„SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích“ Published by Tenders Electronic Daily

„SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích“

There are changes or additional information to this announcement. „SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích“ (23.05.2022 20:16)

Application deadline

30.05.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Environmental decontamination services
  90722200-6
Language

Czech

Contracting authority / owner

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 10 Praha 1
Czechia
Tel.: +420 257043911
E-Mail: jan.matejsek@mfcr.cz
Website: https://www.mfcr.cz

assignment

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Chotutice - LAVAT, Sklad barev a kapalin, Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu, zpracované v červnu 2021 společností GEOtest, a. s., která je přílohou č. 3 ZD.

Description of procurement /scope of services

Předmětem plnění je realizace sanačních prací (zeminy, podzemní voda, stavební konstrukce) a související práce dle projektové dokumentace, včetně předsanačního, sanačního a postsanačního monitoringu. Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže, nacházející se v areálu společnosti LAVAT, a.s., a v jeho okolí, tak, aby bylo naplněno Rozhodnutí ČIŽP OI Praha, č.j ČIŽP/41/OOV/SR02/0917416.008/12/PJC ze dne 10. 2. 2012.
Předmětem plnění je realizace sanačních prací (zeminy, podzemní voda, stavební konstrukce) a související práce dle projektové dokumentace, včetně předsanačního, sanačního a postsanačního monitoringu. Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže, nacházející se v...
Show more

Others CPV Codes
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
 • Environmental management
  90710000-7
 • Polluted soil treatment or rehabilitation
  90732300-0
 • Groundwater pollution treatment or rehabilitation
  90733900-3
 • Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services
  90740000-6
 • Refuse and waste related services
  90500000-2
 • Environmental management
  90710000-7
 • Polluted soil treatment or rehabilitation
  90732300-0
 • Groundwater pollution treatment or rehabilitation
  90733900-3
 • Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services
  90740000-6
Show more
Project adress

Region (NUTS code): CZ020 Středočeský kraj
Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti LAVAT, a.s. v Chotuticích a jeho okolí.

Česko-Praha: Dekontaminace životního prostředí

2022/S 079-212678

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 118 10
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jan Matejsek
E-mail: jan.matejsek@mfcr.cz
Tel.: +420 257043911
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mfcr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mfcr
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00003678
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-22-V00003678
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích“

II.1.2)Hlavní kód CPV
90722200 Dekontaminace životního prostředí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Chotutice - LAVAT, Sklad barev a kapalin, Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu, zpracované v červnu 2021 společností GEOtest, a. s., která je přílohou č. 3 ZD.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90733900 Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod
90732300 Čištění nebo sanace znečištěné půdy
90710000 Řízení v oblasti životního prostředí
90740000 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace
90500000 Služby související s likvidací odpadů a odpady
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je areál společnosti LAVAT, a.s. v Chotuticích a jeho okolí.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění je realizace sanačních prací (zeminy, podzemní voda, stavební konstrukce) a související práce dle projektové dokumentace, včetně předsanačního, sanačního a postsanačního monitoringu.

Cílem prací je odstranění staré ekologické zátěže, nacházející se v areálu společnosti LAVAT, a.s., a v jeho okolí, tak, aby bylo naplněno Rozhodnutí ČIŽP OI Praha, č.j ČIŽP/41/OOV/SR02/0917416.008/12/PJC ze dne 10. 2. 2012.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 38
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 11. 5. 2022 od 10:30 hodin. Sraz zájemců o prohlídku bude v 10:00 hodin před vstupem do areálu společnosti LAVAT, a.s. Tovární́ 35, 281 03 Chotutice.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Profesní způsobilost dle § 77 zákona ZVZ dodavatel splní předložením těchto dokladů:

Výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a Živnostenským oprávněním pro provádění geologických prací, pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, pro podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování a pro výrobu, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona - obor činností: testování, měření, analýzy a kontroly, popř. jiným živnostenským oprávněním obdobného charakteru.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/05/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 7 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/05/2022
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Termín otevírání nabídek je pouze orientační a vyplněn z důvodů povinných údajů formuláře. Otevírání elektronických nabídek je neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2022