DAS Wft curatordiensten Published by Tenders Electronic Daily

DAS Wft curatordiensten

Application deadline

14.03.2023, 09:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
    79000000-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
Netherlands
E-Mail: inkoop@afm.nl
Website: https://www.afm.nl/

assignment

De opdrachten bestaan uit het leveren van curatordiensten in het kader van de Wft conform de door de AFM gegeven benoemingsopdracht.

Description of procurement /scope of services

De opdrachten bestaan uit het leveren van curatordiensten in het kader van de Wft conform de door de AFM gegeven benoemingsopdracht. Voor meer informatie zie Mercell Source-to-Contract.

Project adress

Region (NUTS code): NL1 NOORD-NEDERLAND

Nederland-Amsterdam: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2022/S 055-142672

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Autoriteit Financiële Markten
Postadres: Postbus 11723
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1001 GS
Land: Nederland
E-mail: inkoop@afm.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.afm.nl/
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=A965D51B-03DC-863E-9780C8FF6E36EAD4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.negometrix.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS Wft curatordiensten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachten bestaan uit het leveren van curatordiensten in het kader van de Wft conform de door de AFM gegeven benoemingsopdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachten bestaan uit het leveren van curatordiensten in het kader van de Wft conform de door de AFM gegeven benoemingsopdracht. Voor meer informatie zie Mercell Source-to-Contract.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De DAS kan zeven keer met 12 maanden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie UEA formulier.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/03/2023
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/03/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie leidraad.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2022