Pakketreizen

Application deadline

12.05.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Travel agency, tour operator and tourist assistance services
    63500000-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Yuverta
De Molen 94
3995 AX Houten
Netherlands
Tel.: +31 683675232
E-Mail: m.timmermans@yuverta.nl
Website: http://www.wellant.citaverde.helicon.nl

assignment

De scope van de opdracht is als volgt:Het organiseren en uitvoeren van een pakketreis betreft het adviseren, organiseren, begeleiden, bemiddelen en reserveren van meerdaagse reizen voor alle 53 locaties in zowel binnen- als buitenland, waarbij de Inschrijver de Intermediair is tussen de Besteller en leveranciers van reis- en verblijfdiensten met betrekking tot;1. Zakelijke reizen van onze medewerkers naar het binnen- en buitenland;2. Meerdaagse pakketreizen met leerlingen/studenten en medewerkers naar binnen- en buitenland.Er wordt met één leverancier een overeenkomst gesloten.
De scope van de opdracht is als volgt:Het organiseren en uitvoeren van een pakketreis betreft het adviseren, organiseren, begeleiden, bemiddelen en reserveren van meerdaagse reizen voor alle 53 locaties in zowel binnen- als buitenland, waarbij de Inschrijver de Intermediair is tussen de Besteller en...
Show more

Description of procurement /scope of services

De geraamde omzet betreft € 1.400.000,- incl. btw per jaar

Project adress

Region (NUTS code): NL3 WEST-NEDERLAND
Regio West en Zuid Nederland

Nederland-Houten: Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

2022/S 060-157231

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Yuverta
Nationaal identificatienummer: 516147630
Postadres: De Molen 94
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3995 AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Marloes Timmermans
E-mail: m.timmermans@yuverta.nl
Telefoon: +31 683675232
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wellant.citaverde.helicon.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fb3abcadd905a6a7a8fcaf2f860f37ca
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/fb3abcadd905a6a7a8fcaf2f860f37ca
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pakketreizen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de opdracht is als volgt:

Het organiseren en uitvoeren van een pakketreis betreft het adviseren, organiseren, begeleiden, bemiddelen en reserveren van meerdaagse reizen voor alle 53 locaties in zowel binnen- als buitenland, waarbij de Inschrijver de Intermediair is tussen de Besteller en leveranciers van reis- en verblijfdiensten met betrekking tot;

1. Zakelijke reizen van onze medewerkers naar het binnen- en buitenland;

2. Meerdaagse pakketreizen met leerlingen/studenten en medewerkers naar binnen- en buitenland.

Er wordt met één leverancier een overeenkomst gesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL3 West-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio West en Zuid Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde omzet betreft € 1.400.000,- incl. btw per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Invulling Casus / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: De werkwijze / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Het implementatieplan / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 15
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 52
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

We verlengen de overeenkomst maximaal twee keer voor maximaal 1 jaar. De overeenkomst eindigt 31 december 2026.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 28 maanden. De verwachte ingangsdatum is 1 september 2022, de overeenkomst eindigt 31 december 2024. Daarna is er mogelijkheid (eenzijdig door ons uit te oefenen) tot verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA),

- Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Branchevereniging ANVR,

- Referenties,

- Lidmaatschap SGRZ

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Er is specifiek gekozen voor een raamovereenkomst van langer dan vier jaar omdat de overeenkomst in september in zal gaan maar de eerste reizen na verwachting pas in april/mei van het volgende jaar plaats zullen vinden.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/05/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: www.rechtspraak.nl
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: mediation.rb.denhaag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2022