Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania Published by Tenders Electronic Daily

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania

There are changes or additional information to this announcement. Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania (04.05.2022 20:24)

Application deadline

27.05.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
    90600000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
Poland
Tel.: +48 713760710
Fax: +48 713734906
E-Mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Website: http://bip.zdium.wroc.pl/

assignment

Utrzymanie w czystości szaletów publicznych. 2. Utrzymanie szaletów we właściwym stanie estetycznym i sanitarnym wraz z usuwaniem uszkodzeń/zniszczeń oraz aktów wandalizmu

Lots 1

Job / name

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1

Description of procurement /scope of services

Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:1. Utrzymanie szaletów publicznych, które polega na:a) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu;b) utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym;c) utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych;d) uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza;e) zapewnieniu środków czystości i środków sanitarno-higienicznych;f) dezynfekcji środkami wirusobójczymi i bakteriobójczymi urządzeń i przyborów sanitarnych oraz powierzchni mających możliwy kontakt z klientem;g) utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu;h) w sezonie zimowym przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 st. C zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem;i) konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności; j) uzupełnianiu na bieżąco tabliczek informacyjnych o godzinach otwarcia i zamknięcia poszczególnych szaletów i opłatach za korzystanie z szaletów;k) utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok;l) usuwaniu na bieżąco z rynien i z dachu liści i innych zanieczyszczeń;m) wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu;n) udostępnianiu klientom szaletów w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;o) odczytywaniu (wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej) stanu liczników zużycia wody;p) pobieraniu opłat z tytułu korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.2. Prace remontowe i roboty awaryjne (usuwanie uszkodzeń i zniszczeń po aktach wandalizmu) obejmujące:a) naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;b) malowanie ścian i sufitów wewnątrz szaletu;c) malowanie elewacji;d) uzupełnianie lub przełożenie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg;e) naprawę lub wymianę pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia;f) naprawę lub wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;g) naprawę lub wymianę instalacji sanitarnej;h) inne drobne naprawy takie jak: regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych;i) naprawę lub wymianę wyposażenia szaletów;j) usuwanie graffiti z powierzchni elewacji.
Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:1. Utrzymanie szaletów publicznych, które polega na:a) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu;b) utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom...
Show more

Others CPV Codes
  • Overhaul and refurbishment work
    45453000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wrocław

Lots 2

Job / name

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 2

Description of procurement /scope of services

Zakres zamówienia dla zadania 2 obejmuje:1. Utrzymanie szaletów publicznych, które polega na:a) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu;b) utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym;c) utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych;d) uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza;e) zapewnieniu środków czystości i środków sanitarno-higienicznych;f) dezynfekcji środkami wirusobójczymi i bakteriobójczymi urządzeń i przyborów sanitarnych oraz powierzchni mających możliwy kontakt z klientem;g) utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu;h) w sezonie zimowym przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 st. C zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem;i) konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności; j) uzupełnianiu na bieżąco tabliczek informacyjnych o godzinach otwarcia i zamknięcia poszczególnych szaletów i opłatach za korzystanie z szaletów;k) utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok;l) usuwaniu na bieżąco z rynien i z dachu liści i innych zanieczyszczeń;m) wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu;n) udostępnianiu klientom szaletów w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;o) odczytywaniu (wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej) stanu liczników zużycia wody;p) pobieraniu opłat z tytułu korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.2. Prace remontowe i roboty awaryjne (usuwanie uszkodzeń i zniszczeń po aktach wandalizmu) obejmujące:a) naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;b) malowanie ścian i sufitów wewnątrz szaletu;c) malowanie elewacji;d) uzupełnianie lub przełożenie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg;e) naprawę lub wymianę pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia;f) naprawę lub wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;g) naprawę lub wymianę instalacji sanitarnej;h) inne drobne naprawy takie jak: regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych;i) naprawę lub wymianę wyposażenia szaletów;j) usuwanie graffiti z powierzchni elewacji.
Zakres zamówienia dla zadania 2 obejmuje:1. Utrzymanie szaletów publicznych, które polega na:a) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu;b) utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom...
Show more

Others CPV Codes
  • Overhaul and refurbishment work
    45453000-7
Project adress

Region (NUTS code): PL514 Miasto Wrocław
Wrocław

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

2022/S 082-221257

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Długa 49
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-633
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Palczak
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Tel.: +48 713760710
Faks: +48 713734906
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdium.wroc.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.zdium.wroc.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zdium.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania

