ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΟΥ Published by Tenders Electronic Daily

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΟΥ

Application deadline

16.05.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Miscellaneous food products
  15800000-6
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ/ΕΚΕΜΣ)
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΑΚΕΤΑ Β - ΚΑΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
16233 ΑΘΗΝΑ
Greece
Tel.: +30 2107675444
E-Mail: promithion_sm@ekems.gr
Website: https://ekems.army.gr/el

assignment

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια (μέσω ΕΚΕΜΣ) Ειδών Κυλικείου για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων του ΣΞ, που Εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας
Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια (μέσω ΕΚΕΜΣ) Ειδών Κυλικείου για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων του ΣΞ, που Εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας...
Show more

Lots 1

Job / name

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α" ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Description of procurement /scope of services

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Others CPV Codes
 • Bread products, fresh pastry goods and cakes
  15810000-9
 • Prepared bread products
  15811500-1
 • Prepared sandwiches
  15811511-1
 • Pies
  15812120-0
 • Savoury pies
  15812121-7
 • Bread products, fresh pastry goods and cakes
  15810000-9
 • Prepared bread products
  15811500-1
 • Prepared sandwiches
  15811511-1
 • Pies
  15812120-0
 • Savoury pies
  15812121-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): EL30 Aττική (Attiki)

Lots 2

Job / name

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β" - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Description of procurement /scope of services

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Others CPV Codes
 • Bread products
  15811000-6
 • Croissants
  15811300-9
 • Morning goods
  15813000-0
Project adress

Region (NUTS code): EL30 Aττική (Attiki)

Lots 3

Job / name

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ" - ΓΛΥΚΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Description of procurement /scope of services

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Others CPV Codes
 • Cakes
  15812200-5
Project adress

Region (NUTS code): EL30 Aττική (Attiki)

Lots 4

Job / name

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Δ" - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

Description of procurement /scope of services

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Others CPV Codes
 • Pastry goods
  15812100-4
Project adress

Region (NUTS code): EL30 Aττική (Attiki)

Lots 5

Job / name

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΙΔΗ"

Description of procurement /scope of services

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Others CPV Codes
 • Pastry goods
  15812100-4
 • Morning goods
  15813000-0
Project adress

Region (NUTS code): EL30 Aττική (Attiki)

Ελλάδα-Αθήνα: Διάφορα προϊόντα διατροφής

2022/S 075-198811

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ / ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΑΣΔΥΣ/ΕΚΕΜΣ)
Ταχ. διεύθυνση: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΑΚΕΤΑ Β - ΚΑΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 16233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithion_sm@ekems.gr
Τηλέφωνο: +30 2107675444
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ekems.army.gr/el
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΟΥ

Αριθμός αναφοράς: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2022/ΕΚΕΜΣ
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Προμήθεια (μέσω ΕΚΕΜΣ) Ειδών Κυλικείου για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων του ΣΞ, που Εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 320 076.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α" ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΗ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15810000 Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15811500 Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
15812120 Πίτες
15812121 Αλμυρές πίτες
15811511 Έτοιμα σάντουιτς
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 237 261.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων (2 έτη + 2 εξάμηνα) είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β" - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811300 Κρουασάν
15813000 Εδέσματα προγεύματος
15811000 Προϊόντα άρτου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 048 130.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων (2 έτη + 2 εξάμηνα) είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ" - ΓΛΥΚΑ ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15812200 Γλυκά
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 159 840.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων (2 έτη + 2 εξάμηνα) είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Δ" - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15812100 Είδη ζαχαροπλαστικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 684 195.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων (2 έτη + 2 εξάμηνα) είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΙΔΗ"

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15812100 Είδη ζαχαροπλαστικής
15813000 Εδέσματα προγεύματος
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL641 Βοιωτία / Voiotia
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 190 650.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) εξαμήνων μονομερώς και με τους ίδιους όρους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων (2 έτη + 2 εξάμηνα) είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης εφόσον δεν έχει αναλωθεί το σύνολο της συμβατικής αξίας.

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/05/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/05/2022
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:

Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού

Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Β",Περιοχή Βύρωνα,Τ.Κ 16233 - Ελλάδα

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ)

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, , Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη 01/2022/ΕΚΕΜΣ) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, , Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11745
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/04/2022