Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 Published by Tenders Electronic Daily

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/31038714/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of rolling stock
    50222000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Poland
Tel.: +48 227554760
E-Mail: techniczny@wkd.com.pl
Website: http://www.wkd.com.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, a sposób i warunki jego realizacji określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i...
Show more

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2022/S 084-228334

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-187606)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Stefana Batorego 23
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sikora
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Tel.: +48 227554760
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wkd.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100

Numer referencyjny: WKD10a-27-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100 w zakresie wynikającym z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w zgodzie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, a sposób i warunki jego realizacji określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-187606

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Obiektywne zasady i kryteria udziału
Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Cena oferty - waga 70%

2. Skrócenie terminu wykonania naprawy P4 - waga 20%

3. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - waga 10%

Opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ.

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Cena oferty - waga 70%

2. Skrócenie terminu wykonania naprawy P4 - waga 20%

3. Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi - waga 10%.

Opis sposobu oceny ofert znajduje się w Rozdziale XXIII SWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Na mocy art. 1 pkt 23 3. rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.04.2022, str. 1) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 5k zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.