Zonnepanelen

Application deadline

27.06.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Solar panels
  09331000-8
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Lead Buyer Interne Diensten Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Netherlands
Tel.: +31 630064978
E-Mail: e.vermaat@amsterdam.nl
Website: http://www.amsterdam.nl

assignment

In het kader van het Programma Duurzaamheid en de huidige beleidsdoelen van de Gemeente Amsterdam (Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050), wenst de panden in eigendom en beheer bij Gemeentelijk Vastgoed te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen op het dak.De werkzaamheden bestaan uit het leveren & installeren en beheer & onderhoud van zonnestroomsystemen op de daken van circa 21 panden van Gemeentelijk Vastgoed met een totaal vermogen van circa 700 kiloWattpiek (kWp). De zonnepanelen dienen te worden aangesloten op de elektrische installaties van de panden. De aanbesteding omvat tevens een onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar.De Opdracht wordt verdeeld in 3 percelen. De Gemeente wenst een Raamovereenkomst te sluiten met leverancier per perceel voor een periode van 2 jaar, met de optie op de opdracht twee keer met één jaar te kunnen verlengen. De geschatte (initiële) opdrachtwaarde is €300.000 per perceel. De maximale opdrachtwaarde is €2.000.000.
In het kader van het Programma Duurzaamheid en de huidige beleidsdoelen van de Gemeente Amsterdam (Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050), wenst de panden in eigendom en beheer bij Gemeentelijk Vastgoed te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen op het dak.De werkzaamheden bestaan uit het...
Show more

Lots 1

Job / name

Zonnepanelen 1

Description of procurement /scope of services

Perceel 1Geschatte opdrachtwaarde  €300.000Kantershof 633Karspeldreef 500Klaprozenweg 91Meteorenweg 266Parelstraat 1Rozenburglaan 2Wisseloord 102

Others CPV Codes
 • Solar panels
  09331000-8
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Amsterdam

Lots 2

Job / name

Zonnepanelen 2

Description of procurement /scope of services

Perceel 2Geschatte opdrachtwaarde: €300.000 President Kennedylaan 923Tolstraat 182Voormalige Stadstimmertuin 4-6Buiksloterweg 5CPontanusstraat  278-BTweede Nassaustraat 8Lutmastraat 81

Others CPV Codes
 • Solar panels
  09331000-8
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Lots 3

Job / name

Zonnepanelen 3

Description of procurement /scope of services

Perceel 3Geschatte opdrachtwaarde: 300.000 Meerhuizenplein 4Smaragdplein 3Tweede van der Helststraat 72Nieuwe Achtergracht 100Nathan F. Israelweg 3Geldershoofd 80-82Jac Veltmanstraat 427   

Others CPV Codes
 • Solar panels
  09331000-8
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND

Nederland-Amsterdam: Zonnepanelen

2022/S 093-253727

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lead Buyer Interne Diensten Gemeente Amsterdam
Nationaal identificatienummer: 07678703 0000
Postadres: Amstel 1
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1011 PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Eva Vermaat
E-mail: e.vermaat@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630064978
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195095
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195095
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zonnepanelen

Referentienummer: AFB2022-195095
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331000 Zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van het Programma Duurzaamheid en de huidige beleidsdoelen van de Gemeente Amsterdam (Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050), wenst de panden in eigendom en beheer bij Gemeentelijk Vastgoed te verduurzamen door het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

De werkzaamheden bestaan uit het leveren & installeren en beheer & onderhoud van zonnestroomsystemen op de daken van circa 21 panden van Gemeentelijk Vastgoed met een totaal vermogen van circa 700 kiloWattpiek (kWp). De zonnepanelen dienen te worden aangesloten op de elektrische installaties van de panden. De aanbesteding omvat tevens een onderhoudscontract voor een periode van 5 jaar.

De Opdracht wordt verdeeld in 3 percelen. De Gemeente wenst een Raamovereenkomst te sluiten met leverancier per perceel voor een periode van 2 jaar, met de optie op de opdracht twee keer met één jaar te kunnen verlengen. De geschatte (initiële) opdrachtwaarde is €300.000 per perceel. De maximale opdrachtwaarde is €2.000.000.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonnepanelen 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1

Geschatte opdrachtwaarde  €300.000

Kantershof 633

Karspeldreef 500

Klaprozenweg 91

Meteorenweg 266

Parelstraat 1

Rozenburglaan 2

Wisseloord 102

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 665 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 keer 2 jaar (24 maanden)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonnepanelen 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2

Geschatte opdrachtwaarde: €300.000 President Kennedylaan 923Tolstraat 182Voormalige Stadstimmertuin 4-6Buiksloterweg 5CPontanusstraat  278-BTweede Nassaustraat 8Lutmastraat 81

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 665 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 keer 2 jaar (24 maanden)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonnepanelen 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331000 Zonnepanelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 3

Geschatte opdrachtwaarde: 300.000 Meerhuizenplein 4Smaragdplein 3Tweede van der Helststraat 72Nieuwe Achtergracht 100Nathan F. Israelweg 3Geldershoofd 80-82Jac Veltmanstraat 427   

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 665 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 keer 2 jaar (24 maanden)

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijving KvK

Verzekering

Jaarverslag en continuiteitsparagraaf

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022