Dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją na potrzeby obiektów IMGW-PIB, w okresie 12 miesięcy z podziałem na 4 części. Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją na potrzeby obiektów IMGW-PIB, w okresie 12 miesięcy z podziałem na 4 części.

Application deadline

30.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Gaseous fuels
  09120000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
01-673 Warszawa
Poland
Tel.: +49 225694230
E-Mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
Website: https://imgw.eb2b.com.pl

assignment

1.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego wraz z dystrybucją na potrzeby Zamawiającego do instalacji Zamawiającego znajdującej się w obiektach Zamawiającego wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, odpowiednio dla danej części zamówienia, załącznik nr 1A, załącznik nr 1B, załącznik nr 1C i załącznik nr 1D do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia w części nr 1 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego wraz z dystrybucją do instalacji Zamawiającego w ramach „prawa opcji”, na warunkach i w zakresie określonych w dokumentach zamówienia dotyczących części nr 1 zamówienia, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, Formularzu Oferty, Formularzu Cenowym oraz Wzorze umowy. Wykorzystanie uprawnień z zakresu „prawa opcji” będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach „prawa opcji”.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego wraz z dystrybucją na potrzeby Zamawiającego do instalacji Zamawiającego znajdującej się w obiektach Zamawiającego wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, odpowiednio dla danej części zamówienia, załącznik...
Show more

Lots 1

Job / name

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok.3 738 559 kWh.

Description of procurement /scope of services

Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 3 738 559 kWh, w tym odpowiednio: zamówienie podstawowe ok. 3 707 859 kWh; zamówienie w ramach prawa opcji ok. 30 700 kWh.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia
Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 3 738 559 kWh, w tym odpowiednio: zamówienie podstawowe ok. 3 707 859 kWh; zamówienie w ramach prawa opcji ok. 30 700 kWh.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A...
Show more

Others CPV Codes
 • Gaseous fuels
  09120000-6
 • Natural gas
  09123000-7
 • Gas distribution
  65210000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL5 REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI, PL6 REGION PÓŁNOCNY
Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ- Opisprzedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.

Lots 2

Job / name

Dostawa gazu ziemnego zaazotowanego o szacunkowej ilości ok. 74 130 kWh

Description of procurement /scope of services

Część nr 2 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego zaazotowanego o szacunkowej ilości ok. 74 130 kWh.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotuzamówienia dla części nr 2 zamówienia.

Others CPV Codes
 • Gaseous fuels
  09120000-6
 • Natural gas
  09123000-7
 • Gas distribution
  65210000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL2 REGION POŁUDNIOWY
Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opisprzedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.

Lots 3

Job / name

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 50 200 kWh.

Description of procurement /scope of services

Część nr 3 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 50 200kWh.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotuzamówienia dla części nr 3 zamówienia.

Others CPV Codes
 • Gaseous fuels
  09120000-6
 • Natural gas
  09123000-7
 • Gas distribution
  65210000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL2 REGION POŁUDNIOWY
Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opisprzedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.

Lots 4

Job / name

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 29 650 kWh.

Description of procurement /scope of services

Część nr 4 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 29 650 kWh.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

Others CPV Codes
 • Gaseous fuels
  09120000-6
 • Natural gas
  09123000-7
 • Gas distribution
  65210000-8
Project adress

Region (NUTS code): PL2 REGION POŁUDNIOWY
Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opisprzedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

Polska-Warszawa: Paliwa gazowe

2022/S 087-235437

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kajak
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
Tel.: +49 225694230
Adresy internetowe:
Główny adres: https://imgw.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://imgw.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://imgw.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliwa gazowego wraz z dystrybucją na potrzeby obiektów IMGW-PIB, w okresie 12 miesięcy z podziałem na 4 części.