Numer referencyjny: TXU/EEIM/005/2022/DP
II.1.2)Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Utrzymanie w czystości szaletów publicznych. 2. Utrzymanie szaletów we właściwym stanie estetycznym i sanitarnym wraz z usuwaniem uszkodzeń/zniszczeń oraz aktów wandalizmu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia dla zadania 1 obejmuje:

1. Utrzymanie szaletów publicznych, które polega na:

a) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu;

b) utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym;

c) utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych;

d) uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza;

e) zapewnieniu środków czystości i środków sanitarno-higienicznych;

f) dezynfekcji środkami wirusobójczymi i bakteriobójczymi urządzeń i przyborów sanitarnych oraz powierzchni mających możliwy kontakt z klientem;

g) utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu;

h) w sezonie zimowym przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 st. C zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem;

i) konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności;

j) uzupełnianiu na bieżąco tabliczek informacyjnych o godzinach otwarcia i zamknięcia poszczególnych szaletów i opłatach za korzystanie z szaletów;

k) utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok;

l) usuwaniu na bieżąco z rynien i z dachu liści i innych zanieczyszczeń;

m) wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu;

n) udostępnianiu klientom szaletów w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;

o) odczytywaniu (wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej) stanu liczników zużycia wody;

p) pobieraniu opłat z tytułu korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.

2. Prace remontowe i roboty awaryjne (usuwanie uszkodzeń i zniszczeń po aktach wandalizmu) obejmujące:

a) naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

b) malowanie ścian i sufitów wewnątrz szaletu;

c) malowanie elewacji;

d) uzupełnianie lub przełożenie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg;

e) naprawę lub wymianę pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia;

f) naprawę lub wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

g) naprawę lub wymianę instalacji sanitarnej;

h) inne drobne naprawy takie jak: regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych;

i) naprawę lub wymianę wyposażenia szaletów;

j) usuwanie graffiti z powierzchni elewacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych zarządzanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia dla zadania 2 obejmuje:

1. Utrzymanie szaletów publicznych, które polega na:

a) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu;

b) utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym;

c) utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych;

d) uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza;

e) zapewnieniu środków czystości i środków sanitarno-higienicznych;

f) dezynfekcji środkami wirusobójczymi i bakteriobójczymi urządzeń i przyborów sanitarnych oraz powierzchni mających możliwy kontakt z klientem;

g) utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu;

h) w sezonie zimowym przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 st. C zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem;

i) konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności;

j) uzupełnianiu na bieżąco tabliczek informacyjnych o godzinach otwarcia i zamknięcia poszczególnych szaletów i opłatach za korzystanie z szaletów;

k) utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok;

l) usuwaniu na bieżąco z rynien i z dachu liści i innych zanieczyszczeń;

m) wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu;

n) udostępnianiu klientom szaletów w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;

o) odczytywaniu (wraz z wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej) stanu liczników zużycia wody;

p) pobieraniu opłat z tytułu korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.

2. Prace remontowe i roboty awaryjne (usuwanie uszkodzeń i zniszczeń po aktach wandalizmu) obejmujące:

a) naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

b) malowanie ścian i sufitów wewnątrz szaletu;

c) malowanie elewacji;

d) uzupełnianie lub przełożenie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg;

e) naprawę lub wymianę pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia;

f) naprawę lub wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;

g) naprawę lub wymianę instalacji sanitarnej;

h) inne drobne naprawy takie jak: regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych;

i) naprawę lub wymianę wyposażenia szaletów;

j) usuwanie graffiti z powierzchni elewacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu prac związanych z kompleksowym utrzymaniem szaletów lub co najmniej 3 usługi polegające na sprzątaniu kompleksów biurowych o powierzchni łącznie nie mniejszej niż 3.000 m2 i wartości prac minimum:

- 150.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na jedno zadanie,

- 300.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na dwa zadania,

b) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu robót związanych z naprawami i remontami szaletów o wartości robót łącznie minimum:

- 10.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na jedno zadanie,

- 20.000,00 zł brutto - w przypadku składania oferty na dwa zadania,

c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w koordynowaniu minimum 1 usługi sprzątania przez okres minimum 6 miesięcy - odrębnie na każde zadanie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1–6 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Publicznego (JEDZ), a Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczących tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert opisany jest w rozdziale IX SWZ.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 - 8.000,00 PLN, Zadanie 2 - 8.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022