Αναβάθμιση Υποδομής Δυναμόμετρου Published by Tenders Electronic Daily

Αναβάθμιση Υποδομής Δυναμόμετρου

Application deadline

30.05.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Pipeline machinery
  42997000-1
Language

Greek

Contracting authority / owner

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης
57001 Θεσσαλονίκη
Greece
Tel.: +30 2310-498100
Fax: +30 2310-498180
E-Mail: procurement@certh.gr
Website: http://www.certh.gr

assignment

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υ/Ε 11 της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002704, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 5539/1669/Α2/31-10-2017 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ και κατόπιν της 1ης Τροποποίησης της Πράξης δυνάμει της με αρ. πρωτ. 7870/Β1/1620/30-12-2019 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και της 2ης Τροποποίησης της Πράξης δυνάμει της με αρ. πρωτ. 6302/01-12-2021 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους [ΣΑΕ1191 και με κωδ. πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910020].
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υ/Ε 11 της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002704, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας...
Show more

Lots 1

Job / name

Κέντρα αποσυμπίεσης Φιαλών

Description of procurement /scope of services

Κέντρα αποσυμπίεσης Φιαλών: κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Α-1-Κέντρα αποσυμπίεσης φιαλών αερίου, Α-2-Τερματικοί σταθμοί αποσυμπίεσης, Α-3-Δίκτυο σωληνώσεων τροφοδοσίας αερίων και Α-4-Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής Πίεσης.Οι ποσότητες ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κέντρα αποσυμπίεσης Φιαλών: κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Α-1-Κέντρα αποσυμπίεσης φιαλών αερίου, Α-2-Τερματικοί σταθμοί αποσυμπίεσης, Α-3-Δίκτυο σωληνώσεων τροφοδοσίας...
Show more

Others CPV Codes
 • Pipeline machinery
  42997000-1

Lots 2

Job / name

Εξοπλισμός συστήματος ανίχνευσης αερίων

Description of procurement /scope of services

Εξοπλισμός συστήματος ανίχνευσης αερίων: κκατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Β-1-Πίνακα Ανίχνευσης Αερίων, Β-2-Ανιχνευτές Αερίων και Β-3-Επιπλέον απαιτούμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες.Οι ποσότητες ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Εξοπλισμός συστήματος ανίχνευσης αερίων: κκατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Β-1-Πίνακα Ανίχνευσης Αερίων, Β-2-Ανιχνευτές Αερίων και Β-3-Επιπλέον απαιτούμενος εξοπλισμός...
Show more

Others CPV Codes
 • Gas-detection apparatus
  38431100-6

Lots 3

Job / name

Προμήθεια πρότυπων αερίων για ανιχνευτές αερίων

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια πρότυπων μιγμάτων βαθμονόμησης για ανιχνευτές εύφλεκτων και τοξικών αερίων (CO, SO2, NH3, NO, CχΗψ και Ο2).Οι ποσότητες ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Others CPV Codes
 • Gas-detection apparatus
  38431100-6

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Εξοπλισμός δικτύου αγωγών

2022/S 076-207041

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ταχ. διεύθυνση: 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ. Στυλιανή Σκλαρή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@certh.gr
Τηλέφωνο: +30 2310-498100
Φαξ: +30 2310-498180
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.certh.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.certh.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Έρευνα στους τομείς των Μεταφορών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, Μηχανοτρονικής, Αγροτεχνολογίας και Κινησιολογίας

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αναβάθμιση Υποδομής Δυναμόμετρου

Αριθμός αναφοράς: 567_2022
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42997000 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υ/Ε 11 της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002704, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 5539/1669/Α2/31-10-2017 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ και κατόπιν της 1ης Τροποποίησης της Πράξης δυνάμει της με αρ. πρωτ. 7870/Β1/1620/30-12-2019 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ και της 2ης Τροποποίησης της Πράξης δυνάμει της με αρ. πρωτ. 6302/01-12-2021 απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους [ΣΑΕ1191 και με κωδ. πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910020].

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 76 155.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 3
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Κέντρα αποσυμπίεσης Φιαλών

Αριθμός τμήματος: Α
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42997000 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Κέντρα αποσυμπίεσης Φιαλών: κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Α-1-Κέντρα αποσυμπίεσης φιαλών αερίου, Α-2-Τερματικοί σταθμοί αποσυμπίεσης, Α-3-Δίκτυο σωληνώσεων τροφοδοσίας αερίων και Α-4-Εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής Πίεσης.