Numer referencyjny: WZP-262-13/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego wraz z dystrybucją na potrzeby Zamawiającego do instalacji Zamawiającego znajdującej się w obiektach Zamawiającego wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym, odpowiednio dla danej części zamówienia, załącznik nr 1A, załącznik nr 1B, załącznik nr 1C i załącznik nr 1D do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia w części nr 1 obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego wraz z dystrybucją do instalacji Zamawiającego w ramach „prawa opcji”, na warunkach i w zakresie określonych w dokumentach zamówienia dotyczących części nr 1 zamówienia, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, Formularzu Oferty, Formularzu Cenowym oraz Wzorze umowy. Wykorzystanie uprawnień z zakresu „prawa opcji” będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu niezrealizowania zamówienia określonego w ramach „prawa opcji”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok.3 738 559 kWh.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe
09123000 Gaz ziemny
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Kod NUTS: PL7 Makroregion centralny
Kod NUTS: PL8 Makroregion wschodni
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ- Opis

przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 3 738 559 kWh, w tym odpowiednio:

zamówienie podstawowe ok. 3 707 859 kWh;

zamówienie w ramach prawa opcji ok. 30 700 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego w ramach prawa opcji o

szacunkowej ilości ok. 30 700 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu

zamówienia dla części nr 1 zamówienia

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy realizować w okresie 12 miesięcy, z terminem obowiązywania umowy

nie wcześniej niż od dnia 3 sierpnia 2022 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego

wynagrodzenia umownego (kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gazu ziemnego zaazotowanego o szacunkowej ilości ok. 74 130 kWh

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe
09123000 Gaz ziemny
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis

przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 2 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego zaazotowanego o szacunkowej ilości ok. 74 130 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1B do SWZ – Opis przedmiotu

zamówienia dla części nr 2 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy realizować w okresie 12 miesięcy, z terminem obowiązywania umowy nie

wcześniej niż od dnia 2 lipca 2022 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia

należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia

umownego (kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 50 200 kWh.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe
09123000 Gaz ziemny
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis

przedmiotu zamówienia dla części nr 3 zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 50 200

kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1C do SWZ – Opis przedmiotu

zamówienia dla części nr 3 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy realizować w okresie 12 miesięcy, z terminem obowiązywania umowy nie

wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia

należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia

umownego (kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 29 650 kWh.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09120000 Paliwa gazowe
09123000 Gaz ziemny
65210000 Przesył gazu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowy opis miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis

przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 4 zamówienia obejmuje dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o szacunkowej ilości ok. 29 650 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia należy realizować w okresie 12 miesięcy, z terminem obowiązywania umowy nie

wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym kwota całkowitego wynagrodzenia

należnego Wykonawcy na podstawie zawartej umowy, będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia

umownego (kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu

dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów - Wykonawcy, którzy posiadają:

dotyczy części nr 1,2, 3 i 4 zamówienia:

a) aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającą do prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

oraz

b) aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającą do prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 10

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)

lub

aktualne umowy z Operatorem/Operatorami Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu

ziemnego na obszarze, na którym znajdują się obiekty, do których ma być dostarczany gaz ziemny, jeżeli

Wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona

na podstawie Wzoru umowy stanowiącego, dla części nr 1, 2, 3 i 4 zamówienia - załącznik nr 8 do SWZ.

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.

3.Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4 Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 11

Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5 Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie

wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także

dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Złożone oferty zostaną równocześnie odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej

pod adresem strony internetowej wskazanym powyżej, zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale XV SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą okoliczności stanowiące podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – jego formularz stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

2.Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.

1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z KRK w zakresie:

art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem

środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

b) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy

Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą,

który złożył odrębną ofertę częściową, albo

Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami

potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej

grupy kapitałowej, przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ

c) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3

miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

d) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy

art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego

art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji

art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.)

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ

2) na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

dotyczy części nr 1,2, 3 i 4 zamówienia

a) aktualnej koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającej do prowadzenia

działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) oraz b) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, upoważniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 10kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)lub aktualnej umowy z Operatorem/Operatorami Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego na obszarze, na którym znajdują się obiekty, do których ma być dostarczany gaz ziemny, jeżeli Wykonawca nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Do odwołania należy dołączyć:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych;

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.

12. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

13. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawiera dział IX ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 505–590 ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022