Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции: Published by Tenders Electronic Daily

Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции:

There are changes or additional information to this announcement. Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции: (10.05.2022 20:09)

Application deadline

01.06.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Crane and dumper trucks
    34142000-4
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
5770 гр.Луковит
Bulgaria
Tel.: +359 879401353
Fax: +359 69752014
E-Mail: a.tsvetanova@lukovit.bg
Website: https://www.lukovit.bg

assignment

„Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции:Нов специализиран мултилифт автомобил  за превоз на 2 броя  4 м3 контейнери едновременноНова специализирана автометачна  машина за почистване на улици, включително 1 бр. резервни четки“
„Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции:Нов специализиран мултилифт автомобил  за превоз на 2 броя  4 м3 контейнери едновременноНова...
Show more

Lots 1

Job / name

Нов специализиран мултилифт автомобил за превоз на 2 броя 4 м3 контейнери едновременно

Description of procurement /scope of services

Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2022 г.; Технически допустима максимална масаТехнически допустима максимална маса - минимум 18000 кг; Колесна формула - 4х2; Заключване/блокаж на диференциала; Междуосие максимум 4200; Двигател - Дизелов; Работен обем на двигателя  максимум 6.8 литра; мощност ≥ 180 kW.; минимум 6 цилиндров; максимален въртящ момент  ≥ 800 Nm; горивна система CommonRail; Екологична норма минимум Евро VI-E; Наличност на пасивен филтър за твърди частици; Двигателят да не е оборудван със система за рециркулация на изгорелите газове (EGR); Превключвател в икономичен режим; Скоростна кутия - Автомаична скоростна кутия с минимум 12 предавки напред и една назад.
Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2022 г.; Технически допустима максимална масаТехнически допустима максимална маса - минимум 18000 кг; Колесна формула - 4х2; Заключване/блокаж...
Show more

Others CPV Codes
  • Skip loaders
    34142200-6
Project adress

Region (NUTS code): BG315 Ловеч (Lovech)
РБългария, област Ловеч, Община Луковит, гр. Луковит.

Lots 2

Job / name

Нова специализирана автометачна машина за почистване на улици, включително 1 бр. резервни четки

Description of procurement /scope of services

Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2022г.; Технически допустима максимална маса - 8600 кг.; Колесна формула - 4x2; Двигател -  Дизелов Common Rail, 4 цилиндров, съобразен с инсталираната мощност на монтираната специализирана надстройка за сметосъбиране, осигуряващ безпроблемна и продължителна работа на оборудването; EDC – управление на двигателя, работен обем: не повече от 5000 см3; мощност: не повече от 140 kW; екологична норма минимум Евро 6e или еквивалент; въртящ момент: не по-малко от 750 Nm; автоматизирана скоростна кутия с минимум 6 синхронизирани предни и 1 задна предавки.
Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2022г.; Технически допустима максимална маса - 8600 кг.; Колесна формула - 4x2; Двигател -  Дизелов Common Rail, 4 цилиндров, съобразен с...
Show more

Others CPV Codes
  • Suction-sweeper vehicles
    34144431-8
Project adress

Region (NUTS code): BG315 Ловеч (Lovech)
РБългария, област Ловеч, община Луковит, гр. Луковит.

България-Луковит: Камиони кранове и саморазтоварващи се самосвали

2022/S 081-217579

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ЛУКОВИТ
Национален регистрационен номер: 000291602
Пощенски адрес: ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73
Град: гр.Луковит
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Пощенски код: 5770
Държава: България
Лице за контакт: Анелия Николаева Цветанова
Електронна поща: a.tsvetanova@lukovit.bg
Телефон: +359 879401353
Факс: +359 69752014
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.lukovit.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16064
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/206615
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/206615
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции:

II.1.2)Основен CPV код
34142000 Камиони кранове и саморазтоварващи се самосвали
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на сметосъбираща и сметоизвозваща техника в две обособени позиции:

Нов специализиран мултилифт автомобил  за превоз на 2 броя  4 м3 контейнери едновременно

Нова специализирана автометачна  машина за почистване на улици, включително 1 бр. резервни четки“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 498 736.65 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Нов специализиран мултилифт автомобил за превоз на 2 броя 4 м3 контейнери едновременно

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34142200 Камиони с устройство за товарене на контейнери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Основно място на изпълнение:

РБългария, област Ловеч, Община Луковит, гр. Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2022 г.; Технически допустима максимална масаТехнически допустима максимална маса - минимум 18000 кг; Колесна формула - 4х2; Заключване/блокаж на диференциала; Междуосие максимум 4200; Двигател - Дизелов; Работен обем на двигателя  максимум 6.8 литра; мощност ≥ 180 kW.; минимум 6 цилиндров; максимален въртящ момент  ≥ 800 Nm; горивна система CommonRail; Екологична норма минимум Евро VI-E; Наличност на пасивен филтър за твърди частици; Двигателят да не е оборудван със система за рециркулация на изгорелите газове (EGR); Превключвател в икономичен режим; Скоростна кутия - Автомаична скоростна кутия с минимум 12 предавки напред и една назад.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 254 257.90 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средствата се осигуряват: от бюджета на Община Луковит, съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Нова специализирана автометачна машина за почистване на улици, включително 1 бр. резервни четки

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34144431 Метачни машини със засмукващо устройство
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG315 Ловеч / Lovech
Основно място на изпълнение:

РБългария, област Ловеч, община Луковит, гр. Луковит.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Фабрично нов, произведен не по-рано от 01.01.2022г.; Технически допустима максимална маса - 8600 кг.; Колесна формула - 4x2; Двигател -  Дизелов Common Rail, 4 цилиндров, съобразен с инсталираната мощност на монтираната специализирана надстройка за сметосъбиране, осигуряващ безпроблемна и продължителна работа на оборудването; EDC – управление на двигателя, работен обем: не повече от 5000 см3; мощност: не повече от 140 kW; екологична норма минимум Евро 6e или еквивалент; въртящ момент: не по-малко от 750 Nm; автоматизирана скоростна кутия с минимум 6 синхронизирани предни и 1 задна предавки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 244 478.75 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средствата се осигуряват: от бюджета на Община Луковит, съгласно чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Към участниките не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, е-ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор относими към обединението, е-ЕЕДОП се подава и за обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен е-ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основания за отстраняване. Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът попълва част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1 б) от ЕЕДОП. Доказване: При сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка, както и в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът доказва съответствието си с този критерий със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Пояснения: В Списъка на извършените доставки следва да бъдат посочени и вписани доставки, сходни с предмета на поръчката, които покриват минималните изисквания на Възложителя и за всеки, посочен в списъка договор, трябва да има приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни.

!!! В случай, че съответен договор, на който се позовава Участникът, е изпълняван от него като член в Обединение и Удостоверението е издадено на Обединението - изпълнител по договора, следва да се представи копие от споразумение между членовете на обединението, от което категорично да е видно: (1) кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член на обединение/подизпълнител в настоящата процедура и (2) тяхната стойност. Участникът попълва е- ЕЕДОП част ІV. Критерии за подбор, информация в раздел , поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“. Доказване: При сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка, както и в случаите на чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът доказва съответствието си с този критерий с декларация – свободен текст. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да е изпълнил минимум една доставка с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години считано от датата на подаване на офертата. За дейност „сходна“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: За Обособена позиция 1: доставка на сметосъбиращ /сметоизвозващ автомобил или мултилифт автомобил, или специализиран автомобил с повдигателен механизъм . За Обособена позиция 2: доставка на специализиран автомобил за почистване на улиците. Участникът да има на разположение сервизна база за извършване на гаранционно обслужване и сервиз на предложената специализирана техника. Сервизът следва да е оторизиран от производител/лите или техните официални представители за обслужване на доставените машини на територията на РБългария.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора за обособената позиция да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по банкова сметка на община Луковит: IBAN – BG40 UBBS 800 2330 0354 310; BIC UBBSBGSF или • банкова гаранция; • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. ). Възложителят освобождава 80 % (осемдесет процента) от предоставената гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 30 дни, считано от подписване на Приемо-предавателния протокол. Възложителят освобождава неосвободената гаранция в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на представената по чл. 10 гаранция в срок от 30 дни след изтичане на гаранционния срок на специализираната техника, при условие че сумите по гаранцията не са задърж

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба са подово в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване на процедурата, съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Община Луковит
Пощенски адрес: ул. Възраждане № 73
Град: Луковит
Пощенски код: 5770
Държава: България
Електронна поща: lukovit@lukovit.bg
Телефон: +359 69752464
Факс: +359 69752014
Интернет адрес: www.lukovit.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/04/2022