Οι ποσότητες ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 58 400.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης (άρ. 206,Ν.4412/2016). Αν το αίτημα υποβληθεί από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται κυρώσεις (άρ. 207,Ν.4412/2016).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους [ΣΑΕ1191 και με κωδ. πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910020].

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Εξοπλισμός συστήματος ανίχνευσης αερίων

Αριθμός τμήματος: Β
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38431100 Συσκευές ανίχνευσης αερίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Εξοπλισμός συστήματος ανίχνευσης αερίων: κκατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: Β-1-Πίνακα Ανίχνευσης Αερίων, Β-2-Ανιχνευτές Αερίων και Β-3-Επιπλέον απαιτούμενος εξοπλισμός και υπηρεσίες.

Οι ποσότητες ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 255.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης (άρ. 206,Ν.4412/2016). Αν το αίτημα υποβληθεί από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται κυρώσεις (άρ. 207,Ν.4412/2016).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους [ΣΑΕ1191 και με κωδ. πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910020].

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια πρότυπων αερίων για ανιχνευτές αερίων

Αριθμός τμήματος: Γ
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38431100 Συσκευές ανίχνευσης αερίων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια πρότυπων μιγμάτων βαθμονόμησης για ανιχνευτές εύφλεκτων και τοξικών αερίων (CO, SO2, NH3, NO, CχΗψ και Ο2).

Οι ποσότητες ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 500.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης (άρ. 206,Ν.4412/2016). Αν το αίτημα υποβληθεί από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται κυρώσεις (άρ. 207,Ν.4412/2016).

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους [ΣΑΕ1191 και με κωδ. πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910020].

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων κατ’ ελάχιστο ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του παρόντος διαγωνισμού, εφόσον υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των Τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών ή, κατ’ ελάχιστο, ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλουν προσφορά.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Για το Τμήμα Α:

α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών και εγκατάστασης εξοπλισμού παρόμοιου φυσικού αντικειμένου με την προς σύναψη σύμβαση ήτοι συγκεκριμένα για προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων τροφοδοσίας αερίων – δηλαδή τουλάχιστον για το κομμάτι Α-3 του Τμήματος Α,

β) β) να διαθέτουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και τον τεχνικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια εξοπλισμού, την εκπαίδευση των χρηστών του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής που θα υποδειχθούν και την επίδειξη της λειτουργίας του για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης του/των Τμήματος/Τμημάτων για το οποίο/οποία υποβάλλουν προσφορά όπως κατά περίπτωση απαιτείται ανά Τμήμα.

Για το Τμήμα Β:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών και εγκατάστασης εξοπλισμού παρόμοιου φυσικού αντικειμένου με την προς σύναψη του Τμήματος Β που αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος ανίχνευσης αερίων.

β) να διαθέτουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και τον τεχνικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια εξοπλισμού, την εκπαίδευση των χρηστών του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής που θα υποδειχθούν και την επίδειξη της λειτουργίας του για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης του/των Τμήματος/Τμημάτων για το οποίο/οποία υποβάλλουν προσφορά όπως κατά περίπτωση απαιτείται ανά Τμήμα.

Γιατο Τμήμα Γ:

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών και εγκατάστασης εξοπλισμού παρόμοιου φυσικού αντικειμένου με την προς σύναψη του Τμήματος Γ που αφορά τον έλεγχο και την βαθμονόμηση ανιχνευτών επικίνδυνων αερίων.

β) να διαθέτουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και τον τεχνικό εξοπλισμό για την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 4% επί τηςεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους της παρ4.1 της Διακήρυξης(Δ).

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της Δ και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν4412/2016.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ132 του Ν4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής παραλαβής.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα με την παρ4.6 της Δ.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/05/2022
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσης διακήρυξης,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 της παρούσης διακήρυξης και τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης διακήρυξης,

στ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσης διακήρυξης (περ. γ΄ της παρ. 4τ ου άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα είδη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016,

ι) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,

ια) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ιβ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν.4412/2016,

ιγ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιδ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγιος Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρ 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ 363 Ν4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και 10 ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»

α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο,

β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής,

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους,

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή.

Γ. Διαφορές που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με το άρ 138 Ν.4782/2021.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ταχ. διεύθυνση: 6o χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@certh.gr
Τηλέφωνο: +30 2310498100
Φαξ: +30 2310498180
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/04/2022