Usługi ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 36 miesięcy Published by Tenders Electronic Daily

Usługi ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 36 miesięcy

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/77459488/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Health insurance services
    66512200-4
Language

Polish

Contracting authority / owner

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
Poland
Tel.: +48 225478817
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Website: http://www.tvp.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest objęcie przez Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową:1.1 pracowników Zamawiającego (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na pracowników) – zw. dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wym. pakietów:1.1.1 Pakiet Medycyna Pracy,1.1.2 Pakiet Podstawowy,1.1.3 Pakiet Rozszerzony,1.1.4 Pakiet VIP,1.2. członków rodzin Uprawnionych w zakresie niżej wymienionych pakietów:1.2.1 Pakiet Rodzinny,1.2.2 Pakiet Partnerski.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i jednocześnie integralny Załącznik nr 1 do Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zwana dalej „umową”. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić objęcie ochroną ubezpieczeniową współpracowników i byłych pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin, na zasadach określonych w pkt H. OPZ.
Przedmiotem zamówienia jest objęcie przez Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową:1.1 pracowników Zamawiającego (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na pracowników) – zw. dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wym. pakietów:1.1.1 Pakiet Medycyna Pracy,1.1.2 Pakiet...
Show more

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczenia zdrowotnego

2022/S 086-233969

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 070-185402)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosp. KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Krajowy numer identyfikacyjny: 5210412987
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 36 miesięcy

Numer referencyjny: ZP/TTHK/179/2021
II.1.2)Główny kod CPV
66512200 Usługi ubezpieczenia zdrowotnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie przez Wykonawcę ochroną ubezpieczeniową:

1.1 pracowników Zamawiającego (w przypadku Pakietu Medycyna Pracy również kandydatów na pracowników) – zw. dalej „Uprawnionymi” – w zakresie niżej wym. pakietów:

1.1.1 Pakiet Medycyna Pracy,

1.1.2 Pakiet Podstawowy,

1.1.3 Pakiet Rozszerzony,

1.1.4 Pakiet VIP,

1.2. członków rodzin Uprawnionych w zakresie niżej wymienionych pakietów:

1.2.1 Pakiet Rodzinny,

1.2.2 Pakiet Partnerski.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i jednocześnie integralny Załącznik nr 1 do Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, zwana dalej „umową”. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić objęcie ochroną ubezpieczeniową współpracowników i byłych pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin, na zasadach określonych w pkt H. OPZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 070-185402

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Powinno być:
Data: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: