic Provizoriu, Ionut Tiganas- Director Operatiuni Aeroportuare Provizoriu, Gavril Sonia-Sef Birou Financiar, Dumitriu Mihaela-Economist- Control Financiar de gestiune, Iuri Chirila- Sef Birou MTA, Tofan Daniel Sef Birou Reglementari Sistem de Management al Sigurantei, Fintinaru Ciprian Ionut- Sef Serviciu Energetic si Mediu, Pavaluc Catalin-Sef Serviciu Mentenanta, Ilinca Viorel- Sef Serviciu Salvare si Stingere Incendii, Isarie Mihaela Sef Serviciu Securitate Aeroportuara, Tiganas Simona- Mihaela- Sef Birou Supraveghere si Coordonare Securitate Bora Diana- consilier juridic, Oana Delia Storoz- Consilier juridic, Alexandra Dohot- Inspector de specialitate achizitii publice, Bonteanu Oana - Inspector de specialitate achizitii publice, Cojocariu Oana Raluca- Sef Serviciu Dezvoltare, Ionel Damian- Presedinte al Consiliului de Administratie, Maha Liviu-George -Membru al Consiliului de administratie , Zaharia Sorin Eugen- membru al Consiliului de Administratie, Iordache Mihai, membru al Consiliului de Administratie, Fulger Aurelia , membru al Consiliului de Administratie, Lungu Cristian Daniel, membru al Consiliului de Administratie.

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

La solicitarea Entitatii Contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta in integralitate Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte ca activitatea

principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Pentru persoanele juridice straine:

• Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )

• Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

Nota 1: Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/valabile la data prezentarii acestora, in urma solicitării entitatii contractante.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contra... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, pana la data-limita de depunere a ofertelor, în cadrul a maxim 4 contracte, servicii similare in valoare cumulată de minim 4.000.000 lei, exclusiv TVA. Prin servicii similare se intelege : servicii de asistență tehnică în supervizarea lucrărilor pentru contracte/proiecte de executie si/sau proiectare si executie. In cazul in care se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, in conformitate cu prevederile art.13 alin. (2) din istructiunea presedintelui ANAP 2/2017, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. )

Proportia de subcontractareInformații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie"-pct. B "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In vederea indeplinirii fiecarei cerinte, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie"-pct. B "Capacitatea tehnica si profesionala". Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați/tertul/tertii sustinaotri, va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuiesc precizate următoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta si serviciile de proiectare prestate, valoarea contractului in lei fara TVA (Ofertanții care trebuie să efectueze conversia din alte monede, vor lua în considerare cursul mediu de referință publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) pentru anul respectiv), beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil.Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- procesele verbale de recepție a serviciilor sau recomandări din partea beneficiarilor sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta in SEAP impreuna cu oferta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea cap tehnice acordata de tert. Angajamentul semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/ii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ii sustinator/i va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tert prin angajamentul ferm. Tertul va dovedi prin documentele prezentate ca dispune de toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm (Form. 5A) si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa in conditiile legii.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr.5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.177, 178 și 180 din Legea nr.99/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea EC. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantumul garantiei de participare este de 45.000 lei conform HG nr. 394/2016 si se achita in RON.

Constituire:conform articolului 42 din HG 394/2016 . Contul: IBAN RO05BRDE240SV08557202400 deschis la BRD Iasi CUI 9671409 . Restituire: conform articolului 44 din HG 394/2016 .Conversia lei valuta a cuantumului garantiei se va face la cursul BNR valabil la data publicarii Anuntului de participare. Entitatea contractanta nu dispune de conturi in alta moneda decat moneda nationala. În cazul unei asocierei, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Întrucât procedura se desfasoara online, dovada constituirii se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a oferelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.Dovada constituirii se va depune in SEAP semnata cu senatura electronica autorizata pana la data limita de depunere a ofertelor

Cuantumul GBE este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, termen ce poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului .Garanția de bună execuție (GBE) se constituie conform art. 45 - 46 din HG 394/2016 actualizata. GBE va fi irevocabilă. Perioada de valabilitate a GBE va fi pana la indeplinirea conditiilor de eliberare conform prevederilor art. 48 (4) din HG 394/2016 actualizata. In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 09/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 09/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform prevederilor legale in vigoare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

DUAE a fost configurat de către entitatea contractantă direct în SEAP, ocazie cu care a fost generat automat fișierul în format .xml aferent si l-a atașat fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau-l să șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant.

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica.

2. Eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, vor fi formulate de catre operatorii economici, cu respectarea conditiilor legale in acest sens si a termenelor precizate la punctele I.3 si II.1.4 din Fisa de date a achizitiei.

- Orice alte propuneri de modificare ale clauzelor contractuale specifice formulate odata cu depunerea ofertei sau dupa termenul limita de depunere al ofertelor, nu vor fi acceptate.

3. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica.

- Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.

- Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica

Având în vedere prevederile Legii nr. 99/2016, actualizata operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și să indice în cuprinsul acesteia, informațiile din cadrul documentelor de calificare, propunerii tehnice și/sau din propunerii financiare care sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art.8 din legea 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul Juridic al RA Aeroportul Iasi
Adresă: Moara de Vant nr.34;
Localitate: Iasi
Cod poștal: 700377
Țară: România
E-mail: juridic@aeroport.ro
Telefon: +40 232271590
Fax: +40 232271570
Adresă internet: www.aeroport-iasi.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/04/2022