ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN Published by Tenders Electronic Daily

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN

Application deadline

09.06.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Accessories for sound and video equipment
  32351000-8
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΑΘΗΝΑ
Greece
Tel.: +30 2106075735
Fax: +30 2106075743
E-Mail: eazaka@ert.gr
Website: http://www.ert.gr

assignment

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN ΣΤΑ...
Show more

Lots 1

Job / name

Προμήθεια 25 τεμ. Συστημάτων pedestal ,

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια 25 τεμ. Συστημάτων pedestal

Others CPV Codes
 • Accessories for sound and video equipment
  32351000-8
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

Lots 2

Job / name

Προμήθεια 14 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-22Kg ,

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια 14 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-22Kg »,

Others CPV Codes
 • Broadcasting equipment
  32210000-8
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

Lots 3

Job / name

Προμήθεια 22 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 0-12Kg ,2 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-15Kg,4 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size

Description of procurement /scope of services

Προμήθεια 22 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 0-12Kg ,2 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-15Kg,4 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size

Others CPV Codes
 • Broadcasting equipment
  32210000-8
Project adress

Region (NUTS code): EL ΕΛΛΑΔΑ (ELLADA)

Ελλάδα-Αγία Παρασκευή: Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας

2022/S 086-232025

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432
Πόλη: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 15342
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε.ΑΖΑΚΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eazaka@ert.gr
Τηλέφωνο: +30 2106075735
Φαξ: +30 2106075743
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ert.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.ert.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32351000 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 705 750.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

ΤΜΗΜΑ 1 : « 25 τεμ. Συστημάτων pedestal »,ΤΜΗΜΑ 2 : «14 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-22Kg, TMHMA 3:« 22 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 0-12Kg ,2 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-15Kg ,4 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 75mm και payload κεφαλής 0-12Kg.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια 25 τεμ. Συστημάτων pedestal ,

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32351000 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 25 τεμ. Συστημάτων pedestal

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 443 750.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια 14 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-22Kg ,

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32210000 Εξοπλισμός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 14 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-22Kg »,

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 126 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Προμήθεια 22 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 0-12Kg ,2 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-15Kg,4 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32210000 Εξοπλισμός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μεταδόσεων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια 22 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 0-12Kg ,2 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-15Kg,4 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 136 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς κρίνονται κατάλληλοι, άλλως αποκλείονται, εφόσον έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα έτη 2019, 2020 και 2021, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε τμήματος της προμήθειας που θα συμμετέχει (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ως άνω απαιτούμενος μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών εφαρμόζεται σε όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/06/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/06/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/06/2022 και ώρα 15:00 μ.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 10/06/2022 και ώρα 11:00 π.μ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Πόλη: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ,ΑΤΤΙΚΗ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432
Πόλη: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 15342
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eazaka@ert.gr
Τηλέφωνο: +30 2106075735
Φαξ: +30 2106075743
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ert.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην « Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» (ΕΑΔΗΣΥ) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432
Πόλη: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. κωδικός: 15342
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eazaka@ert.gr
Τηλέφωνο: +30 2106075735
Φαξ: +30 2106075743
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ert.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/04/2022