Zakup i wynajem samochodów osobowych Published by Tenders Electronic Daily

Zakup i wynajem samochodów osobowych

There are changes or additional information to this announcement. Zakup i wynajem samochodów osobowych (11.05.2022 20:10), Zakup i wynajem samochodów osobowych (06.05.2022 20:25)

Application deadline

01.06.2022, 13:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Passenger cars
  34110000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Poland
Tel.: +48 226952130
E-Mail: zamowienia.co@prezydent.pl
Website: http://www.co.kprp.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 7 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje: - wynajem 5 pojazdów osobowych o napędzie spalinowym oraz - zakup 2 pojazdów osobowych o napędzie elektrycznymo parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji określa Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części tj.:1) część I – wynajem pojazdów osobowych o napędzie spalinowym;2) część II – zakup pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym.
Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 7 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje: - wynajem 5 pojazdów osobowych o napędzie spalinowym oraz - zakup 2 pojazdów osobowych o napędzie elektrycznymo parametrach i wyposażeniu określonym w opisie...
Show more

Lots 1

Job / name

Wynajem pojazdów osobowych o napędzie spalinowym

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 5 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje wynajem 5 pojazdów osobowych o napędzie spalinowym o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji określa Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 5 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje wynajem 5 pojazdów osobowych o napędzie spalinowym o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Transport equipment and auxiliary products to transportation
  34000000-7
 • Motor vehicles
  34100000-8
 • Passenger cars
  34110000-1
 • Tyres for motor cars
  34351100-3
 • Financial and insurance services
  66000000-0
 • Motor vehicle insurance services
  66514110-0
 • Transport equipment and auxiliary products to transportation
  34000000-7
 • Motor vehicles
  34100000-8
 • Passenger cars
  34110000-1
 • Tyres for motor cars
  34351100-3
 • Financial and insurance services
  66000000-0
Show more

Lots 2

Job / name

zakup pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 2 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje zakup 2 pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji określa Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 2 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje zakup 2 pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Transport equipment and auxiliary products to transportation
  34000000-7
 • Motor vehicles
  34100000-8
 • Passenger cars
  34110000-1
 • Electric vehicles
  34144900-7
 • Tyres for motor cars
  34351100-3
 • Motor vehicle insurance services
  66514110-0
 • Transport equipment and auxiliary products to transportation
  34000000-7
 • Motor vehicles
  34100000-8
 • Passenger cars
  34110000-1
 • Electric vehicles
  34144900-7
 • Tyres for motor cars
  34351100-3
Show more

Polska-Warszawa: Samochody osobowe

2022/S 082-220428

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 142734982
Adres pocztowy: ul. Wiejska 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Siara
E-mail: zamowienia.co@prezydent.pl
Tel.: +48 226952130
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.co.kprp.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja Gospodarki Budżetowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i wynajem samochodów osobowych

Numer referencyjny: ZP.CO-5/2022
II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 7 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje:

- wynajem 5 pojazdów osobowych o napędzie spalinowym oraz

- zakup 2 pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym

o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie każdej części zamówienia oddzielnie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji określa Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części tj.:

1) część I – wynajem pojazdów osobowych o napędzie spalinowym;

2) część II – zakup pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wynajem pojazdów osobowych o napędzie spalinowym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000 Pojazdy silnikowe
34110000 Samochody osobowe
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
34351100 Opony do pojazdów silnikowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 5 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje wynajem 5 pojazdów osobowych o napędzie spalinowym o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji określa Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostarczenia pojazdów (maksymalnie 300 dni kalendarzowych) / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Napęd Hybrydowy Plug-in / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Opłata za każdy 1 km przekroczenia limitu 180 tys. km przebiegu / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Klimatyzacja (minimum dwustrefowa) / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1395
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie pierwszej części zamówienia, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje w ramach prawa opcji w zakresie części I zamówienia, wynajem 5 szt. pojazdów osobowych o napędzie spalinowym spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 - Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie pierwszej części zamówienia, pod warunkiem, że:

a) prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,

b) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy.

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w części, w całości albo może nie skorzystać z prawa opcji.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji nie później niż w terminie do 6 miesięcy po zrealizowaniu dostawy podstawowej.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku dostępności na rynku modelu pojazdu wskazanego w ofercie złożonej przez Wykonawcę, pojazd zamówiony w ramach prawa opcji musi być następcą zaoferowanego modelu spełniającym jednocześnie wszystkie wymogi wynikające z SWZ, w tym zadeklarowane przez Wykonawcę w ramach kryterium oceny ofert i spełniającym parametry wskazane w specyfikacji oferowanych pojazdów.

Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia przedmiotu zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do dokonania dostaw pojazdów w liczbie i na warunkach określonych zgodnie z postanowieniami SWZ oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Część I – dostarczenie pojazdów maksymalnie do 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przy czym ten termin dostarczenia jest jednym z oceny ofert. Termin realizacji wynajmu pojazdów wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru pojazdów.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, szczegóły w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakup pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34000000 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000 Pojazdy silnikowe
34110000 Samochody osobowe
34144900 Pojazdy elektryczne
66514110 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
34351100 Opony do pojazdów silnikowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 2 fabrycznie nowych, nieużywanych, pojazdów osobowych. Zamówienie obejmuje zakup 2 pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym o parametrach i wyposażeniu określonym w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji określa Załącznik nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostarczenia pojazdów (maksymalnie 300 dni kalendarzowych) / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Zasięg pojazdów elektrycznych wg danych producenta oraz zgodnie z WLTP w cyklu mieszanym (minimum 350 km) / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Maksymalna moc ładowania przy wykorzystaniu prądu stałego (DC) / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie drugiej części zamówienia, zgodnie z art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zakup 2 pojazdów o napędzie elektrycznym spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz minimalne wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 7 - Opisie przedmiotu zamówienia w zakresie drugiej części zamówienia, pod warunkiem, że:

a) prawo opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,

b) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, zgodnie z zapisami określonymi we wzorze umowy.

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w części, w całości albo może nie skorzystać z prawa opcji.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji nie później niż w terminie do 6 miesięcy po zrealizowaniu dostawy podstawowej.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku dostępności na rynku modelu pojazdu wskazanego w ofercie złożonej przez Wykonawcę, pojazd zamówiony w ramach prawa opcji musi być następcą zaoferowanego modelu spełniającym jednocześnie wszystkie wymogi wynikające z SWZ, w tym zadeklarowane przez Wykonawcę w ramach kryterium oceny ofert i spełniającym parametry wskazane w specyfikacji oferowanych pojazdów.

Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia przedmiotu zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do dokonania dostaw pojazdów w liczbie i na warunkach określonych zgodnie z postanowieniami SWZ oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: Część II - maksymalnie do 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Przy czym termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy. Szczegóły w SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał z należytą starannością, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie (umowę) w przedmiocie dostawy lub dostawy w ramach długoterminowego najmu zrealizowanego w okresie minimum 12 m-cy.:

a) w zakresie części I - co najmniej pięciu samochodów, o wartości tej dostawy lub tego najmu, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;

b) w zakresie części II - co najmniej dwóch samochodów, o wartości tej dostawy lub tego najmu, co najmniej 300 000,00 zł brutto.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 i 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 13:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy Zakupowej. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 257 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Szczegóły w SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022